Dato: 06.12.2019

ØKONOMI OG RENTER

Politiske bekymringer og svakere makroøkonomiske data skaper usikkerhet. Allikevel legger vi bak oss nok en måned med ok avkastning fra både aksje- og rentemarkedene. Mens norske og nordiske aksjemarkeder har vært tilnærmet flate, så har amerikanske markedet vært svært solid i pluss.Kredittpåslagene for Investment grade kreditter har beveget seg marginalt inneller sidelengs.

Usikkerheten fortsetter på både den geopolitiske og økonomiske plan. Politisk har særlig handelskrigen mellom USA og Kina tynget allerede den fallende veksten i internasjonal handel. En sjelden politisk enighet i USA om å underskrive en lov som støtter innbyggernes rettigheter i Hong Kong, har ikke økt sannsynligheten for en snarlig løsning av konflikten.Også USA’s tilbaketrekking av styrker fra Syria, samt droneangrep i Saudi Arabia har påvirket den geopolitiske situasjonen negativt den siste tiden.

I USA står i tillegg president Donald Trump nå overfor en mulig riksrett. Foreløpig ser det ut som det republikanske partiet står brask og bram med sin leder. Usikkerheten ligger foreløpig i om folkeopinionen kan endre dette bildet etter hvert som mer informasjon kommer frem.Storbritannia ser ut til å ha lyktes med å unngå en Brexit uten avtale, etter en forlengelse av fristen til 31. januar. Det konservative partiet til Boris Johnson gjør det meget sterkt påmeningsmålingene for tiden, slik at nyvalget i desember kan gi Johnson mulighet til å gjennomføre Brexit med avtalen som foreligger.

I de fleste land har global usikkerhet lagt et stort press på eksportsektoren. Indikatorer, som innkjøpsledernes indeks (PMI), har vist en nedgang i Japan og spesielt i eurosonen. Svakheten i industrien har så langt ikke hatt noen store innvirkninger på økonomien som helhet, takket være sterk innenlandsk etterspørsel, hovedsakelig i servicesektoren. I USA får man for øyeblikket sprikende signaler fra to konkurrerende leverandører av dette nøkkeltallet (PMI), hvor MarkIt mener attrenden har snudd oppover, mens ISM viser fortsatt svak utvikling.

I eurosonen skjuler det samlede nøkkeltallene ulike trender mellom regionene; for eksempel er økonomien relativt sterk i Frankrike, mens den er mye svakere i Tyskland. I Kina indikerer PMI at økonomien fortsetter å avta, og prognosene for vekst i det kommende året er justert ned til nivåer som ble sett på som lite sannsynlige bare for noen få år siden. En viktig forklaring på Kinas avmatning er en pågående rebalansering av økonomiensammen med kreditt innstramning og et avkjølende boligmarked.

Vi forventer en svakere økonomisk vekst i USA i 2020, men samtidig at en resesjon unngås. Europas økonomi vil trolig fortsette å bli påvirket av lav inflasjon og svakere økonomisk utvikling, ettersom ECB foreløpig mangler bistand fra regionens regjeringer med finanspolitisk stimulans.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Spesielt første halvdel av november har vært preget av stor emsisjonsaktivitet i markedene. Mange selskaper skal dekke et finansieringsbehov fram til og med fremlegging av årsresultatene utpå nyåret.

Emisjonsmarkedet bar preg av mange investorer med dype lommer. I andrehåndsmarkedet har sentimentet vært mer blandet, og måned over måned har kredittpåslagene på indeksnivå vært om lag uendret i markedet. Vi har tatt del i noen av emisjonene i løpet av måneden, men har samtidig benyttet oss av mulighetene til å ta gevinst i en del papirer vi mener har spilt ut mye av sitt potensiale.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
Pengemarkedsrentene i Norge var nesten uendret i november. Samtidig steg de svenske rentene 7 basispunkter som følge av at vi nærmer oss en mulig siste renteheving fra Riksbanken. Mot slutten av måneden ser vi igjen at kredittpåslag for kortere obligasjoner steg som følge av årsskifteeffekter. Vi har økt vår beholdning av korte kommunepapirer den sistetiden ettersom kommunalbankens fravær sammen med årsskifteeffekter har gjort prisingen mer attraktiv.

Alfred Berg Likviditet (Classic) har gitt en avkastning på 0,14 %, og 1,53 % YTD.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) ga en avkastning på 0,16 %, og 1,76 % YTD.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Classic) har gitt en avkastning på 0,17 %, og 1,88 % YTD.

Norske obligasjonsfond
I både Norge og Norden for øvrig har vi sett en liten økning i swaprentene utover kurven.Kredittpåslagene i våre relevante markeder har vært noenlunde flate gjennom måneden, og både SEK, NOK og EUR markedene har beveget seg bemerkelsesverdig likt. Fond med lav rentedurasjon har dermed gjort det bedre i november enn fond med lang rentedurasjon. Vi fortsetter å være forsiktige optimister mht kredittmarkedet fremover, og innretter porteføljene deretter.

Alfred Berg Obligasjon har gitt en avkastning på 0,24 %. YTD er avkastningen 2,21 %.
Alfred Berg Kort OMF har gitt en avkastning på 0,15 %. YTD er avkastningen 1,9 %.
Alfred Berg Kort Stat har gitt en avkastning på 0,06 %. YTD er avkastningen 0,69 %.

Nordiske obligasjonsfond
I både Norge og Norden for øvrig har vi sett en liten økning i swaprentene utover kurven.Kredittpåslagene i våre relevante markeder har vært noenlunde flate gjennom måneden, og både SEK, NOK og EUR markedene har beveget seg bemerkelsesverdig likt. Fond med lav rentedurasjon har dermed gjort det bedre i november enn fond med lang rentedurasjon. Vi fortsetter å være forsiktige optimister mht kredittmarkedet fremover, og innretter porteføljene deretter.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Classic) ga en avkastning på 0,31 %, og 3,64 % YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) ga 0,19 % og 4,46 %YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Classic) ga 0,20 % i november.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital ga en avkastning på 0,32 % i november og 7,13 % YTD. Vi tok ned andelen dollar denominerte fondsobligasjoner i slutten av oktober og begynnelsen av november. Vi tok profitt en noen papirer som hadde gitt oss svært godavkastning, samtidig som vi så bedre relativ verdi i hjemlige valutaer. I første halvdel av november økte påslagene i dollar markedene med ca 25 basispunkter, før de igjen har kommet tilbake i slutten av måneden. Vi har brukt noe av pengene på å investere i subordinert gjeld i andre type selskaper. På kjøpslisten står blant annet Heimstaden Bostad AB, Swedavia og Ørsted.

Alfred Berg Income steg 0,29 % i november, og 4,9 % YTD 2019. Utviklingen har generelt vært stabil. Flere obligasjoner i high yield bidro godt i november mens noen få obligasjoner bidro negativt. Fondet deltok i flere nye obligasjoner, blant annet i Swedavia-hybriden, en ny Ørsted-hybrid, Norske Tog, Electrolux, Aker ASA, Norled, og Husqvarna. Fondet har også solgt flere små posisjoner i siste måned. Fondet har en god andel likviditet og likvide obligasjoner.

Alfred Berg Høyrente falt -0,25 % i november, og er nå opp 5,16 % hittil i år. Uroen i oljeservice sektoren førte til fall i verdsettelsen av rigg-obligasjoner. Reprising av obligasjonene utstedt av Nova Austral hadde også en signifikant negativ påvirkning på avkastningen. Shippingselskaper og oljeprodusenter dro i motsatt retning. Vi mener det fortsatt er potensiale for nedgang kredittspreadene i ratingsegmentet «single-B», hvor påslagene i Norden fortsetter å være høyere enn i det globale markedet.

AKSJEMARKEDET I SEPTEMBER

Norske aksjer
Oslo Børs beveget seg sidelengs med en oppgang på 0,5 % i november. Hittil i år er Oslo Børs Hovedindeks opp 12,9 %. De fleste store selskapene var ferdig med rapporteringen allerede i oktober så det var færre selskapsspesifikke hendelser som drev markedet.

Oljeprisen steg moderat gjennom måneden og gjorde energisektoren til børsens største positive bidragsyter. For en gangs skyld var det serviceselskapene som ga det største bidraget. TGS Nopec og Subsea 7 steg henholdsvis 11 % og 12 % i etterkant av gode resultater. Dette er de mest solide av oljeserviceselskapene på Oslo Børs der fleste andre i sektoren er preget av mye gjeld. Gassrederiet BW LPG steg 28 prosent, men veier lite i referanseindeksen.

Konsumsektoren var den nest største positive bidragsyteren til børsoppgangen i november. Lakseprisene har fortsatt den positive utviklingen etter bunnen tidligere i høst og forwardprisene for neste år har steget ytterligere. Alle oppdrettsaksjene, bortsett fra Lerøy Seafood utviklet seg positivt. Lerøy Seafood leverte nok en gang skuffende resultater.

Industrisektoren ble børsens tredje største positive bidragsyter. Tomra Systems løftet seg igjen etter en noe svak periode. Veidekke steg imidlertid mest etter at selskapet varslet at de vil skille ut eiendomsvirksomheten. Aksjen har vært lavt priset og markedet setter pris på tiltak som synliggjør de underliggende verdiene.

Kommunikasjons- og finanssektorene trakk børsen i negativ retning etter svak utvikling for de fleste tungvekterne. Det var særlig DNB-aksjen som falt kraftig etter at det dukket opp en hvitvaskingssak hvor banken har vært innblandet. Aksjemarkedet er særlig følsomt for slike saker etter at de fleste nordiske storbankene har blitt hardt rammet av hvitvaskingssaker de siste par årene. Det er for tidlig å si noen om omfanget og konsekvensene for DNB.

VÅRE AKSJEPORTEFØLJER


Alfred Berg Gambak
steg med 1,6 % i november, mens Fondsindeksen steg med 1,0 %. Fondets aktive andel er 56,6 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner NEL, Bakkafrost og Mowi.

Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var Grieg Seafood som steg 26,8 % (+0,90 % på porteføljenivå), Tomra Systems som steg 10,9 % (+0,47 %) og Data Respons som steg 13,4 % (+0,44 %) . De som trakk mest ned var BW Offshore som falt 12,8 % (-0,60 %), Adevinta som falt 8,6 % (-0,48 %) og DNB som falt 7,4 % (-0,38 %).

Adevinta A- og B-aksjer har blitt slått sammen til en aksjeklasse. Vi har redusert beholdningene i Yara, Tomra Systems og Subsea 7, samt solgt oss ut av Equinor i november. Vi har økt beholdningene i Nordic Semiconductor og DNB, samt tatt en ny posisjon i Bank Norwegian i løpet av november.


Alfred Berg Aktiv steg med 0,8 % i november, mens Fondsindeksen steg med 1,0 %. Fondets aktive andel er 46,7 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Grieg Seafood (som bidro med 0,37 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Tomra Systems (0,36 %) og overvekt i Subsea 7 (0,16 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i BW Offshore (-0,50 %), undervekt i Veidekke (-0,20 %) og overvekt i Lerøy Seafood (-0,12 %).

Vi har redusert vektingen i Bakkafrost, Norsk Hydro, Yara og Salmar. Vi har økt posisjonene i Nordic Semiconductor og Veidekke i løpet av den siste måneden.

Alfred Berg Norge (Classic) steg 0,6 % i november, mens Fondsindeksen steg med 1,0 %. Fondets aktive andel er 30,8 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Grieg Seafood (som bidro med 0,25 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Tomra Systems (0,22 %) og undervekt i Schibsted A (0,14 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i BW Offshore (-0,31 %), undervekt i Veidekke (-0,20 %) og undervekt i BW LPG  (-0,12 %).

Vi har redusert vektingen i Bakkafrost og Salmar. Vi har økt posisjonene i Tomra Systems, Sparebanken Vest og Telenor i løpet av den siste måneden

Nordiske aksjer

Den gode utviklingen på nordiske børser fra september og oktober fortsatte i november. Den nordiske indeksen endte + 1,9 %. Sterkeste sektor var eiendom, som steg 7,2 %, fulgt av industri (+ 4,7 %) og IT (+ 3,5 %). I andre enden av skalaen finner vi kommunikasjon (- 2,2 %) og finans (- 1,9 %). Tar vi i betraktning de respektive sektorers vekt var industri den viktigste positive bidragsyter til indeksen, fulgt av helsesektoren. Finans bidro mest negativt.

Det er en kombinasjon av makroøkonomi og selskapsnyheter som har preget børsen i november. Rapporteringssesongen ble avsluttet, og statistikken viser at aggregert for indeksen kom omsetning inn marginalt over forventning, mens fortjeneste pr. aksje endte 2,6 % over estimert. Det er ingen stor begivenhet, det er ganske normalt at de rapporterte tall i sum slår forventningene, og tallene for tredje kvartal var noenlunde på linje med hva som har vært tilfelle gjennom 2019 og så langt i 2019.

En bedre indikator for markedets virkelige forventninger, er kursreaksjonen på tallfremleggelsen. Av ti sektorer, var det kun tre hvor aksjene i sum falt på rapporteringsdagen. En av sektorene hvor den aggregerte kursreaksjonen var negativ var IT, men det skyldes utelukkende et stort fall for Nokia. De andre aksjene i sektoren steg på rapportering. I sum har kursreaksjonene på rapporteringsdagen gjennom oktober og november vært klart positiv.

Forklaringen bak den relativt positive markedsreaksjonen til selskapsstallene, det har vært en del usikkerhet i markedet rundt holdbarheten i den økonomiske syklusen. Forventningsindikatorer i næringslivet – særlig innen industrisektoren – har vært svake så langt i 2019, og spørsmålet har vært om det er begynnelsen på en bred nedtur eller et blaff. Gjennom høsten har det kommet tegn til at makroøkonomien har stabilisert seg, og den positive markedsreaksjonen på bl.a. industriselskapenes tall indikerer at nervøsiteten i markedet har roet seg.

Volatiliteten i aksjemarkedet begynte å stige i månedsskiftet juli/august, men har falt gjennom november. I siste halvdel av måneden var markedet noe av det roligste det har vært gjennom 2019.

Alfred Berg Nordic Gambak steg 2,6 % i november, mens VINX, målt i norskekroner, steg med 1,9 %. Fondets aktive andel er 66 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 7,0 %, Kemira 5,0 % og Skanska 4,2 %.

Aksjer som bidro mest i positiv retning var – nok en gang - BW LPG, som steg 28,4 % (0,5 % på porteføljenivå), Instalco, som steg 23,5 % (0,5 % på porteføljenivå) og JM, som steg 7,1 % (0,2 % på porteføljenivå). I negativ retning trakk BW Offshore, som falt 12,8 %, (-0,3 % på porteføljenivå), Kemira, som falt 3,4 % (-0,2 % på porteføljenivå) og Hennes& Mauritz, som falt 5,1 %, (- 0,2 % på porteføljenivå).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Kone, SimCorp og Sweco. Vi har redusert posisjonene i Ørsted, ICA Gruppen og BW LPG.

Globale aksjer

November måned føyde seg inn i rekken av gode måneder i aksjemarkedet i år. Verdensindeksen steg med 3,1 % målt i norske kroner. Markedene og investorene lot seg begeistre av en positiv tone i forhandlingene mellom USA og Kina knyttet til ny handelsavtale. Økonomiske forventningsindikatorer er fortsatt nøytrale til svakt negative og markedet er for øyeblikket mer drevet av håp enn av vekstforventninger. Tiltross for mye turbulens geopolitisk har 2019 har vært et fantastisk år i aksjemarkedet. Hittil i år er verdensindeksen opp over 30% i norske kroner.

I november var det kvalitetsselskaper (lønnsomme og finansielt sterke) med god vekst som gjorde det best. Utviklingen for verdiaksjer (billige selskaper), som fikk seg etetterlengtet løft i september og oktober, var noe mer avdempet denne måneden.Med økt risikoappetitt i markedet ble det en svak måned for defensive aksjer med lav volatilitet. Hittil i år er kvalitetsaksjer den store vinneren. Faktorindeksen til MSCI for kvalitet har steget over 40 % så langt i år. Dette er selskaper som typisk er «dyre» i forhold til nøkkeltall som for eksempel pris/inntjening (P/E) og pris/egenkapital (P/B) på grunn av sine sterke markedsposisjoner og gode lønnsomhet. De «billige» aksjene (verdiaksjer) er til sammenligning opp 25 %.

På sektornivå var det IT og helse som leverte best avkastning i november. Defensive sektorer som forsyning og konsum var svakest. Hittil i år er IT-sektoren den store vinneren, opp nesten 50 %. Også sektorene industri, kommunikasjon og forbruk har hatt et godt år, opp rund 30 % i norske kroner. Energi har vært den klart svakestesektoren så langt i år, opp kun 9 %. Også material- og forsyningssektoren harvært svake i forhold til de andre sektorene, opp litt over 20 %. Med andre orden blanding av syklisk og defensivt på taperlisten i år.

Alfred Berg Global steg 1,5 % i november. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode opp 3,1 %. Høy eksponering mot kvalitetsselskaper bidro positivt i november, men vi ble straffet hardt for vår eksponering mot defensive aksjer (lav beta). Den siste tiden har vi økt eksponeringen noe mot verdiselskaper, men er fortsatt undervektet denne typen aksjer. Når det gjelder sektoreksponering har vi de siste månedene redusert vår porteføljevekt innen konsum og forbruk og økt i IT, helse og finans. Ved utgangen av november har vi størst overvekt relativt til vår referanseindeks innen IT, industri og forsyning, og størst undervekt ikommunikasjon, energi og helse.

Vår noe defensive posisjonering med høyere eksponering (enn vår referanseindeks) mot kvalitetsselskaper og stabile aksjer med lav volatilitet, gjør at vi forventer at porteføljenfremover vil gjøre det relativ bedre i et marked med lav risikoappetitt enn i et marked med stor risikoappetitt hos globale aksjeinvestorer.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked