Dato: 06.06.2019

Økonomi og renter

Mai måned ble igjen preget av handelskrig og tilknyttet uro i finansmarkedene. Trump satte ytterlig press på Kina ved å øke tollsatsene fra 10% til 25% for varer verdt 200 mrd USD. Samtidig truer han med å øke tollsatsene på importvarer for ytterligere 325 mrd USD. Kina har svart ved å øke tollsatsene fra 8% til 18% på varer verdt 60 mrd USD. Handelskrigen tok nok en vending da amerikanske administrasjonen i praksis stenger Huawei og andre kinesiske teknologiselskaper ute fra det amerikanske markedet.

Mot slutten av måneden kom ytterligere utsagn fra Trump hvor han truer med nye tollsatser mot både Mexico og Australia. Selv om sterke krefter i det republikanske partiet ytrer sin motstand mot forslagene, har finansmarkedene reagert ved å ta ned både vekst-, inflasjons-, og renteforventinger som følge av handelskonfliktene. Økt risikoaversjon ledet globale investorer fra high yield til investment grade, og tryggere investeringer. Statsrenter ble presset kraftig nedover. Amerikanske 10 års statsrenter gikk ned 40 basispunkter, og endte måneden på 2.12%. Tyske 10 årsrenten beveget seg fra om lag 0%, ned til«all time lows» på -0.2%.

Det var flere andre hendelser som normalt kan være viktige nok til å flytte markedet i mai. Statsminister Theresa May gikk av etter hennes siste Brexit forslag ikke fikk støtte. Boris Johnson står nå frem som den mest sannsynlige etterfølger, og dermed er en hard Brexit ikke et usannsynlig scenario.

Valget til Europaparlamentet viste at fløyene øker sin oppslutning, samtidig som de tradisjonelle pro-Europa partiene opprettholder et klart flertall med over 67% av setene. Dermed vil nok valget få større effekt nasjonalt enn på europeisk nivå.

I Norge kom tall for investeringer i petroleumssektoren, som viser sterkere vekst enn forventet. Med en fortsatt svak krone, ligger alt til rette for en renteheving fra Norges Bank i juni.

Fra Sverige kom det relativt sterke BNP tall, 2.1% mot ventet 1.6%. Ser man litt bak tallene, er det imidlertid ikke nødvendigvis så sterkt. Privat konsum er usikkert, investeringene er relativt svake, samt at ordrebøkene i bedriftene er langt tynnere enn foret år siden.

Utvikling i kredittmarkedene

Kredittmarkedene internasjonalt ble påvirket av økt risikoaversjon, og både europeiske og amerikanske kredittpåslag gikk ut relativt kraftig. På indeksnivå gikk europeiske investment grade kredittpåslag ut fra om lag 55 pkt til 70 pkt. Det tok noe tid, men mot slutten av måneden så vi også utgang i norske og svenske kredittpåslag, dog ikke i like stort omfang.

I inngangen til juni ser nå disse markedene sårbare ut, og dersom uroen i finansmarkedene fortsetter, kan vi fort oppleve ytterligere utgang i kredittpåslag. Vi er dermed komfortable med å ha en noe høyere cashbeholding enn vanlig i porteføljene for øyeblikket.

Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond
Pengemarkedsrentene i Norge har steget noe som følge av at den forventete rentehevingen rykker stadig nærmere, og sluttet måneden på 1.5%. Kredittmarkedene for korte kreditter har holdt seg bra gjennom måneden. Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,11% i mai og 0,73% YTD. Alfred Berg Likviditet Pluss (classic) gav en avkastning på 0,14% (0,92%YTD), mens Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (classic) har gitt en avkastning på 0,15% (0,95% YTD).

Norske og nordiske obligasjonsfond
Globale renter falt kraftig i mai. Norske swaprenter falt mindre enn globalt, og endte ned 10 punkter i mai. Rentebevegelsene påvirket altså avkastningen til obligasjonsfond positivt, spesielt de med durasjonsrisiko mot det internasjonale rentenivået. På den andre siden gikk kredittpåslag ut, spesielt i europeiske kreditter. Dette påvirker dermed fondene negativt.

Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0,30% i mai (1,29% YTD). Alfred Berg Nordisk Investment Grade (classic) gav 0,18% (1,92% YTD), mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav 0,44% og 2,56% YTD.

Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper.

Kredittpåslagene har beveget seg med kredittmarkedene generelt. Euro og dollarmarkedene har gitt svakere bidrag enn de norske og svenske. Dermed er vi nå i en situasjon der vi igjen ser bedre verdi internasjonalt, og vil posisjonere porteføljen deretter. Fondet gav en positiv avkastning på 0,33% i mai, og 2.96% hittil i år.
Aksjemarkedet i MAI

Det ble en svak avslutning på mai for Oslo Børs og måneden endte med et fall for Hovedindeksen på 3,3 %. Hittil i år er Hovedindeksen opp 6,6 %. Makroimpulser utenfra var hovedårsaken til børsfallet. Denne uroen gjorde også at oljeprisen falt kraftig i slutten av måneden. Som i april, var kvartalsresultatene fra de norske selskapene gode nok til å støtte markedet.

Konsumsektoren var den største bidragsyteren i positiv retning. Denne sektoren har hengt litt etter hittil i år ettersom den heller ikke falt på slutten av fjoråret som mange av de andre sektorene. Frykten for økt volum av oppdrettslaks utover i året har lagt et demper på prisforventningene. Det kraftige algeutbruddet i Nord-Norge i mai gjør imidlertid at volumveksten nedjusteres og frykten for prisfall avtar. Oppdrettsaksjene har derfor vært sterke i perioden hvor mange av de mindre aktørene har blitt rammet hardt. Tilfeldigvis har ingen av de børsnoterte selskapene nevneverdig virksomhet i de algerammende områdene.

Kommunikasjonssektoren ble den nest største bidragsyteren i positiv retning. Det var særlig nykommeren Adevinta som viste en sterk utvikling. Dette er den tidligere internasjonale rubrikkannonsevirksomheten til Schibsted som er skilt ut i et eget selskap. Denne aksjen er veldig populær blant internasjonale investorer i påvente av en videre global konsolidering i bransjen. Schibsted er fremdeles en betydelig eier og denne aksjen blir derfor med på oppturen. Telenor er en defensiv aksje, og gjør det gjerne bra når markedet er urolig, hvilket den også har gjort i mai.

Energisektoren var den største negative bidragsyteren for Hovedindeksen denne måneden. Oljeprisen har falt kraftig, noe som naturlig nok gir en direkte negativ effekt på oljeaksjene. I tillegg har mange av underleverandøraksjene blitt svært hardt rammet av ny fokus på svake balanser. Mange investorer har trodd på bedre utsikter for sektoren og dertil bedre muligheter for refinansiering av gjeld. Mange av aksjene har derfor steget i forkant av bedre tider. Vi ser imidlertid at kontraktsinngangen fremdeles er for lav til at øke bankenes appetitt på utlån i sektoren, og frykten for at ny egenkapital må inn synes å øke.

Finanssektoren var den nest største negative bidragsyteren for Hovedindeksen i mai. I kraft av sin størrelse bidro DNB mest, selv om aksjen for så vidt klarte seg bedre enn de fleste. Storebrand og Aker var to av de store som hadde en tøff måned. Storebrand varslet om et mulig negativt utfall i en skattesak, mens Aker ble trukket ned av svak kursutvikling for de børsnoterte innehavene i Aker BP og Aker Solutions.
Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) falt med 1,9 % i mai, mens Fondsindeksen falt med 2,6 %. Fondets aktive andel er 32,7 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,29 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Norsk Hydro (0,29 %) og undervekt i Borr Drilling (0,24 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Elkem (-0,36 %), undervekt i Orkla (-0,36 %) og undervekt i Mowi (-0,34 %).

Vi har vektet oss ned i Aker BP og Equinor den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Telenor, Mowi og Gjensidige Forsikring i samme periode.

Alfred Berg Aktiv falt med 2,3 % i mai, mens Fondsindeksen falt med 2,6 %. Fondets aktive andel er 46,4 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,43 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Norsk Hydro (0,41 %) og overvekt i Borregaard (0,27 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Orkla (-0,64 %), undervekt i Mowi (-0,53 %) og overvekt i Elkem (-0,51 %).

Vi har vektet oss ned i Aker BP og Equinor den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Telenor, Mowi og Salmar i samme periode.

Gambak
falt med 0,5 % i mai, mens Fondsindeksen falt med 2,6 %. Fondets aktive andeler 59,8 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Tomra Systems (5,9 %), NEL (5,4%)og Aker BP (5,0 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i mai var Grieg Seafood som steg 24,8 % (+ 0,84% på porteføljenivå), NEL som steg 10,2 % (+ 0,75 %) og BW Offshore som steg 15,8 % (+ 0,62 %). De som trakk mest ned var Aker BP som falt 15,4 % (-0,91 %), Elkem som falt 19,0 % (-0,74 %) og Equinor som falt 11,8 % (- 0,50 %).

Vi har redusert beholdningene i Schibsted B, NEL, Equinor og Aker BP i mai. I tillegg solgte vi posisjonen i Spectrum etter bud på selskapet. Vi har økt beholdningene i Adevinta, Grieg Seafood, samt tatt en ny posisjon i Protector Forsikring i samme periode.

Våre framtidsutsikter

Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen ligger i et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked