Alfred Bergs markedssyn Q1 2019

Date published: 22.01.2019

Våre markedsvurderinger - scoreboard

Alfred Bergs markedssyn

Vår posisjonering modellportfølje - scorecard

FORKLARING TIL OVERSIKTEN: Skalaen vil være sterk overvekt, overvekt, svak overvekt, nøytral,svak undervekt, undervekt eller sterk undervekt.

STRATEGI TILPASSET INVESTORSRISKO EVNE OG VILJE

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.