Alfred berg markedsyn Q1 2020

Våre markedsvurderinger

VÅR POSISJONERING MODELLPORTFØLJE

For renter indikerer + en oppgang i verdi   |  For kreditt indikerer + en oppgang i verdi     |     For aksjer indikerer + en oppgang i verdi

Norsk pengemarked

Undervekt
Makro: ( = )
Verdsetting: ( = )
Sentiment: ( = )

Norske obligasjoner

Undervekt
Makro: ( = )
Verdsetting: ( + )
Sentiment: ( = )

Nordisk kreditt

Svak overvekt
Makro: ( = )
Verdsetting: ( + )
Sentiment: ( + )

Norske aksjer

Svak overvekt
Makro: ( + )
Verdsetting: ( = )
Sentiment: ( + )

Globale aksjer

Svak overvekt
Makro: ( + )
Verdsetting: ( = )
Sentiment: ( + )
Makro vurdering: Oljepris, Økonomisk vekst, Inntjening, Valuta, Sentralbank     I    Verdsetting vurdering: Vertsetting     I     Sentiment vurdering: Sentiment
Q1 2020 - markedsyn: Våre markedsvurderinger
Oljepris
Kortsiktig positiv effekt på oljeprisen fra uro i Midtøsten er over. Underliggende balanse er ikke endret, fortsatt høyere tilbudside.
Økonomisk vekst
Noe bedre makro tall, spesielt privat konsum og service sektoren. Dette hjelper til at ikke vekst tallene faller. Industriproduksjon har stabilisert seg på svake nivåer. Nedrevidering av vekst vi så i høst har stabilisert seg i USA, Europa og Kina.

Frykten rund handelskrig er redusert gjennom at første del av avtalen mellom USA og Kina signeres i nær fremtid. Norge går bedre, men risikoen ligger på nedsiden med den globale utviklingen. Usikkerhet knyttet til Coronaviruset.
Inntjening
Norsk vekst opprettholdes, men bidrag fra bolig- og oljesektoren blir lavere fremover.

Inntjeningsforventningene er nedjustert det siste halvåret.
Valuta
Kronen har styrket seg noe, men fortsatt svak. Kronen er en liten sårbar valuta påvirket av at kapitalen trekkes mot «safe heaven» investeringer globalt, tross en ok vekst i Norge. Utviklingen til Kronen følger risikobilde globalt mer en innenlands forhold.
Sentralbank
Lave renter og mye likviditet vil være et virkemiddel i hele 2020. Ingen utsikter til økte renter noen steder. Heller rente ned enn opp.

Renten i USA er kuttet, videre kutt er betinget av ytterligere svekkelse av økonomien.

ECB vil holde renten uendret, videre kutt er betinget av ytterligere svekkelse av økonomien.

Kina stimulerer også gjennom ekspansiv pengepolitikk. Norgesbank er etter vår mening ferdige med rentehevinger for denne gang. Markedet forventer det samme.
Verdsetting
Aksjer er attraktive i forhold til alternative investeringer, men noe høyere prising rundt årsskiftet.

Kredittspreadene har kommet inn i takt med rentefall og sentralbankforventninger.

Kredittspreadene er på lave nivåer, men kan forventes å bli på lave nivåer fremover.
Sentiment
Kredittsentimenteter sterkt drevet av lave renter og få alternative investeringer.

Risikoener redusert, korreksjon i markedet vil trigges av geopolitiske hendelser eller resesjon.
Nyhetsoppdatering
Makro:
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Q3 2019 - Markedssyn
Oljepris
Oljeprisen er overraskende svak drevet ned av etterspørseljusteringen
Økonomisk vekst
Økt usikkerhet om videre vekst i USA. Marko tallene er fortsatt gode, men markedsprisingen viser nedsiderisiko fremover. Ledende indikatorer har også vært fallende.

Svak utvikling i Europa for industriproduksjon og investeringer, men service sektoren hindrer foreløpig resesjon.

Det globale risikobilde preges av frykt for effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.

Norge går bedre, bredt basert oppgang. Nedsiderisiko knyttet til global nedtur.
Inntjening
Forventninger til 2019 er nedjustert i Norge, men fremdeles vekst i forhold til 2018.
Valuta
Kronen er overraskende svak. Kronen er en liten sårbar valuta påvirket av at kapitalen trekkes mot «safe heaven» investeringer globalt, tross en god vekst i Norge.
Sentralbank
Verdens sentralbanker iverksetter pengepolitiske lettelser drevet av frykt for handelskrig, renten senkes.

FED kuttet renten for første gang på 9 år i juli, markedet venter betydelige rentekutt fremover.

ECB ventes å kutte ytterligere, nye tiltak fra ECB ventes i september

Kina stimulerer også gjennom ekspansiv pengepolitikk.

Norges bank er eneste sentralbank som øker renter og signaliserer ytterlige renteøkninger. Markedet priser ikke inn dette.
Verdsetting
Verdisettingen har bedret seg. Prising diskonterer lavere vekst og forventninger enn det man ser i dag.

Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett

Kredittspreadene har kommet inn i takt med rentefall og sentralbankforventninger.
Kredittspreadene er på lave nivåer, men kan forventes å bli på lave nivåer fremover
Sentiment
Kredittsentimentet er sterkt drevet av lave renter og få alternative investeringer.

Risikoen fremover er knyttet til effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.