Dato: 06.07.2019

ØKONOMI OG RENTER

Det kan begynne å ligne et nytt «race to the bottom», hvor både renter og kredittpåslag ser ut til å være bunnløse. Mange investorer, oss selv inkludert, har ikke vært korrekt posisjonert for at sentralbankene er tilbake på banen med full styrke. Juni måned har vært preget av til dels kraftige rentefall. 5 års swaprenter i både EUR og SEK har sunket med om lag 15 basispunkter, mens tysk 10 års statsrente avsluttet måneden på rekordlave -0.33%. I Norge har vi også sett lavere rentenivåer utover rentekurven til tross for at Norges Bank hevet styringsrenten i juni.

Norges Bank satte opp renten som ventet, men overrasket markedet ved å antyde en neste renteøkning allerede i september. Samtidig trekker Norges Bank ned sitt toppunkt i 2020 som følge av den globale usikkerheten. Det er for øvrig gjennomgående god fart i norsk økonomi, noe som ble bekreftet av Regionalt Nettverk i juni.

Den europeiske sentralbanken ECB møttes i juni, hvor banken endret sin guiding til fremtidige renter nedover. ECB sier nå at de ser for seg å beholde dagens rente på -0.3% i hvert fall gjennom første halvår 2020, og enda lenger om nødvendig. De åpner samtidig opp for ytterligere rentesenkning, samt kvantitative lettelser.

Den store spenningen i rentemarkedet i nær fremtid er knyttet opp til den amerikanske sentralbankens møte i juli. FED har gjennom juni kommet med flere uttalelser der de indikerer at et rentekutt kan være nært forestående. Markedet priser nå inn 100% sannsynlighet for kutt, hvor om lag 30% sannsynlighet for 0.5% kutt, og 70% for 0.25% kutt. Slik vi ser det, er det rom for at markedet blir skuffet dersom ikke FED leverer et svært dovish signal.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Internasjonalt tok kredittpåslagene samme retning som rentene. Europeiske investment grade påslag har kommet inn ca. 15 basispunkter. I Sverige og Norge har ikke markedene klart å snu trenden fra de litt svake markedene vi opplevde i mai. I SEK og NOK har vi derfor hatt relativt flat utvikling i kredittpåslag, hvor også noen sektorer har fått moderat økte kredittpåslag.

Med sentimentet vi nå ser internasjonalt, ligger det til rette for at påslagene kommer inn også i Sverige og Norge utover sommeren.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
Pengemarkedsrentene i Norge har vært tilnærmet uforandret i juni til tross for at Norges Bank hevet renten. Kredittpåslagene i NOK kreditter har vært flate, til noen få punkter opp. Dermed kan vi forvente en avkastning i fondene som er marginalt lavere enn den løpende avkastningen.

Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,1% i juni og 0,83% YTD. Alfred Berg Likviditet Pluss (classic) gav en avkastning på 0,09% (1,01% YTD), mens Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (classic) har gitt en avkastning på 0,11% (1,06% YTD).

Norske og nordiske obligasjonsfond
Globale renter falt kraftig i juni. Norske swaprenter falt mindre enn globalt, og endte ned 7 punkter i mai. Rentebevegelsene påvirket altså avkastningen til obligasjonsfond positivt, spesielt de med durasjonsrisiko mot det internasjonale rentenivået. På den andre siden gikk kredittpåslag marginalt ut i Norge og Sverige, mens de gikk relativt kraftig inn i Europa forøvrig. Dette påvirker dermed fondene ulikt avhengig av hvor eksponeringen er. Rente- og kreditteksponering i euro gav klart best uttelling i juni.

Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0,20% i juni (1,49% YTD). Alfred Berg Nordisk Investment Grade (classic) gav 0,37% (2,30% YTD), mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav 0,60% og 3,18% YTD.
Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper. I markedene vi ser nå ligger det stor verdi i å være diversifisert på tvers av ulike markeder for denne type kapital. Mens euro og dollarmarkedene har vært veldig sterke i juni, har norske og svenske vært svake. Ulik pris- og sentimentsdynamikk gir oss også større muligheter til å produsere meravkastning i fondet.
Fondet gav en positiv avkastning på 0,93% i juni, og 3.92% hittil i år
Alfred Berg Høyrente
Med bedrede markedsforhold var det nordiske emisjonsmarkedet innen high yield svært aktivt også i juni. Rundt NOK 18 milliarder ble utstedt i juni (ned fra NOK 20 milliarder måneden før), fordelt på 16 utstedere. Dette volumet er dobbelt så høyt som månedsgjennomsnittet på NOK 10 milliarder for 2018. Flere år med rekordvolumer (NOK 123 billion in 2017 and NOK 120 billion in 2018) har skapt en betydelig forfallsprofil for de neste årene. I 2019 forfaller NOK 74 milliarder av de utestående NOK 404 milliardene. Selskaper som henvendte seg til markedet i mai inkluderte sagbrukselskapet Dilasso Timber, akvakulturselskapet Benchmark Holdings og oljeselskapet Aker BP.

Fondet steg 0,25 % i juni, og er nå opp 4,75 % hittil i år. Blant de største bidragsyterne i porteføljen i juni fant man Dilasso Timber, Pacific Drilling og Ensco International, mens Navig Topco, West Atlantic og Norlandia Health Care dro i motsatt retning. Vi mener det fortsatt er potensiale for nedgang kredittspreadene i ratingsegmentet «single-B», hvor påslagene i Norden fortsetter å være høyere enn i det globale markedet.

AKSJEMARKEDET I JUNI

Juni ble en relativt rolig måned for Oslo Børs som endte måneden med en oppgang på 1,5% for Hovedindeksen. Hittil i år er Hovedindeksen opp 8,1 %. Oljeprisen kom noe opp i juni etter å ha hatt en veldig svak utvikling i slutten av mai. Norges Bank økte som ventet renten med 0,25% og signaliserte ytterligere en økning senere i år.

Største positive bidragsyteren til oppgangen i juni var finanssektoren og det var DnB som stod for hele bidraget. DnB har gjennom våren blitt negativt påvirket av støyen i svenske og danske banker.

Aksjen løftet seg nærmere 7% i juni etter Norges Bank hevet renten og utsikter for bedring i rentenettoen. DnB aksjen prises på linje med de største sparebankene for tiden. Historisk har aksjen vært priset med en premie til disse. DnB blir mer påvirket av internasjonal prising av banker hvor sektoren  har vært svak seneste tiden.

Materialsektoren bidro også positivt i juni. Yara aksjen steg 10% i takt med stigende gjødselpriser og fallende gasspriser som er den største kostnadskomponenten i gjødsel-produksjonen. Det var også store forventninger til Yaras kapitalmarkedsdag. Selskapet guidet ytterligere kostnadskutt og noe høyere utbyttegrad  fremover. Elkem aksjen gikk motsatt vei etter at selskapet meldte at 2 kv. tallene kommer en del lavere enn tidligere guidet. Økte tollsatser på kinesiske varer slår på etterspørselen til Elkems silikonproduksjon i Kina.

Innen industrisektoren var det blandet utvikling i juni, fra Golden Ocean, Fjord1 og Norwegian med tosifret prosent oppgang ,til Nel og Hexagon med 13% nedgang for begge. Nel falt tilbake etter stort nedsalg fra to hovedaksjonærer samt eksplosjon på hydrogen tank stasjonen i Sandvika. Eksplosjonen i Sandvika var et lite setback for hydrogen storyen. Undersøkelser har vist at en feilmontering av skruer var årsaken og alle lignende stasjoner må sjekkes. Dette vil koste selskapet en del penger. Vi har fortsatt tro på hydrogen som en viktig bidragsyter innen transportsektoren i årene som kommer.

Blandet også fra energisektoren i juni. LPG rater stiger, volumet av propan ut fra USA er høyt som et resultat av stigende oljeproduksjon. Kjøperne er asiatiske land som bytter kull og andre sterkt forurensende energibærere med propan.  Det gir stigende aksjekurser i LPG selskapene.  Seismikkselskapene PGS og TGS gikk hver sin vei i juni. TGS stiger med en høyere oljepris, mens PGS, som mislyktes med å refinansiere ett problematisk gjeldsforfall, falt kraftig tilbake. Vi ser igjen at selskaper med svak balanse og mye gjeld utvikler seg relativt svakt på børsen.

VÅRE AKSJEPORTEFØLJER

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 0,9 % i juni, mens Fondsindeksen steg med 1,2 %. Fondets aktive andel er 30,5 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i NTS (som bidro med 0,23 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Tomra (0,20 %) og overvekt i SP1 SMN (0,10%).

De som trakk i negativ retning var overvekt i Bergen Bio (-0,16 %), overvekt i Lerøy (-0,13 %) og overvekt i B2 Holding  (-0,13%). Vi har vektet oss ned i Aker Solution den siste måneden. Vi har økt beholdningene i DnB, Yara og Entra i samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg med 1,0 % i juni, mens Fondsindeksen steg med 1,2 %. Fondets aktive andel er 44,4 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i NTS (som bidro med 0,41 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Tomra (0,30 %) og overvekt SP1 SMN  (0,14 %).

De som trakk i negativ retning var overvekt i Bergen Bio (-0,22 %), overvekt i Hexagon (-0,21 %) og overvekt i Elkem (-0,20 %). Vi har vektet oss ned i Aker Solution den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Yara, DnB og Telenor i samme periode.

Gambak falt med 0,7 % i juni, mens Fondsindeksen steg med 1,2 %. Fondets aktive andel er 56,6 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Tomra Systems (5,8 %), DnB (5,2%) og NEL (5,0 %). Aksjene som bidro mest i positiv retning i juni var Tomra som steg 6,5 % (+0,42 % på porteføljenivå), DnB som steg 7% (+ 0,34 %),og Data Respons som steg 14% (+0,30%) .

De som trakk mest ned var NEL som falt 13,3 % (-0,71 %), Hexagon som falt 13,3 % (-0,41 %) og Elkem som falt 10,2 % (-0,39 %). Vi har solgt oss ut av Aker, redusert i BW Offshore , Elkem og Aker Solution i juni.Vi har økt beholdningene i Yara, Protector og Fjordkraft i samme periode.

VÅRE FRAMTIDSUTSIKTER

Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen ligger i et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked