Dato: 07.03.2019

Økonomi og renter

En god januar ble etterfulgt av en sterk februar. Markedene drives videre i positiv retning av forventninger til fortsatt lave renter, god økonomisk utvikling i USA, håp om snarlig løsning på handelskonflikten mellom USA og Kina og ikke minst lovende tegn til at vi ser ut til å unngå en ¨hard¨ Brexit. 

Relativt står Norge i en internasjonal særstilling inn i 2019. Igjen ser vi et bredt basert oppsving der både oljenæringene og boligbygg markedet drar i samme positive retning.

Mens forventningene til renter internasjonalt er svake ser vi fortsatt at Norges Bank hever renter på møtet i mars.  Etter kraftig rentefall på høstparten så vi mer stabilitet gjennom februar. 10 års statsrenter i de store markedene inkl. Norge var ganske uendret i februar.

Utvikling i kredittmarkedene

Kredittmarkedene fortsatte den svært sterke utviklingen fra januar også gjennom februar. Etter den kraftige utgangen i kredittpåslagene i fjerde kvartal har vi nå hentet inn igjen mye av verditapet. Det som kommer mest tilbake er typisk det som gikk mest ut i spread i fjor.

Fortsatt er kredittpåslagene høye i forhold til det vi har sett de siste to årene. Dette betyr at den sterke utviklingen kan fortsette noe lengre. Dog er det slik at nedside risiko i global makro er økende. Europa er fortsatt svakt og vi ser få tegn til bedring. Det er derfor grunn til å vise varsomhet i posisjoneringen og vi tror derfor ikke at de siste to måneders sterke utvikling nødvendigvis er starten på en langvarig positiv periode.

Utviklingen i våre rentefond

Pengemarkedsfond
Pengemarkedsrentene har vært ganske stabil gjennom februar og 3 måneder Nibor har lagt i området 1.25 % til 1.29 %. Sammen med sterke kredittmarkeder har dette bidratt til god avkastning i våre likviditetsfond. Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,17 % i februar og 0,33 % YTD. Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (classic) har gitt en avkastning på 0,21 % (0,38 % YTD), mens Alfred Berg Likviditet Pluss (classic) gav en avkastning på 0,26 % (0,39 % YTD).

Norske og nordiske obligasjonsfond
Stabile renter og lavere kredittpåslag bidrar til positiv avkastning i februar. Våre nordiske fond har gjort det noe bedre enn våre rene norske fond. Dette skyldes i stor grad at Norge i begrenset grad reflekterte den internasjonale utgangen i kredittpåslagene som vi så i fjor høst. Etter sterke markeder i både januar og februar er vi nå i en situasjon der også norsk kreditt er mer fornuftig priset. Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0, 39 % % i februar (0, 52% YTD). Alfred Berg Nordisk Investment Grade gav 0, 42 % (0, 75 % YTD) Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav 0, 42% (0, 83% YTD)

Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper. Dette er et segment av markedet som normalt sett er mer volatilt, og som får økte kredittpåslag når det er uro i finansmarkedene. På den andre siden, så får vi en høyere løpende avkastning, som gir økt beskyttelse mot økte kredittpåslag. Fondet ble startet i august 2018 og har siden oppstart gitt en avkastning på 1, 33 %. I februar var fondet opp solide 0,68 %.


Aksjemarkedet i februar

Februar ble en ny sterk måned for Oslo Børs med en oppgang for Hovedindeksen på 3,6 %. Hittil i år er dermed indeksen opp 8,2 %. Majoriteten av de børsnoterte selskapene legger frem årsresultater i februar slik at de selskapsspesifikke nyhetene gjerne betyr mer enn de makroøkonomiske nyhetene. Mot slutten av fjoråret falt børsene mye på grunn av frykten for vesentlig lavere økonomisk vekst. Ordreinngangen i selskapene kan ikke sies å bekrefte denne frykten. Stort sett har fremtidskommentarene fra selskapene vært greie. Isolert sett har resultatene for fjerde kvartal kommet inn lavere enn forventningene, men ikke så mye som fallet i aksjemarkedene mot slutten av 2018 skulle tilsi.

Finanssektoren ble den viktigste bidragsyteren til oppgangen i februar. Forklaringen ligger i det samme som forrige måned. Tungvekteren DNB falt kraftig sammen med resten av markedet på tampen av fjoråret. Reverseringen av dette fallet har fortsatt og aksjen nærmer seg nivåene fra i høst. Resultatene viste at banksektoren i Norge fortsetter å gjøre det bra.

Kommunikasjonssektoren ble den nest største bidragsyteren til børsoppgangen. Schibsted bidro mest, og det er trolig utskillelsen av den internasjonale internett-virksomheten som gjør aksjen attraktiv. De gamle skandinaviske avisene blir igjen i Schibsted sammen med Finn og Blocket. De internasjonale nettstedene skilles ut i et nytt selskap som får navnet Adevinta. Investorene satser på de to selskapene vil oppnå en høyere prising hver for seg. Telenor bidro også med en positiv utvikling etter en svak utvikling i januar.

Energisektoren ble den tredje største bidragsyteren i januar med Subsea 7 i spissen. Det var hyggelig at dette selskapet endelig får litt positiv utvikling. Som underleverandør har selskapet vært et av de få som har levert noenlunde gode resultater gjennom nedturen i oljeserviceindustrien. Fokus på en solid balanse, god kontraktsdekning og spesialiserte tjenester har gjort at selskapet har unngått segmentene med størst overkapasitet i nedturen. Utviklingen i aksjene innenfor sektoren var for øvrig blandet. Oljeprisen har vist en bra oppgang den siste måneden.

Materialer var den eneste sektoren som bidro negativt av betydning. Nedgangen skyldes Norsk Hydro. Resultatene for fjerde kvartal var skuffende. I tillegg fortsetter problemene i Brasil uten noen løsning. Forventningene for 2019 må derfor nedjusteres fremover. Selskapet får heller ikke noe drahjelp fra aluminiumsprisen som har holdt seg på lave nivåer hittil i år.


Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 2,8 % i februar, mens Fondsindeksen steg med 3,7 %. Fondets aktive andel er 32,6 %.
De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,29 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Norsk Hydro (0,19 %) og undervekt i Orkla (0,10 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Lerøy Seafood (-0,20 %), overvekt i B2 Holding (-0,16 %) og overvekt i Axactor (-0,16 %). Vi har vektet oss ned i NRC, Telenor og Equinor den siste måneden. Vi har økt beholdningen i BW Offshore i samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg med 2,7 % i februar, mens Fondsindeksen steg med 3,7 %.Fondets aktive andel er 44,9 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,41 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Norsk Hydro (0,27 %) og undervekt i Orkla (0,19 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Lerøy Seafood (-0,26 %), undervekt i Schibsted A (-0,24 %) og overvekt i B2 Holding (-0,24 %). Vi har vektet oss ned i NRC, Telenor og Equinor den siste måneden. Vi har økt beholdningen i BW Offshore og Grieg Seafood i samme periode.

Gambak steg med 3,0 % i februar, mens Fondsindeksen steg med 3,7 %. Fondets aktive andel er 57,5 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Aker BP (6,8 %), Equinor (5,4 %) og Tomra Systems (5,2 %). Aksjene som bidro mest i positiv retning i februar var Schibsted B som steg 18,5 % (+0,63 % på porteføljenivå), Elkem som steg 20,7 % (+0,62 %) og DNB som steg 9,8 % (+ 0,39 %). De som trakk mest ned var Aker Solutions som falt 11,0 % (-0,29 %), NEL som falt 4,8 % (-0,25 %) og Salmar som falt 7,0 % (-0,18 %). Vi har redusert beholdningene i  Storebrand, Yara og Aker Solutions i februar. Vi har økt beholdningene i DNB, Hexagon Composites, Spectrum, Selvaag Bolig, Entra og Elkem i samme periode

Våre framtidsutsikter

Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen ligger i et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet.
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked