Dato: 13.02.2019

Økonomi og renter

De siste månedene av 2018 har vært utfordrende for markedene. Desember er i så måte intet unntak. Generell bekymringer om fremtidige globale vekstutsikter, Brexit, statsbudsjett i Italia, mulig handelskrig osv. setter sine spor i markedene. Aksjemarkedene korrigerer videre ned, kredittmarkedene er svake med videre utgang i kredittpåslagene, og lange renter faller videre på tross av ny renteøkning fra FED i desember.

De lange rentene fortsatte ned i desember. Referanserenter i både NOK, SEK, EUR og USD markedene beveget seg 10-30 basispunkter lavere gjennom måneden. Amerikansk 10 års statsrente toppet ut 8/11/2018 på 3,23 % og var ved årsskiftet nede i 2,68 %. Rentefallet kommer på tross av videre FED hevning i desember, samt signaler om flere hevinger, og positive vekstutsikter i økonomien. Markedet er åpenbart nervøs for at FED (og analytikerne) tar feil og at veksten stopper opp!

Oljeprisen var svak mot slutten av året. Dette har bidratt til svak utvikling i kronekursen. På tross av dette fremstår utsiktene for norsk økonomi som gode for 2019. Arbeidsmarkedet utvikler seg bra og Norges Bank signaliserer moderate renteøkninger i årene fremover.
Økonomi og renter
10 års statsrente i USA, Europa og Norge, siste 5 år Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg

Utvikling i kredittmarkedene

Kredittmarkedene fortsatte svakt også i desember. Vi har sett videre utgang i kredittpåslagene i alle markeder, dog slik at utgangen blir mest synlig i likvide obligasjoner, i likvide markeder og særlig for litt svakere kreditter. I sum har dette tilsynelatende medført at en del lite likvide norske obligasjoner har utviklet seg bedre enn internasjonale likvide obligasjoner.

Etter vår mening er dette ¨tilsynelatende¨ og vil rettes opp over tid.  Mest utgang i påslagene har vi sett innen industri og eiendom segmentet, men også bankobligasjoner har fått seg en trykk ut. Overordnet ser vi bra verdi i en del kreditter nå. Risikosentimentet er imidlertid svakt, og det er få risikovillige investorer for øyeblikket. Dermed forventer vi fortsatt volatilitet innen kreditt.

Utviklingen i våre rentefond

Pengemarkedsfond
Nibor steg viderei desember og sluttet året på 1,27 %. Fra forrige årsskifte er dette oppfra 0,83 %.. Tross korte løpetider har vi observert noe videre utgangi kredittpåslagene også i pengemarkedsporteføljene våre. Spesielt industri,kraft og eiendom er berørt, og i noe større grad i SEK enn NOK gjennom måneden.På den andre siden har stibor økt kraftig, noe som har gjort korte SEKobligasjoner mer etterspurt. Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,10 %i desember. Alfred Berg Nordisk Pengemarked (inst. klasse) har gitt enavkastning på 0,08 %, mens Alfred Berg Pengemarked (inst. Klasse) gav enavkastning på 0,06 %. AB Likviditet og AB Pengemarked har gitt hhv 1.19%,og 1.15% avkstning i 2018. AB Nordisk Pengemarked ble startet opp i Juni 2018,og har gitt en avkastning på om lag 0.37% i perioden.

Norske Obligasjonsfond
Lavere renter og høyere kredittpåslag påvirkerfondets avkastning i hver sin retning. Innen visse sektorer har vi sett langtstørre utgang i kredittpåslag enn vi har sett nedgang i rentenivået. Samtidig kanfondets nøkkeltall tyde på at vi har større eksponering mot kredittpåslag ennrenter. Dette er synlig gjennom Alfred Berg Obligasjons modifiserte durasjon påomlag 2.5, mens fondets spreaddurasjon er på omlag 3.7. Vi fortsetterimidlertid å dra fordel av en konservativ sektoreksponering med mye eksponeringmot obligasjoner med fortrinnsrett. Alfred Berg Obligasjon har gitt positivavkastning med 0.11 % i desember, og 0.87 % i 2018.

Nordic Investment Grade

Alle delmarkedene i Norden opplevde øktekredittpåslag i desember. Størst negativt bidrag kom fra eiendomssegmentet,spesielt de denominert i SEK og EUR. Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst)har lav renteeksponering, noe som betyr at fondet ikke fikk nyte godt av lavererenter i desember. Fondet gav en negativ avkastning på -0,13 % i desember, mensAlfred Berg Nordic Investment Grade Mid Dur gav -0,06 % avkastning. Gjennom2018 gav fondene hhv 0.61% og 1.04% avkasting.

Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert isubordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker ogforsikringsselskaper. Dette er et segment av markedet som normalt sett er mervolatilt, og som får økte kredittpåslag når det er uro i finansmarkedene. Påden andre siden, så får vi en høyere løpende avkastning, som gir øktbeskyttelse mot økte kredittpåslag. Vi fortsetter strategien med å vekte fondetned i de aller minste norske sparebankene, hvor kredittpåslag ikke har bevegetseg ut i stor nok grad, og heller vekte opp i store banker denominert i EUR ogUSD. Her har vi sett en mye større reprising. Dermed får vi, i våre øyne, bedrebetalt for å være eksponert mot sterkere selskaper. Alfred Berg NordiskAnsvarlig Kapital gav en avkastning på 0.01 % i desember, og har gitt positiv avkastningpå 0.24 % siden oppstart i slutten av August. At fondet har gitt positivavkastning i et såpass svakt marked, tydeliggjør styrken av den høye løpenderenten som ligger i produktet.

Aksjemarkedet i Desember

Desember ble årets desidert dårligste måned for Oslo Børs med et fall for Hovedindeksen på 7,2%. Årsakene til børsfallet er de samme som i oktober og november, altså oljeprisfall og internasjonal uro. Hovedindeksen endte året dermed i minus, ned 1,8 %. Fondsindeksen endte året ned 2,2 %, noe som viser at de største selskapene har klart seg litt bedre enn gjennomsnittet.

Den internasjonale uroen fortsetter å prege børsen. For Norges del er det både den generelle skepsisen til aksjer og den indirekte påvirkningen fra oljeprisfallet som sender markedet nedover. OPEC ble enige om kutt i oljeproduksjonen, men det tar noen måneder før dette gir seg utslag i bedre balanse i oljemarkedet. Den fallende oljeprisen vil normalt ta med seg den norske kronen i dragsuget. Denne gangen har ikke vært noe  unntak og en svakere krone vil være en fordel for eksportindustrien fremover. Dette vil ha en positiv effekt på inntjeningsforventningene. Børsfallet gjør dermed at prisingen av aksjemarkedet har kommet ned i et område som kan kalles et normalområde for den siste 10-årsperioden.

Alle sektorene unntatt eiendom og forsyning falt denne måneden. Disse sektorene er imidlertid så små at de betyr lite for Oslo Børs samlet sett. Energisektoren bidro mest til børsens fall som følge av en svak oljepris. I kraft av sin størrelse utgjorde Equinor en stor del av børsnedgangen uten at denne aksjen falt spesielt mye i forhold til de andre.

De andre tunge sektorene konsum og finans fulgte deretter på listen over de største negative bidragsyterne. Investorene hadde således ikke noe sted å gjemme seg i desember. Oppdrettsaksjene vil normalt sett få en positiv effekt av en svakere krone, men i kortere perioder vil den generelle markedsfrykten bety mer.

Finanssektoren påvirkes delvis negativt av renteoppgangen. Riktignok har denne vært ganske liten, men i et svak marked forsterkes effekten. Sektoren påvirkes også av generelt økt usikkerhet fordi sektoren ville påvirkes av en eventuell økonomisk nedtur.

En del enkeltaksjer fikk gjennomgå spesielt etter resultatvarsler. XXL meldte om kraftig svekket lønnsomhet og Nordic Semiconductor meldte om svakere salg enn tidligere guidet.


Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) falt med 7,2 % i desember, mens Fondsindeksen falt med 7,3 %. Fondets aktive andel er 30,9 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i NTS (som bidro med 0,22 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i PGS (0,17 %) og undervekt i XXL (0,17 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Tomra Systems (-0,28 %), undervekt i Gjensidige Forsikring (-0,17 %) og undervekt i Telenor (-0,14 %).

Vi har vektet oss noe ned i Tomra Systems og Equinor som følge av drifting den siste måneden. Vi har økt beholdningene i DNB, Grieg Seafood og TGS Nopec i samme periode.

Alfred Berg Aktiv falt med 7,6 % i desember, mens Fondsindeksen falt med 7,3 %. Fondets aktive andel er 42,9 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i NTS (som bidro med 0,43 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i PGS (0,17 %) og undervekt i XXL (0,15 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Tomra Systems (-0,41 %), undervekt i Telenor (-0,40 %) og undervekt i Gjensidige Forsikring (-0,21 %).

Vi har solgt noe Mowi (tidl. Marine Harvest) og vektet oss noe ned i Tomra Systems som følge av drifting den siste måneden. Vi har økt beholdningen i Bakkafrost i samme periode.

Gambak falt med 8,4 % i desember, mens Fondsindeksen falt med 7,2 %. Fondets aktive andel er 57,0 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Equinor (6,9 %), Aker BP (5,8 %) og Mowi (5,2 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i desember var Akva Group som steg 1,8 % (+0,02 % på porteføljenivå), Fjordkraft som steg 2,1 % (+0,02 %) og Selvaag Bolig som steg 3,2 % (+ 0,01 %). De som trakk mest ned var Tomra Systems som falt 16,6 % (-0,90 %), Aker BP som falt 10,5 % (-0,63 %) og Equinor som falt 8,4 % (-0,58 %).

Vi har redusert posisjonene i Golden Ocean, Storebrand, Northern Drilling og Subsea 7 i desember. Vi har økt posisjonene i Mowi (tidl. Marine Harvest), Yara, Sparebanken Midt-Norge og Data Respons i samme periode.

Våre framtidsutsikter

Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Børsfallet har gjort at prisingen ligger i et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet.
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked