Alfred berg markedsyn Q3 2020

Våre markedsvurderinger

VÅR POSISJONERING MODELLPORTFØLJE

For renter indikerer + en oppgang i verdi   |  For kreditt indikerer + en oppgang i verdi     |     For aksjer indikerer + en oppgang i verdi

Norsk pengemarked

Undervekt
Makro: ( = )
Verdsetting: ( = )
Sentiment: ( = )

Norske obligasjoner

Undervekt
Makro: ( = )
Verdsetting: ( = )
Sentiment: ( = )

Nordisk kreditt

Svak overvekt
Makro: ( - )
Verdsetting: ( = )
Sentiment: ( + )

Norske aksjer

Nøytral vekt
Makro: ( - )
Verdsetting: ( - )
Sentiment: ( + )

Globale aksjer

Nøytral vekt
Makro: ( - )
Verdsetting: ( - )
Sentiment: ( + )
Makro vurdering: Oljepris, Økonomisk vekst, Inntjening, Valuta, Sentralbank     I    Verdsetting vurdering: Vertsetting     I     Sentiment vurdering: Sentiment
Q1 2020 - markedsyn: Våre markedsvurderinger
Oljepris
OPEC kutt har løftet oljeprisen fra ekstremt lave nivåer. Fortsatt lav pris i et lenger bilde på bakgrunn av lav etterspørsel og store lagre.
Økonomisk vekst
Coronakrisen sender verden inn i dyp resesjon. Vekstanslagene er ekstremt lave.

Stor usikkerhet rundt videre forløp, hvor sterk blir gjeninnhentingen og til hvilke nivåer?

Markotallene i det korte bilde er litt bedre etter gradvis åpning etter Corona.

Vanskelig å bruke historien til å si noe om fremtiden.
Inntjening
Rekordkraftig inntjeningsfall med tilhørende nedjusteringer.
Valuta
Kronen har styrket seg noe fra ekstremt svake nivåer.

Kronen følger det generelle risikosentimentet mer enn oljeprisen
Sentralbank
Alle verdens sentralbanker er «all in»

Ekstremt lave renter. Massive intervensjoner gjennom tilbakekjøp og likviditetstilførsel.
Verdsetting
Risikopremien for aksjer har fallt tross fallende renter.

Kredittspreadene er høyere enn før krisen, men kommet kraftig inn. Markedet svinger mellom usikre makrotall som trekker spreader ut og «all in» fra sentralbankersom trekker spreader inn.

Lave renter i overskuelig fremtid. Ligger nøytralvektet durasjon i renteporteføljene
Sentiment
Aksje og kreditt sentimentet er overraskende positivt. Sterkere fokus på aktiviteten fra sentralbankene enn makro.
Nyhetsoppdatering
Makro:
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Q3 2019 - Markedssyn
Oljepris
Oljeprisen er overraskende svak drevet ned av etterspørseljusteringen
Økonomisk vekst
Økt usikkerhet om videre vekst i USA. Marko tallene er fortsatt gode, men markedsprisingen viser nedsiderisiko fremover. Ledende indikatorer har også vært fallende.

Svak utvikling i Europa for industriproduksjon og investeringer, men service sektoren hindrer foreløpig resesjon.

Det globale risikobilde preges av frykt for effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.

Norge går bedre, bredt basert oppgang. Nedsiderisiko knyttet til global nedtur.
Inntjening
Forventninger til 2019 er nedjustert i Norge, men fremdeles vekst i forhold til 2018.
Valuta
Kronen er overraskende svak. Kronen er en liten sårbar valuta påvirket av at kapitalen trekkes mot «safe heaven» investeringer globalt, tross en god vekst i Norge.
Sentralbank
Verdens sentralbanker iverksetter pengepolitiske lettelser drevet av frykt for handelskrig, renten senkes.

FED kuttet renten for første gang på 9 år i juli, markedet venter betydelige rentekutt fremover.

ECB ventes å kutte ytterligere, nye tiltak fra ECB ventes i september

Kina stimulerer også gjennom ekspansiv pengepolitikk.

Norges bank er eneste sentralbank som øker renter og signaliserer ytterlige renteøkninger. Markedet priser ikke inn dette.
Verdsetting
Verdisettingen har bedret seg. Prising diskonterer lavere vekst og forventninger enn det man ser i dag.

Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett

Kredittspreadene har kommet inn i takt med rentefall og sentralbankforventninger.
Kredittspreadene er på lave nivåer, men kan forventes å bli på lave nivåer fremover
Sentiment
Kredittsentimentet er sterkt drevet av lave renter og få alternative investeringer.

Risikoen fremover er knyttet til effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.