Dato: 10.10.2019

ØKONOMI OG RENTER

Etter en august måned med nær panikk knyttet til Brexit, handelskrig og globale vekstutsikter har markedene igjen roet seg i september. USA og Kina er igjen på talefot, hard Brexit er litt fjernere og vekstutsiktene i spesielt USA ser ikke ut til å ta en ny negativ vending. FED i USA kuttet som ventet sentralbank renten. Rentekuttet ble fulgt opp av relativt positive vurderinger av utsiktene fremover og dermed med begrenset potensiale for videre rentekutt herfra. Markedet er mer negativ på utsiktene fremover og venter fortsatt mer rentekutt enn hva FED signaliserer.

I Europa er makroutviklingen svak. Industrien er i resesjon og kun en sterk service økonomi hindrer resesjon. I den senere tiden har vi sett få tegn til at dette bildet er i bedring. ECB reagerte som ventet med videre rentekutt, med relansering av nytt obligasjonskjøpsprogram og med tiltak for å dempe de negative effektene på banksystemet av vedvarende lave renter. I sum er signalet fra ECB at renter vil holde seg lave i lang tid fremover.

I Norge er økonomien fortsatt sterk, inflasjonen på målsetning og eiendomsmarkedet i fortsatt positiv utvikling. Med denne bakgrunnen hevet Norges Bank som ventet renten i september. Markedet tror nå at Norges Bank er ferdig med hevingene for denne gang og at neste endring er ned! Gjennom september ble noe av det kraftige rentefallet i USA reversert. Lange statsrenter i USA steg med ca. 20 basispunkter, Tyskland var tilsvarende rente opp 0,13 %, Sverige opp 0,07 % og Norge opp 0,09 %.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Med et noe mer normalt markedssentiment i september så vi også en moderat reversering av den kraftige kredittpåslags inngangen fra august.

I Europa så vi en utgang i påslaget på om lag 10 basispunkter mens i Norden var utslaget mer størrelsesorden 3-5 punkter.

Sentimentet er fortsatt sterkt og en vesentlig faktor er ECB’s nye kjøps program for obligasjoner. Dette gir solid støtte til nivåene og bidrar til fortsatt sterke markeder.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
De korte pengemarkedsrentene i Norge steg omlag 0,15 % etter at Norges Bank hevet renten i september. Markedsforventningene er at Norges Bank er ferdig for denne gang med renteøkningene. I Sverige har det vært forventninger om renteøkninger frem i tid. Disse forventes nå å skyves ytterligere lengre frem. Kredittpåslagene i NOK kreditter og SEK kreditter har steget marginalt i september. I sum har markedsbevegelsene vært små og avkastningen relativt solid. Det har kun vært små posisjonsendringer gjennom måneden.

Alfred Berg Likviditet gav en avkastning på 0,1 % i september og 1,25 % YTD.
Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) gav en avkastning på 0,1 %, og 1,47 % YTD.
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Classic) gav på 0,11 %, og 1,54 % YTD.

Norske obligasjonsfond
Litt renteoppgang og litt utgang i kredittpåslagene har gitt en noe svakere avkastningsmåned i september. Høy durasjon og mye kreditteksponering har bidratt til negative tall for måneden.

Alfred Berg Obligasjon gav en avkastning på -0,31 % i september og YTD 2,11 %.
Alfred Berg Kort OMF gav en avkastning på 0,02 % i september og YTD 1,60 %.
Alfred Berg Kort Stat gav en avkastning på -0,07 % i september og YTD 0,57 %.

Nordiske obligasjonsfond
De samme faktorene som påvirket våre norske fond virket også i det nordiske universet. Kort durasjon og begrenset kredittrisiko bidro til den beste avkastningen. Gjennom måneden så vi renter svakt opp i Europa og også i Sverige og i Norge. Kredittpåslagene var moderat opp i Norge og Sverige og noe mer opp i Europa. Vi tror på fortsatt sterke markeder fremover men skyver noe av kjøpsfokuset vårt over på Euro papirer som har korrigert sterkere enn norske og svenske. I løpet av september har vi investert i to nye selskaper; det finske livsforsikringsselskapet Mandatum og i svenske eiendomsselskapet Samhallsbyggnadsbolaget.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Classic) gav 0,03 % i september og 3,15 % YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav -0,23 % og 4,43 % YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration gav -1,08 % i september.
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital gav 0,63 % i september og 5,92 % YTD.
Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper. I markedene vi ser nå ligger det stor verdi i å være diversifisert på tvers av ulike markeder for denne type kapital.

Alfred Berg Income hadde en avkastning på 0,21 % i september. En god del high yield oghybridobligasjoner bidro positivt i september, mens lange investment grade obligasjoner iEUR og enkelte high yield navn (som Nova Austral) bidro negativt. Fondet deltok i flere nyeobligasjoner, blant annet i Mandatum Life, Color Group, Sanolium AB, Stockholm Exergi,Storebrand Liv, og Stendörren hybridobligasjon. Vi har økt andelen likvide midler i fondet iden siste tiden som følge av økt usikkerhet i markedet.

Alfred Berg Høyrente falt -0,02 % i september, og er nå opp 5,30 % hittil i år. Uroen i oljeservice sektoren har fortsatt og det er denne sektoren som primært har påvirket fondet negativ for september. Vi forventer at volatiliteten i det nordiske markedet skal fortsette men mener det fortsatt er potensiale for nedgang kredittspreadene i ratingsegmentet «single-B»,hvor påslagene i Norden fortsetter å være høyere enn i det globale markedet.

AKSJEMARKEDET I SEPTEMBER

Norske aksjer
En god måned for Oslo Børs i september. Hovedindeksen steg 2,9 % etter en periode preget av hendelser i Midtøsten som skapte volatilitet i oljeprisen. Hittil i år er Oslo Børshovedindeks opp 10,9 %.

Oljeprisen endte september rundt 60$ fatet, rundt nivåene den startet på. I løpet av måneden var den derimot oppe i nærmere 70$ etter droneangrep på oljeanlegg i Saudi Arabia som reduserte produksjonen betydelig. Produksjonen kom raskere enn forventet tilbake og oljeprisen falt til nivåene den hadde før angrepene.

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % til 1,5 %. Dette var i tråd med hva Norges Bank tidligere har kommunisert, men forventningene i markedet var mer delt. Motstanderne av rentekutt mente Norges Bank er på etterskudd med rentesettingen, gitt svakere globale vekstutsikter og rentekutt fra andre sentralbanker. Norges Bank har dog senket fremtidig rentebane i Norge. Alle ledende banker svarte med å øke sine renter på utlån med inntil 0,25 %.

Største positive bidragsyteren til oppgangen i september var energisektoren. Equinor hadde en sterk måned etter de meldte om tidligere enn ventet oppstart på Johan Sverdrupfeltet samt start på tilbakekjøps program av deres aksjer. Equinor aksjen har utviklet segsvakere enn konkurrentene seneste tiden og en av grunnene det er pekt på er lavere utbytte yield hos Equinor. Selskapene som frakter LPG (propan) hadde også en god månedetter sterk oppgang i volumene ut av USA.

Etter en svak august måned kom finanssektoren sterkt tilbake i september ledet av DNB. Høyere rentenivå skaper normalt muligheter for banker til å øke rentemarginene sine. DNB meldte overraskende om ett tap på 1 mrd. kroner mot en nylig kreditthendelse, ting tyder på at dette er Thomas Cook, morselskapet til Ving som meldte om konkurs ettersvakere marked i Storbritannia.

Materialsektoren med en positiv måned etter Norsk Hydro endelig meldte om gode nyheter fra Brasil. Selskapet har fått nødvendige godkjennelser til å bruke alle deponier de trenger for å komme tilbake til full drift. Selskapet meldte også på kapitalmarkedsdagen om betydelige kostnadskutt og nedstengning av ulønnsomme produktområder.

På den negative siden hadde vi kommunikasjonssektoren som falt tilbake etter en sterkaugust. Konsumsektoren falt også i september. Lakseprisene har falt til nærmere 40 kr på overraskende store eksportvolumer ut av Norge. Volumene i de siste ukene ligger nesten på nivå med de beste juleukene fra tidligere år. Dette tyder på gode vekstvilkår samt bedre biologi for oppdretterne. Estimatene innen sektoren må nok justeres noe ned etter fallet i prisene siste måneden. Bakkafrost gjorde avtale med hovedaksjonæren i Scottish Salmon om å kjøpe en majoritetspost i selskapet og har intensjoner om å by på resten av aksjene. Norway Royal Salmon solgte sin oppdrettsvirksomhet i Rogaland til lokale oppdrettere til en pris som var over markedets forventninger.
Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % til 1,5 %. Dette var i tråd med hva Norges Bank tidligere har kommunisert, men forventningene i markedet var mer delt. Motstanderne av rentekutt mente Norges Bank er på etterskudd med rentesettingen, gitt svakere globale vekstutsikter og rentekutt fra andre sentralbanker. Norges Bank har dog senket fremtidig rentebane i Norge. Alle ledende banker svarte med å øke sine renter på utlån med inntil 0,25 %.

Største positive bidragsyteren til oppgangen i september var energisektoren. Equinor hadde en sterk måned etter de meldte om tidligere enn ventet oppstart på Johan Sverdrupfeltet samt start på tilbakekjøps program av deres aksjer. Equinor aksjen har utviklet segsvakere enn konkurrentene seneste tiden og en av grunnene det er pekt på er lavere utbytte yield hos Equinor. Selskapene som frakter LPG (propan) hadde også en god månedetter sterk oppgang i volumene ut av USA.

Etter en svak august måned kom finanssektoren sterkt tilbake i september ledet av DNB. Høyere rentenivå skaper normalt muligheter for banker til å øke rentemarginene sine. DNB meldte overraskende om ett tap på 1 mrd. kroner mot en nylig kreditthendelse, ting tyder på at dette er Thomas Cook, morselskapet til Ving som meldte om konkurs ettersvakere marked i Storbritannia.

Materialsektoren med en positiv måned etter Norsk Hydro endelig meldte om gode nyheter fra Brasil. Selskapet har fått nødvendige godkjennelser til å bruke alle deponier de trenger for å komme tilbake til full drift. Selskapet meldte også på kapitalmarkedsdagen om betydelige kostnadskutt og nedstengning av ulønnsomme produktområder.

På den negative siden hadde vi kommunikasjonssektoren som falt tilbake etter en sterkaugust. Konsumsektoren falt også i september. Lakseprisene har falt til nærmere 40 kr på overraskende store eksportvolumer ut av Norge. Volumene i de siste ukene ligger nesten på nivå med de beste juleukene fra tidligere år. Dette tyder på gode vekstvilkår samt bedre biologi for oppdretterne. Estimatene innen sektoren må nok justeres noe ned etter fallet i prisene siste måneden. Bakkafrost gjorde avtale med hovedaksjonæren i Scottish Salmon om å kjøpe en majoritetspost i selskapet og har intensjoner om å by på resten av aksjene. Norway Royal Salmon solgte sin oppdrettsvirksomhet i Rogaland til lokale oppdrettere til en pris som var over markedets forventninger.

VÅRE AKSJEPORTEFØLJER


Alfred Berg Gambak
steg med 1,5 % i september, mens Fondsindeksen steg med 2,5%. Fondets aktive andel er 57,5 %. Ved månedsskiftet var Gambak’s største posisjonerNEL (5,9 %), Mowi (5,3 %) og Sparebanken Midt-Norge (4,7 %). 

Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var NEL som steg 23 % (+1,16 % på porteføljenivå), DNB som steg 9,1 % (+0,37 %) og BW Offshore som steg 6,2 %(+0,25 %). De som trakk mest ned var Adevinta A som falt 7,8 % (-0,27 %), Tomra som falt 5,1 % (-0,26 %) og Lerøy Seafood som falt 7,5 % (-0,24 %).

Vi har redusert beholdningene i Lerøy Seafood, Tomra og Aker BP i september. Vi har økt beholdningene i Scatec Solar, Bakkafrost og tatt en ny posisjon i Nordic Semiconductor i løpet av september.

Alfred Berg Aktiv steg med 0,9 % i september, mens Fondsindeksen steg med 2,5 %. Fondets aktive andel er 47,5 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,21% i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Borregaard (0,17 %) og undervekt i Mowi (0,17%). De som trakk i negativ retning var undervekt i Equinor (-0,52 %), undervekt i Norsk Hydro (-0,40 %) og overvekt i Lerøy Seafood (-0,27 %).

Vi har solgt oss ut av Norwegian den siste måneden, og redusert beholdningene i Lerøy Seafood og Tomra. Vi har økt beholdningene i DNB, SR-Bank og Bakkafrost i samme periode.

Alfred Berg Norge (Classic) steg 1,3 % i september, mens Fondsindeksen steg med 2,5%. Fondets aktive andel er 32,1 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,13% i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Borregaard (0,10 %) og undervekt i Mowi (0,10%). De som trakk i negativ retning var undervekt i Equinor (-0,30 %), undervekt i NorskHydro (-0,25 %) og overvekt i Lerøy Seafood (-0,17 %).

Vi har solgt oss ut av Norwegian den siste måneden, og redusert beholdningene iSchibsted og Lerøy Seafood. Vi har økt beholdningene i Equinor, DNB, Fjordkraftog Bakkafrost i samme periode.

VÅRE FRAMTIDSUTSIKTER

Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen ligger i et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked