Dato: 10.11.2019

ØKONOMI OG RENTER

Oktober har vært en måned preget av forsiktig optimisme i verdens rente-, kreditt- og finansmarkeder. Vi har hatt sentralbankmøter i både Norge, Sverige, Europa, og USA. Vi har også hatt leveranse av en lang rekke makroøkonomiske nøkkeltall, samt at store deler av verdens selskaper har rapportert sine 3. kvartalstall.

For å ta det siste først, så har selskaper globalt rapportert gjennomgående gode tall, noe som har bidratt til et risk-on sentiment i aksje- og kredittmarkedene. Samtidig merker vi oss at den konjunkturutsatte maskinindustrien i eksempelvis Sverige viser tydelig nedgang i ordrebøkene fremover, til tross for veldig sterke inntjeningstall i 3. kvartal.

På makrofronten har vi sett et noe blandet bilde. I Sverige og i Europa spesielt har tall fra industrien vært svake. Både forventningsindikatorer og industriordre peker i retning av en industrisektor som er-, eller er på vei inn i en resesjon. Selve lokomotivet i europeisk økonomi de seneste årene, nemlig den tyske industrien, er i kraftig tilbakegang.

På den andre siden ser servicenæringen og privat konsum ut til å holde seg oppe på et ok nivå både i Norden, Europa og USA. Det er denne delen av økonomien som nå holder den vestlige verden unna en økonomisk tilbakegang.Det vil være avgjørende fremover med signaler fra USA. Vil den svake ordreutviklingen innen varige forbruksvarer og investeringer i USA også påvirke den amerikanske konsumenten negativt, og dermed tvinge FED til ytterligere rentesenking? Eller vil handelskonflikten mildne, investeringer ta seg opp, og risiko for resesjon avta samtidig som inflasjonen kommer tilbake?

Mario Draghi hadde sin siste pressekonferanse som sentralbanksjef for ECB i oktober. Han har gått alle sine 8 år som sentralbanksjef uten å heve renten. Ei heller denne gang. Draghi bød på få overraskelser da han også denne ganger oppfordret europeiske politikere til å bidra til økonomisk vekst og stabilitet gjennom stimulerende finanspolitikk. ECB gjenåpnet samtidig sitt QE program i slutten av måneden.

Norges Bank bød, som forventet, ikke på noen nyheter på dette «mellom-møte». Den svenske Riksbanken overrasket markedet med å opprettholde sin guiding om renteheving i desember. Dette til tross for en tydelig svakere makroutvikling i Sverige den siste tiden, samtidig som inflasjonen har trukket nedover.

Den amerikanske sentralbanken senket renten som forventet med 25 basispunkter. Samtidig påpeker banken at renten nå står i stil med den økonomiske situasjonen. Markedet fortsetter å prise inn ytterligere senkning fra FED, men avstanden mellom markedet og FED er nå mindre enn på lenge.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Med et noe sterkere markedssentiment internasjonalt har vi opplevd inngang i kredittpåslag i Europa og Sverige. I Norge er sentimentet litt mer skjørt, og kredittpåslagene har reagert ulikt i ulike sektorer. ECB er tilbake som storkjøper av obligasjoner, og vil bruke omlag 20mrd EUR hver måned fra og med november. Vi forventer stor aktivitet i emisjonsmarkedene fremover. Nå har selskapene en drøy måned på å håndtere sine funding behov etter kvartalstall er levert, men før julestria senker seg over markedene.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
Korte pengemarkedsrentene i Norge steg noen få basispunkter i oktober, og ligger i utgangen av måneden på 1,83 %. I Sverige har 3 måneders stibor steget med nesten 10 basispunkter til 0 %, etter at Riksbanken indikerer heving i desember. Markedsforventningene i Norge er at Norges Bank er ferdig for denne gang med renteøkningene.

Alfred Berg Likviditet (Classic) har gitt en avkastning på 0,13 % i oktober og 1,39 % YTD.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) ga en avkastning på 0,13 %, og 1,6 % YTD.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Classic) har gitt en avkastning på 0,17 %, og 1,71 % YTD

Norske obligasjonsfond
I Norge har vi hatt en liten økning i rentenivået, samtidig som kredittpåslag har vært noenlunde stabile litt avhengig av navn og sektor. Den løpende avkastningen i porteføljene har kompensert for noe av den negative utviklingen fra renteendringene. Men ikke nok til å unngå at fond med lang renteeksponering har hatt en svak måned, mens andre fond har vært smått positive. Vi fortsetter å være forsiktige optimister mht kredittmarkedet fremover, og innretter porteføljene deretter.

Alfred Berg Obligasjon har gitt en avkastning på – 0,08 % i oktober mot indeksens -0,13 %. YTD  avkastningen 2,03 %.
Alfred Berg Kort OMF har gitt en avkastning på 0,17 % i oktober mot indeksens 0,16 %. YTD avkastningen 1,77 %.
Alfred Berg Kort Stat har gitt en avkastning på 0,06 % i oktober, noen basispunkter svakere enn indeksens 0,13 %. YTD avkastningen 0,63 %.

Nordiske obligasjonsfond
De samme faktorene som påvirket våre norske fond virket også i det nordiske universet. Kort durasjon og moderat kredittrisiko spesielt innen EUR hadde gitt den beste avkastningen. Gjennom måneden så vi renter opp i Europa, Norge og Sverige. Kredittpåslagene var noe blandet i Norge, mens de var ned i både Sverige og Europa. Vi fortsetter å være forsiktige optimister mht kredittmarkedet fremover, og innretter porteføljene deretter.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Classic) gav en avkastning på 0,18 % i oktober og 3,34 % YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) gav -0,09 % og 4,34 % YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Classic) gav -0,74 % i oktober.
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital ga en avkastning på 0,82 % i oktober og 6,79 % YTD.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper. I markedene vi ser nå ligger det stor verdi i å være diversifisert på tvers av ulike markeder for denne type kapital. Etter en meget sterk utvikling i fondsobligasjoner denominert i USD, tar vi noe profitt i disse papirene. Vi allokerer noe mer mot obligasjoner utstedt i norske kroner.

Alfred Berg Income hadde en avkastning på 0,25 % og 4,59 % YTD. Det var relativt stabil utvikling i porteføljen i løpet av måneden. SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABB gikk veldig bra etter at selskapet gav et gunstig tilbakekjøpstilbud på flere obligasjoner. Fondet deltok i tre nye obligasjoner: Teekay Shuttle Tankers grønne obligasjon, Frontmatec og den nye hybriden til SBB. Vi har redusert eksponeringen generelt til bilsekstoren og noen sykliske industrier.

Alfred Berg Høyrente steg 0,11 % i oktober, og er nå opp 5,42 % hittil i år. Uroen i oljeservice sektoren førte til fall i verdsettelsen av rigg-obligasjoner som påvirket fondet negativ. Kraftig reprising av obligasjonene utstedt av Melin Group hadde en signifikant negativ påvirkning på avkastningen. Vi mener fallet er ubegrunnet fra et fundamentalt ståsted, men var drevet av investorer som solgte av tekniske årsaker i et illikvid marked. Vi mener det fortsatt er potensiale for nedgang kredittspreadene i ratingsegmentet «single-B», hvor påslagene i Norden fortsetter å være høyere enn i det globale markedet.

AKSJEMARKEDET I SEPTEMBER

Norske aksjer
Oslo Børs fortsatte den positive utviklingen og steg med 1,3 % i oktober. Det som er trukket i positiv retning er sterke børser internasjonalt og en god start på resultatsesongen. Hittil i år er Oslo Børs Hovedindeks opp 12,3 %.

Det har vært en god start på resultatsesongen for tredje kvartal. Alle de største selskapene har lagt frem tallene og summen så langt tyder på at det ser bra ut i forhold til forventningene. Blant tungvekterne leverte særlig DNB gode tall og aksjen løftet seg kraftig. Også Norsk Hydro, Storebrand Tomra og Norwegian la frem tall som gav bra utslag på aksjekursen. Telenor og Yara opplevde derimot det motsatte.

Konsumsektoren var den største positive bidragsyteren til børsoppgangen i oktober. dette var takket være god utvikling for både oppdrettsaksjene og Orkla. Lakseprisene har styrket seg etter det kraftige fallet i september. Fallet fulgte et normalt sesongmønster, men påvirker likevel aksjekursene.

Finanssektoren ble børsens nest største positive bidragsyter. Hovedårsaken lå som nevnt ovenfor i gode resultater fra DNB og Storebrand. Gjensidige leverte resultater som ikke nådde opp til forventningene. Stort sett holder bankene koken på resultatsiden og viser at de klarer å kompensere en høyere Nibor-rente med høyere utlånsrenter.

Materialsektoren ble den største negative bidragsyteren etter at Yara ikke helt nådde opp til markedets forventninger. Gode tall fra Norsk Hydro var ikke nok til å veie opp for dette. Utsiktene for begge selskapene er heller ikke nok til å vekke investorenes interesse.

VÅRE AKSJEPORTEFØLJER


Alfred Berg Gambak
steg med 1,0 % i oktober, mens Fondsindeksen steg med 1,7 %. Fondets aktive andel er 57,1 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Adevinta (5,7 %), NEL (5,6 %) og Mowi (5,3 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i oktober var Data Respons som steg 18,5 % (+0,52 % på porteføljenivå), BW Offshore som steg 11,5 % (+0,48 %) og Mowi som steg 6,8 % (+0,38 %) . De som trakk mest ned var Borregaard som falt 8,8 % (-0,37 %), Yara som falt 8,7 % (-0,35 %) og NEL som falt 4,6 % (-0,28 %).

Adevinta A- og B-aksjer har blitt slått sammen til en aksjeklasse. Vi har redusert beholdningene i Yara, Tomra Systems og Subsea 7, samt solgt oss ut av Equinor i Oktober. Vi har økt beholdningene i Nordic Semiconductor og DNB, samt tatt en ny posisjon i Bank Norwegian i løpet av Oktober.

Alfred Berg Aktiv steg med 1,5 % i oktober, mens Fondsindeksen steg med 1,7 %. Fondets aktive andel er 46,7 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,33 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i B2 Holding (0,33 %) og overvekt i Lerøy Seafood (0,26 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Storebrand (-0,29 %), overvekt i Borregaard (-0,28 %) og undervekt i Mowi (-0,21 %).

Adevinta A- og B-aksjer har blitt slått sammen til en aksjeklasse. Vi har redusert vektingen i Subsea 7 og Telenor. Vi har tatt en ny posisjon i Protector Forsikring, samt økt posisjonene i B2 Holding og Nordic Semicondictor i løpet av den siste måneden.

Alfred Berg Norge (Classic) steg 1,3 % i oktober, mens Fondsindeksen steg med 1,7 %. Fondets aktive andel er 30,8 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i B2 Holding (som bidro med 0,24 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i BW Offshore (0,19 %) og overvekt i Lerøy Seafood (0,14 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Borregaard (-0,20 %), undervekt i Storebrand (-0,19 %) og undervekt i Mowi (-0,13 %).

Adevinta A- og B-aksjer har blitt slått sammen til en aksjeklasse. Vi har redusert vektingen i Equinor og Telenor. Vi har tatt en ny posisjon i Protector Forsikring, samt økt posisjonene i DNB og B2 Holding i løpet av den siste måneden.

Nordiske aksjer

På samme måte som september, er oktober kjent for historisk sett å være en turbulent måned på verdens børser. Og i likhet med september, overrasket oktober med god avkastning. Den nordiske indeksen endte + 5,3 %, hvor forbruksvarer var sterkest med + 10,7 %, fulgt av industri og materialer med hhv. 9,3 % og 8,3 % oppgang. For indeksen som helhet, er det industrisektoren som teller mest siden dette er indeksens største enkeltsektor. På den svake siden har vi eiendom og informasjonsteknologi, hvor sektorene falt 2,3 % og 6,1 %. Eiendom har vært en vinnersektor gjennom 2019, men det er rentenedgang mer enn oppgang i selskapsinntektene som har drevet dette. Når rentenedgangen i høst har stoppet opp, og til dels blitt reversert, mister sektoren mye av sitt momentum. Informasjonsteknologisektoren i Norden ble i oktober i høy grad preget av ett selskap, nemlig Nokia.  Ved fremleggelse at resultatene for tredje kvartal varslet selskapet om høyere kostnader med utrulling av 5G-nettverk, og aksjen endte ned 26,7 % for måneden.

I Norden har ca. 2/3 av selskapene på indeksen rapportert tall for tredje kvartal.  Det store bildet er at totalen på omsetning er ganske nære forventningene, men rapportert resultat er marginalt bedre. Det er særlig innen sektorene helse og kommunikasjon hvor det har vært positive overraskelser. De negative overraskelsene finner vi mye av innen telekom, hvor telekom-operatørene nesten uten unntak har levert svakere enn ventet.

Det internasjonale makrobildet er at makroindikatorer er svakere, men stort sett fremdeles positive. Unntaket er forventningsindikatorer for industrisektoren, hvor den mye brukte ISM-indeksen viser forventninger om svekket aktivitet fremover. Så langt er det materialsektoren som merker dette tydeligst, mens aksjemarkedet stort sett har reagert positivt på resultatene for industriselskapene.  Det er verdt å merke seg at både den svenske og norske kronen har svekket seg mot både Euro og Dollar gjennom året. For eksportrettede nordiske selskaper, har derfor valuta vært en bidragsyter til resultatene i 2019.

Volatiliteten i markedet har steget noe gjennom oktober, og utslagene på enkeltaksjer etter rapportering har vært uvanlig store. For eksempel falt Nokia over 20 %, og Norwegian steg over 20 % på samme dag.

Alfred Berg Nordic Gambak steg 4,9 % mens VINX, målt i norske kroner, steg med 5,3 %. Fondets aktive andel er 67 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 8,0 %, Kemira 5,3 % og Skanska 4,2 %.

Aksjer som bidro mest i positiv retning var BW LPG, som steg 20,8 % (0,6 % på porteføljenivå), Kemira, som steg 11,5 % (0,6 % på porteføljenivå) og Novo Nordisk, som steg 7,4 % (0,5 % på porteføljenivå). I negativ retning trakk Metso, som falt 1,5 %, (-0,2 % på porteføljenivå), Ørsted, som falt 4,6 % (0,1 % på porteføljenivå) og Fjordkraft Holding, som falt 5,2 %,(- 0,1 % på porteføljenivå).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i Axfood, Loomis og Instalco. Vi har redusert posisjonene i Metso, Wihlborgs Fastigheter og Addtech.

Globale aksjer

Oktober ble en god måned i de globale aksjemarkedene. Etter å ha stanget mot toppnivåene fra i sommer i forrige måned kunne verdensindeksen notere seg for ny toppnotering i oktober. Verdensindeksen endte opp 3,6 % i norske kroner. Hittil i år er verdensindeksen opp rundt 22 % i amerikanske dollar, og hele 28 % i norske kroner. Usikkerhet knyttet til fallende globale handelsvolumer og oppbremsing i industrien i de store økonomiene ser med andre ord ikke ut til å skremme globale aksjeinvestorer.

De to siste månedene har vi sett et markant skifte i faktorpreferanser blant investorer i markedet. Verdiaksjer (selskaper med lav prising i forhold til inntjening, kontantstrøm og utbytte) har vært svært upopulære blant globale aksjeinvestorer de siste årene og mange har påpekt den historisk store rabatten for verdiaksjer. I september og oktober har verdiaksjene fått seg en etterlengtet opptur. MSCI sin faktorindeks for verdi har steget over 7 % de to siste månedene. Til sammenligning er faktorindeksen for momentum (aksjer som har gjort det bra siste 6-12 måneder) kun opp litt over 1 % og faktorindeksen for lavvolatilitet opp 2,5 %. På sektornivå er det finans og industri som har gjort det best. Også materialsektoren har vært relativ sterk. Mange av verdiaksjene er i dag konsentrert i sykliske sektorer. Konsum-, kommunikasjon- og energisektoren har vært svakest de siste månedene.

Alfred Berg Global steg 1,5 % i oktober. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode opp 3,6 %. På grunn av den kraftige faktorrotasjonen har vi tapt litt mot referanseindeksen de siste månedene. Høy eksponering mot momentumaksjer og aksjer med lav prisvolatilitet (lav beta) samt undervekt mot verdiaksjer har gitt oss motvind den siste tiden.

Porteføljens faktoreksponeringer har vært relativt stabile etter at vi på slutten av fjoråret dreide eksponeringen mot større selskaper med stabil inntjening og lavere prisvolatilitet på bekostning av mindre selskaper med høye vekstforventninger. Dette er selskaper som typisk er høyere priset enn gjennomsnittet på grunn av lavere finansiell og operasjonell risiko.

Når det gjelder sektoreksponering har vi de siste månedene redusert vår porteføljevekt innen energi og kommunikasjon og økt i finans, forbruk og forsyning. Ved utgangen av oktober har vi størst overvekt relativt til vår referanseindeks innen IT, forsyning og industri, og størst undervekt i kommunikasjon, helse og energi.

Vår noe defensive posisjonering med høyere eksponering (enn vår referanseindeks) mot kvalitetsselskaper med stabil inntjening og lav volatilitet, gjør at vi forventer at porteføljen fremover vil gjøre det relativ bedre i et marked med lav risikoappetitt enn i et marked med stor risikoappetitt hos globale aksjeinvestorer.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked