Dato: 06.03.2019

ØKONOMI OG RENTER

Februar 2020 vil primært bli husket som måneden da verden tok innover seg at Corona-viruset Covid-19, ikke bare var et kinesisk problem, men et globalt problem. Viruset har allerede lammet store deler av globale verdikjeder, ved at verdens fabrikk- og komponentindustri i Kina og nå dels Sør-Korea og Nord-Italia er slått ut. Vi har fått et tydelig tilbudssidesjokk inn i økonomien. Vi frykter dog at de økonomiske effektene blir langt tydeligere når vi nå får stadig flere beviser på hvordan Corona slår ut etterspørselssiden. Vi mener å se klare tegn på at konsumenten endrer adferd; reiser avbestilles, sportsarrangementer avlyses, restaurantbesøk droppes, og større innkjøp utsettes. I skrivende stund fikk vi tall fra Kina, verdens største bilmarked, om at salget var ned 80% i februar.I starten av måneden fikk vi gjennomgående sterkere enn forventedenøkkelindikatorer fra både USA, Europa, Kina og Sverige. På den andre sidenfikk vi skuffende detaljomsetningstall fra Europa, og meget svake fabrikkordretall fra Tyskland.

Med sentralbankene i ryggen var sentimentet i finansmarkedene likevel moderat positive. Så endret alt seg mot slutten av måneden da Corona slo innover oss.Rentemarkedene tok et rykk nedover, med amerikansk 10 års rente ned 35 basispunkter til 1,15 %, Tyskland ned 17 punkter til -0,61 %, Norge ned 18 punkter til 1,12 %, og Sverige ned 23 punkter til -0,29 %.I skrivende stund, et par dager inn i mars måned, faller globale renter videre etter at denamerikanske sentralbanken senket renten med 50 basispunkter.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Februar startet der januar sluttet; med høy emisjonsaktivitet, tilsynelatende uendelig med likviditet i markedene, og stadig strammere kredittpåslag. Kjøperne trakk seg midlertid raskt tilbake da Corona slo ut i full blomst. Dette resulterte i utgang i kredittpåslag, og svak avkastning for kredittobligasjoner siste uken. Obligasjoner med lang rentebinding (durasjon) har imidlertid klart seg godt som følge av at rentebevegelsen har trukket avkastningen i motsatt retning av de høyere kredittpåslagene.

Europeiske Investment Grade-indekser trakk ut 18 punkter i løpet av måneden, som gjorde februar til verste måned siden mai i fjor. Også norske og svenske kredittpåslag trakk ut 10-20 punkter.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
Alle kredittobligasjoner uansett løpetid og kvalitet ble berørt av uroen i markedene mot slutten av måneden. Også våre likviditetsfond ble trukket noe ned den siste uken.

Alfred Berg Likviditet (Classic) ga en avkastning på 0,09 % i februar.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) så vidt holdt seg over null streken med en avkastning på 0,01 %.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Classic) ga en avkastning på 0,06 % i februar.

Obligasjonsfond
I både Norge, Norden og Europa så vi lavere renter, men høyere kredittpåslag. Med andre ord er det fond med høy rentedurasjon og lite kredittrisiko og -durasjon som gjør det best.

Norske obligasjonsfond

Alfred Berg Obligasjon  ga en avkastning på 0,43 % i februar, 9 basispunkterbak referanseindeksen.
Alfred Berg Kort OMF ga en avkastning på 0,02 % i februar, marginalt bak indeks.
Alfred Berg Kort Stat ga en avkastning på 0,27 % i februar, 7 punkter foran indeksen.

Nordiske obligasjonsfond
Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) ga en avkastning på 0,03 % i februar, helt likt med referanseindeksen.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) ga en avkastning på 0,29 % i februar.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) ga en avkastning på 1,16 % i februar.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital: Februar gikk fra å være en veldig sterk måned til å avslutte svakt. I løpet av de siste månedene har vi solgt en del USD papirer, og heller kjøpt NOK og SEK. Ved inngangen til mars måned ser vi at USD papirene gjør det dårligere. Dermed ser det ut til å ha vært en riktig posisjonering. Vi vil gradvis forsøke å posisjonere oss tilbake i USD markedet etter hvert som vi ser bedre verdi der igjen. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital ga en avkastning på 0,63 % i februar.

Alfred Berg Income fikk en avkastning på -0,32 % i februar, og en total avkastning på +0,73 % i de to første månedene i 2020. Det var særlig high yield delen av porteføljen som dro ned avkastningen i februar der de utstedere som gikk svakest var Delete Oyj, Intrum, og Gaslog. I starten av måneden deltok Alfred Berg Income i flere nye obligasjoner som ICA, Stolt Nielsen, Kinnevik, Industrivärden, DSV og Arion Banki AT1. Mot slutten av måneden var fokus på å dra ned risikoen i fondet gjennom å redusere for eksempel selskapshybrider, redusere enkelte navn i high yield, og å frigjøre likviditet. Fokuset i det korte perspektivet er å dra ned risikoen ytterligere for å øke likviditeten til å søke muligheter i et svakere marked. Nå har deler av markedet blitt kraftig mye mer billig og på sikt kan det skape muligheter.

Alfred Berg Høyrente falt -0,75 % i februar, og visket ut oppgangen fra januar (-0,02 % hittil i år). Fremover venter vi høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten corona-viruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal blir utfordrende. Vi tror det er risiko før større økning i de nordiske kredittpåslagene hvis den pågående situasjonen vedvarer og man begynner å se innløsninger fra fond i større grad.

AKSJEMARKEDET I FEBRUAR

Norske aksjer
Februar kan vanskelig kalles noe annet enn en brutal måned for Oslo Børs. Hovedindeksen falt hele 9,2 %. Vi må en del år tilbake for å finne en verre måned, selv om slike fall ikke er helt uvanlig på Oslo Børs. Kombinert med den moderate stigningstakten som har vært på børsen de siste årene, så er nå de siste to års børsoppgang borte. Omtrent hele børsfallet i februar kom den siste uken. Den utløsende faktoren var tillstanden i Kina etter Corona-utbruddet, samt den hurtige spredningen til Europa.

Det var faktisk et par sektorer som ikke falt i februar, eiendom og forsyning. Sektorene er små så de bidrar ikke mye til totalen, men det viser at ikke alt er bare negativt, selv i en måned som vi hadde nå.

Forsyningssektoren som består av Scatec Solar og Fjordkraft, steg hele 28,8 %. Investorenes appetitt på grønne aksjer er lite påvirket av børsuroen.

På den negative siden utmerket energisektoren seg. Den bidro med omtrent halvparten av fallet for Hovedindeksen. Samtlige aksjer i sektoren falt tosifret i prosent. Borr Drilling var verst med et fall på 74,6 % etter spekulasjoner om at selskapet trenger mer egenkapital. Oljeprisen falt kraftig etter bortfallet av kinesisk etterspørsel og dette gav kraftig negativ effekt på de store oljeselskapene.

Konsumsektoren var den nest største negative bidragsyteren til børsens utvikling. Lakseprisen holder seg på gode nivåer, men det generelt negative investorsentimentet dominerte. En del av oppdrettsselskapene leverte samtidig noe skuffende resultater for fjerde kvartal. Utviklingen for sektoren var dog ikke særlig verre enn markedet generelt.

Finanssektoren var børsens tredje største negative bidragsyter. Sektoren falt vesentlig mindre enn børsen generelt, men i kraft av sin størrelse kom den høyt på listen. Gjensidige klarte faktisk å slutte måneden i pluss. Tungvekteren DNB falt bare marginalt. Sektoren er i første runde lite påvirket av virusfrykten.

VÅRE AKSJEPORTEFØLJER

Alfred Berg Gambak falt 6,5 % i Februar, mens Fondsindeksen falt med 9,0 %. Fondets aktive andel er 59,9 %

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner DNB (5,5 %), Tomra Systems (5,4%) og Bakkafrost (5,3 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i februar var NEL som steg 5,2 % (+0,70 % påporteføljenivå), Fjordkraft som steg 15,5 % (+0,48 %) og Borregaard som steg 13,2 % (+0,42 %) . De som trakk mest ned var Adevinta som falt 12,1 % (-0,65 %), Grieg Seafood som falt 15,4 % (-0,63 %) og Nordic Semiconductor som falt 16,0 % (-0,56 %)

Vi har redusert posisjonene i Telenor og NEL, samt solgt oss helt ut av Data Respons (oppkjøp), Lerøy Seafood og TGS Nopec i februar. Vi har økt posisjonene i Gjensidige Forsikring, DNB og Salmar, samt tatt en ny posisjon i Europris. BW Energy ble skilt ut av BW Offshore slik at fondet har fått en ny posisjon der i løpet av den siste måneden.


Alfred Berg Aktiv falt 7,1 % i februar, mens Fondsindeksen falt med 9,0 %. Fondets aktive andel er 46,3 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Tomra Systems (som bidro med 0,71 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i NTS (0,69 %) og overvekt i Fjordkraft (0,60 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Axactor (-0,30 %), overvekt i BW Offshore (-0,30 %) og undervekt i Kongsberg Gruppen (-0,22 %).

Vi har redusert vektingen i Subsea 7, Equinor, Elkem og Lerøy Seafood. Vi har økt vektingen i Schibsted og Scatec Solar. BW Energy ble skilt ut av BW Offshore slik fondet har fått en ny posisjon der i løpet av den siste måneden.

Alfred Berg Norge (Classic) falt 7,6 % i Februar, mens Fondsindeksen falt med 9,0 %. Fondets aktive andel er 30,7 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Tomra Systems (som bidro med 0,43 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Borregaard (0,43 %) og overvekt i Fjordkraft (0,41 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Kongsberg Gruppen (-0,22 %), overvekt i Axactor (-0,20 %) og overvekt i BW Offshore (-0,18 %).

Vi har redusert vektingen i Subsea 7, Equinor, BW Offshore og Telenor. Vi har økt vektingen i Schibsted. BW Energy ble skilt ut av BW Offshore slik fondet har fått en ny posisjon der i løpet av den siste måneden.

Nordiske aksjer

Februar ble måneden da aksjemarkedet gav oss – nok en – påminnelse om at det er en grunn til at det er en risikopremie i aksjemarkedet. VINX-indeksen endte – 4,1 % i februar (målt i NOK) og 135 av 157 aksjer i indeksen endte i minus. Det var få steder å gjemme seg.

Den utløsende årsaken til uroen var selvfølgelig viruset som har oppstått i Kina. Dette skjer ikke så helt sjelden, men ikke så ofte at det er blitt rutine. Hvert virus er heller ikke helt likt forrige virus, slik at det kan oppfattes som en ny situasjon hver gang dette skjer. Corona-viruset (2019-nCoV) ble påvist desember 2019, så selv om investorer fremdeles husker SARS, MERS, Svineinfluensaen og Ebola, er det likevel usikkerhet hvilket omfang og varighet dette vil få. For kinesiske myndigheter er håndteringen av viruset ikke bare et helsemessig spørsmål, men også en anledning til å demonstrere handlekraft. De meget omfattende tiltakene innad i Kina for å begrense viruset, må derfor sees bl.a. på den bakgrunn. Selv om det fremdeles er uklart hvordan viruset vil spre seg, er det ingen tvil om at de tiltakene som er blitt iverksatt vil påvirke verdensøkonomien.

Ikke desto mindre er det ett fellestrekk som går igjen i alle tidligere virustilfeller, og det er at de går over og at effektene er midlertidige. Så selv om det er for tidlig å være bastant på hvor omfattende dette blir; på ett eller annet tidspunkt går både de realøkonomiske og psykologiske effektene over. Men vær forberedt på at henvisning til viruseffekten vil bli brukt hyppig som forklaring av selskapene i forbindelse med rapportering for både første og andre kvartal.

Sterkeste sektorer gjennom februar var informasjonsteknologi, som falt 0,2 %, helsesektoren (naturlig nok), med en nedgang på – 0,6 %, og deretter finans, som falt 2,8 %. Svakeste sektorer var konsumvarer, som falt 9,3 %, fulgt av energi (-7,8 %) og kommunikasjon (- 6,7 %).

Rapporteringssesongen for fjerde kvartal er nå over. Det store bildet er at det har vært en liten skuffelse på inntjening. Særlig har telekom-selskapene slitt litt, både Telenor, Telia og Tele2 leverte under markedsforventninger. I motsatt ende av skalaen finner vi bl.a. finans, hvor sektoren som helhet leverte bedre enn forventet.

Merk formuleringen «enn forventet». Det sier intet om forventningene var lave eller høye, realistiske eller ikke.

Volatilitet har gjort ett hopp oppover i februar, og det var høyere volatilitet i februar enn i f.eks. siste kvartal 2018. Ikke desto mindre, vi skal ikke lengre tilbake enn til 2016 for å finne høyere volatilitet enn dagens – det er lett å glemme at en korreksjon i størrelsesorden 10 % har en tendens til å komme sånn cirka hvert annet år.

Alfred Berg Nordic Gambak falt 4,1 % i februar, mens VINX, målt i norske kroner, falt med 4,1 %. Fondets aktive andel er 65 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 9,0 %, Skanska 4,2 % og Tokmanni Group 3,4 %.

Aksjer som bidro mest i positiv retning var Evolution Gaming Group, som steg 20,2 % (0,5 % på porteføljenivå), Fjordkraft Holding, som steg 15,5 % (0,3 % på porteføljenivå) og Lindab International, som steg 6,5 % (0,1 % på porteføljenivå). I negativ retning trakk BW LPG, som falt 23,4%, (-0,7% på porteføljenivå), Bilia, som falt 10,8 % (-0,4 % på porteføljenivå) og JM, som falt 9,1 %, (- 0,3 % på porteføljenivå).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Coloplast, Skanska og Lagercranz Group. Vi har redusert posisjonene i Kemira, Axfood og Kone.

Globale aksjer

Coronaviruset preget de internasjonale børsene i februar. Nyheter mot slutten av måneden om at viruset sprer seg raskere enn ventet utenfor Kina skapte stor uro i markedet og sendte verdensindeksen ned hele 10 % den siste uken i februar. Markedet frykter at tiltak for å hindre spredningen av viruset skal føre til en oppbremsing i økonomien og mange eksperter advarer om faren for en resesjon. Den svake avslutningen på måneden gjorde at verdensindeksen endte ned 6% i norske kroner. Hittil i år er verdensindeksen ned hele 9 % i amerikanske dollar, men på grunn av en kraftig svekkelse av den norske kronen gjennom januar og februar er fallet mer moderat for norske investorer, kun ned 2 %.

Nedgangen på børsene var synkron på tvers av de ulike regionene. Europaindeksen endte ned -7,5 %, noe svakere enn Asia og USA som endte ned henholdsvis -7 % og -6 %. Ikke uventet ble det en ekstra tung måned for økonomisk sensitive sektorer. MSCI sin energiindeks endte ned hele -13 %. Material-, finans- og industrisektoren hadde også en svak måned, alle ned rundt -8 %. Telekommunikasjon og helse var de beste sektorene i februar, ned henholdsvis -4,5 % og -5 %.

Tradisjonelt betyr økt usikkerhet i markedene at aksjer med historisk lave prissvingninger (volatilitet) gjør det bedre enn andre typer aksjer. I februar observerte vi derimot at både såkalte kvalitetsaksjer (høy lønnsomhet og sterk balanse) og vekstaksjer (høy vekst og høy pris) falt mindre enn aksjene med lav volatilitet. Verdiaksjene hadde nok en tøff måned. Som påpekt tidligere er mange av verdiaksjene konsentrert i sykliske sektorer. Hittil i år er MSCI sin faktorindeks for verdi ned 6,5 %, mot flat utvikling for vekstindekse.

Alfred Berg Global falt 5,3 % i februar. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode ned 5,9 %. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 0,7 %, mot -1,9 % for verdensindeksen. Høy eksponering mot kvalitetsaksjer og defensive aksjer med lav volatilitet, samt lav eksponering mot verdiaksjer, er hovedforklaringen på den gode relative utviklingen for fondet hittil i år.

Når det gjelder sektoreksponering har vi de siste månedene redusert vår porteføljevekt innen industri, finans og materialer, og økt i helse, kommunikasjon og IT. Fondet hadde ved utgangen av februar størst overvekt i sektorene IT, forsyning og industri relativt til vår referanseindeks. De største undervektene er i energi, kommunikasjon og forbruk.

I Alfred Berg Global fokuserer vi på aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer derfor at porteføljen fremover vil gjøre det relativt bedre i et marked med moderat risikoappetitt enn i et marked med stor risikoappetitt.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked