Dato: 06.01.2019

ØKONOMI OG RENTER

2019 slutter med optimisme i førersetet. Den økonomiske utviklingen i verden viser litt bedre takter og verdens kapitalmarkeder svarer med god avkastning i desember. Når vi ser på den økonomiske utviklingen ser vi at tall knyttet til industriproduksjon viser stabilisering i Europa og USA og noen bedre utvikling i Kina. Samtidig ser vi at privat konsum holder seg godt opp og bidrar til at frykten for et kraftig økonomisk tilbakeslag har avtatt gjennom høsten.

Parlamentsvalget i Storbritannia har også bidratt til redusert usikkerhet. Brexit er nå et sikkert utfall. Samtalene mellom Kina og USA har også tilsynelatende forløpt godt og en første fase avtale forventes å signeres i januar. Lavere politisk risiko, noe bedre økonomiske nøkkeltall og fortsatt lave renter bidrar til optimisme inn i 2020.

I desember så vi en høyst forventet rentehevning fra Riksbanken i Sverige. Dog er detåpenbart at dette ikke er starten på en trend, og svenske renter forventes å forbli på dagens nivåer i lang tid fremover. Dette er nå også den mest sannsynlige utviklingen i Norge og resten av Europa. Norges Bank hadde også møte i desember. Rentene ble holdt uendret og signalene fremover tilsier høy sannsynlighet for uendrede renter de neste årene. I takt med økt optimisme og redusert politisk risiko så vi noe høyere markedsrenter i desember.  10 års statsobligasjonsrenter var opp om lag 0,1 % i USA, Tyskland, Sverige og Norge.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Økt optimisme har også bidratt til gode kredittmarkeder i desember. Den globale trenden i 2019 med lavere kredittpåslag fortsatte også i årets siste måned. Markedene er preget av god likviditet og utover i desember av lavt tilbud av nye emisjoner.

Selv om vi også i år så årsskifte disposisjoner i særlig bankbalansene, som alt annet like trekker kredittpåslagene ut, så ser vi at disse andre faktorene bidrar sterkt slik at markedet totalt sett gikk bra. De store driverne for kredittmarkedene er forventninger til svært lave renter i lang tid fremover i kombinasjon med redusert frykt for økonomisk tilbakeslag. Dette fortsetter inn i 2020 og lover godt for første del av det nye året.

Utsikter inn i 2020: Markedsrentene har steget betydelig gjennom høsten. Vi har benyttet denne utviklingen til å øke rente-eksponeringen i våre porteføljer. Vi starter det nye året med lik renteeksponering i våre porteføljer som eksponeringen i porteføljens indekser, m.a.o. vi er nøytral. Vi er fortsatt moderat optimistisk på kredittmarkedene fremover. Lave renter og fravær av resesjonsfrykt vil etter vår mening bidra til en god start på 2020. Vi er posisjonert for å nyte godt av en slik utvikling.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
Korte pengemarkedsrentene i Norge var nær uendret i desember. Samtidig steg de svenske rentene 8 basispunkter som følge av rentehevingen fra Riksbanken. Mot slutten av måneden ser vi igjen et tydelig sesongmønster med stigende kredittpåslag for kortere obligasjoner i forbindelse med årsskiftet.

Alfred Berg Likviditet (Classic) har gitt en avkastning på 0,15 % i desember og 1,68 % YTD.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) ga en avkastning på 0,13 %, og 1,90 % YTD.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Classic) har gitt en avkastning på 0,21 %, og 2,10 % YTD.

Norske obligasjonsfond
I både Norge og Norden for øvrig har vi sett en liten økning i markedsrentene utover kurven. Kredittpåslagene i våre relevante markeder har vært flate til svakt fallende gjennom måneden i både SEK, NOK og EUR markedene. Fond med lav rentedurasjon har gjort det bedre i desember enn fond med lang rentedurasjon. Vi fortsetter å være forsiktige optimister mht kredittmarkedet fremover, og innretter porteføljene deretter.

Alfred Berg Obligasjon har gitt en avkastning på – 0,07 % i desember mot indeksens – 0,04 %. YTD er avkastningen 2,14 %.
Alfred Berg Kort OMF har gitt en avkastning på 0,15 % i november, mot 0,17 % i indeks. YTD er avkastningen 2,06 %.
Alfred Berg Kort Stat har gitt en avkastning på 0 % i desember, 1 basispunkt svakere enn indeksen. YTD er avkastningen 0,68 %.

Nordiske obligasjonsfond
I både Norge og Norden for øvrig har vi sett en liten økning i markedsrentene utover kurven. Kredittpåslagene i våre relevante markeder har vært flate til svakt fallende gjennom måneden, og både SEK, NOK og EUR markedene har beveget seg bemerkelsesverdig likt. Fond med lav rentedurasjon har dermed gjort det noe bedre i desember enn fond med lang rentedurasjon. Vi fortsetter å være forsiktige optimister mht kredittmarkedet fremover, oginnretter porteføljene deretter.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Classic) ga en avkastning på 0,3 % i desember og 3,94 % YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) ga 0,13 % og 4,6 % YTD.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Classic) gav en avkastning på -0,72 % i desember.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital ga en avkastning på 0,71% i desember og 7,89 % YTD. I Nordisk Ansvarlig Kapital fortsatt vi å redusere andelen dollar de nominerte fonds-obligasjoner i desember samt fortsatt å ta profitt en noen papirer som hadde gitt oss svært god avkastning. Vi har brukt noe av pengene på å investere i subordinert gjeld i andre type selskaper. På kjøpslisten står blant annet Heimstaden Bostad AB, Swedavia og Ørsted. Markedet har generelt vært sterkt i 2019 med betydelig interesse i markedet i å addere i gode selskaper og banker.Vi forventer at denne trenden fortsetter i starten av det nye året.

Alfred Berg Income ble 0,37 % i desember, og endte på 5,28 % for hele året 2019. Gunstige markedsvilkår bidro til en god avkastning. Noen enkelte obligasjoner bidro derimot negativt som; Nova Austral, og Melin Group. På annen side bidro flere eiendomshybridobligasjoner og flere high yield-obligasjoner ekstra godt. Primærmarkedet var rolig i desember og Alfred Berg Income deltok ikke i noen nye obligasjoner i løpet av måneden. Vi forventer at den styrking vi sett i sentimentet i desember fortsetter inn i det nye året og at det vil bli stor aktivitet i primærmarkedet i januar. Fondet fortsetter å fokusere på en diversifisert portefølje og en god andel likviditet eller likvide eiendeler.

Alfred Berg Høyrente steg 0,49 % i desember, og endte året opp 5,67 %. Uroen i oljeservice sektoren roet seg, men det var fondets posisjoner i oljeservice-relaterte selskaper som bidro både mest positivt og mest negativt i desember. Vi mener det fortsatt er potensiale for nedgang kredittspreadene i ratingsegmentet «single-B», hvor påslagene i Norden fortsetter å være høyere enn i det globale markedet.

AKSJEMARKEDET I SEPTEMBER

Norske aksjer
Det ble en sterk avslutning på året for Oslo Børs og Hovedindeksen steg 3,2 % i desember. Året endte dermed med en oppgang for Hovedindeksen på 16,5 %. Flere faktorer bidro i riktig retning for børsen mot slutten av året, både stigende oljepris og stigende internasjonale børser. At investorene skiftet fokus til 2020 hjelper nok også på børsoppgangen. Inntjeningsforventningene til 2019 fortsatte faktisk å bli nedjustert helt til det siste.

Oppgangen i oljeprisen gjorde energisektoren til børsens største positive bidragsyter. Oljeselskapene Equinor og Aker BP bidro mest i kraft av sin vekt i Hovedindeksen, men de mer spekulative, og gjeldsbelastede, småselskapene steg mest målt i prosent.


Dette tyder på økt risikovilje hos investorene, eller at noen forsøkte å posisjonere seg i såkalte nyttårsraketter. Dette er typisk aksjer som har falt mye gjennom året som prosentuelt får en god start i det påfølgende året.

Finanssektoren fulgte tett på som den nest største bidragsyteren til børsens oppgang. I denne sektoren var det en bred oppgang hvor samtlige aksjer steg. DNB bidro særlig bra, etter at aksjen hadde en svak utvikling forrige måned, da Island-saken ble kjent. Markedet ser positivt på at det ikke har dukket opp nye saker i kjølvannet av det som allerede er kjent.

Materialsektoren fulgte på tredjeplass av sektorene. Sektoren består hovedsakelig av Yara og Norsk Hydro, og det var Yara som sto for oppgangen denne gangen. Noe bedre gjødselpriser løftet aksjen etter at den har vært svak noen måneder.

Kommunikasjonssektoren var den eneste sektoren som endte måneden i minus etter en svak utvikling for Telenor. Telenoraksjen har vært svak etter tredjekvartalsresultatene, som skuffet. Sektoren har heller ikke hatt noen særlig bra utvikling internasjonalt. Adevinta og Schibsted hadde en god måned, men det var ikke tilstrekkelig til å veie opp for Telenor-aksjens fall.

VÅRE AKSJEPORTEFØLJER

Alfred Berg Gambak steg med 5,9 % i Desember, mens Fondsindeksen steg med 3,3 %. Fondets aktive andel er 59,2 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner NEL (5,6 %), Bakkafrost (5,3%) ogMowi (5,0 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i desember var Data Respons som steg 15,7 % (+0,54 % på porteføljenivå), NEL som steg 9,2 % (+0,47 %) og Adevinta som steg 8,3 % (+0,41 %) . De som trakk mest ned var Telenor som falt 6,4 % (-0,21 %), Avida Holding som falt 6,9 % (-0,02 %) og Webstep som falt 1,6 % (-0,01 %).

Franske Akka Technologies har fremsatt et bud på alle aksjer i Data Respons, som vi har akseptert. Utover det har vi redusert posisjonene i Telenor, Yara og DNB. Vi har økt posisjonene i Nordic Semiconductor, Bank Norwegian, Sparebanken Vest og Bergenbio.

Alfred Berg Norge (Classic) steg 3,7 % i Desember, mens Fondsindeksen steg med3,3 %. Fondets aktive andel er 32,8 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Telenor (som bidro med 0,20 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Axactor (0,13 %) og overvekt i Fjordkraft (0,12%). De som trakk i negativ retning var overvekt i NTS (-0,11 %), undervekt i Borr Drilling (-0,10%) og undervekt i PCI Biotech  (-0,07 %).

Vi har redusert vektingen i Tomra Systems, Yara og Lerøy Seafood. Vi har økt posisjonene i Sparebanken Vest, Entra, Subsea 7 og Protector Forsikring i løpet av den siste måneden.

Alfred Berg Aktiv steg med 4,3 % i Desember, mens Fondsindeksen steg med 3,3 %. Fondets aktive andel er 48,3 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Telenor (som bidro med 0,47 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Fjordkraft (0,19 %) og overvekt i Axactor (0,18%). De som trakk i negativ retning var overvekt i NTS (-0,20 %), undervekt i Scatec Solar (-0,11 %) og undervekt i Borr Drilling (-0,10 %).

Vi har redusert vektingen i Tomra Systems, Yara og Lerøy Seafood. Vi har økt posisjonene i Sparebanken Vest, DNB, Entra, Subsea 7 og Protector Forsikring i løpet av den siste måneden.

Nordiske aksjer

Desember ble en god avslutning på et godt børsår. Den nordiske indeksen var opp 0,4 % i desember, og endte 2019 over 23 % i pluss. Sterkeste sektorer gjennom desember var – nok en gang – Eiendom som steg 4,9 %, fulgt av Finans (+ 4,1 %) og Forsyningsselskaper (3,7 %). Svakeste sektorer var IT, som falt 4,1 %, fulgt av Kommunikasjon (- 2,9 %) og Helse (-1,9 %).

Desember er gjerne en måned med lite selskapsnyheter. Så også denne gangen. Aksjemarkedets syn på tredjekvartalstallene synes å være god, og i løpet av desember kom det makrotall som indikerer at forventningsindikatorer for industrisektoren internasjonalt har flatet ut, kanskje også steget noe. Dette er viktig, siden industrisektoren har vært klart svakere enn tjenestesektoren gjennom 2019.

Desember ble måneden da Sverige satte renten opp til positivt territorium, etter flere år med negativ rente. Dette var imidlertid godt varslet, og kanskje mindre enn hva markedet hadde ventet, noe som forklarer den sterke oppgangen til Eiendomssektoren. Strengt tatt burde en lavere renteøkning enn forventet ikke være positivt for banksektoren, men destore nordiske bankene har vært preget mer av enkelthendelser enn makrobildet det siste året. Vi har derfor fått oppgang i både Eiendomsektoren og Banker i samme måned.

Volatiliteten i det nordiske aksjemarkedet begynte å stige i månedskiftet juli/august, men har falt fra september og utover. Desember var en måned med relativt lave svingninger.

Alfred Berg Nordic Gambak steg 0,3 % i desember, mens VINX, målt i norske kroner, steg med 0,4 %. Fondets aktive andel er 66 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 7,3 %, Skanska 3,9 % og Atlas Copco A 3,5 %. Aksjer som bidro mest i positiv retning var Fjordkraft Holding, som steg 13,7 % (0,3 % på porteføljenivå), Evolution Gaming Group, som steg 8,7 % (0,2 % på porteføljenivå) og BW Offshore, som steg 8,1% (0,2% på porteføljenivå). I negativ retning trakk Kemira, som falt 9,2 %, (-0,4 % på porteføljenivå), Genmab, som falt 9,0 % (-0,3% på porteføljenivå) og Assa Abloy, som falt 6,0 %, (- 0,2 % på porteføljenivå).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Tokmanni Group, Bilia og Alfa Laval. Vi har redusert posisjonene i Skandinaviska Enskilda

Globale aksjer

Desember ble en god måned på de internasjonale børsene. Verdensindeksen steg 3 % i amerikanske dollar. For norske investorer ble det derimot en noe svak måned. Den norske kronen styrket seg markant gjennom måneden, nesten 5 % mot amerikanske dollar. Avkastningen i norske kroner endte dermed ned rundt 2 %. Den positive stemningen i aksjemarkedet var preget av gode signaler fra USA og Kina om at en«fase 1» handelsavtale er like rundt hjørnet. Avtalen er ventet å bli signert i januar, og vil forhindre ytterligere eskalering av den mye omtalte handelskrigen.

Aksjeåret 2019 kommer til å bli husket som et meget sterkt år i det globale aksjemarkedet, til tross for geopolitisk uro. Verdensindeksen endte opp rundt 30 % i norske kroner. De siste 30 årene er det kun i 2003 og 2009 hvor vi har hatt høyere avkastning (i USD). På regionsnivå er det Nord-Amerika som har hatt høyest avkastning i år, opp nesten 33 %. Utviklingen i Europa og Asia ble noe svakere, opp henholdsvis 26 % og 21 %.  Blant sektorene var det IT, med en oppgang på 48 %, som ble den soleklare vinneren. Deretter er det tett mellom sektorene med industri, konsum og kommunikasjon som ga en avkastning på rundt 27 %. Den klart svakeste sektoren i år er energisektoren, opp i underkant av 10% i norske kroner. Økt fokus på miljø og bærekraft i kombinasjon med svakere utvikling i energipriser enn forventet har dempet appetitten for energiaksjene. De resterende sektorindeksene ga en avkastning mellom 21 % og 24 %. I sum kan det sies at defensive sektorer som forsyning, eiendom og konsum, og råvarebaserte sektorer som energi og materialer hadde svakest utvikling blant sektorene.

MSCI sine faktorindekser viser at kvalitetsselskaper (lønnsomme, stabil inntjening og finansielt sterke) ble den store vinneren i børsåret 2019, opp 38 %. Verdiaksjene (billige selskaper), til tross for et etterlengtet løft tidligere i høst, fikk nok et dårlig år relativt til resten av markedet. Opp kun 20 %. Aksjer med lav volatilitet klarte heller ikke å holde følge med det sterke markedet, opp rundt 25 %.

Alfred Berg Global falt med 2,4 % i desember. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode ned 1,7%. I 2019 fikk fondet en avkastning på 22,4 %, mot verdensindeksen på 29,6 %. Vi er blant annet blitt straffet hardt for høy eksponering mot defensive aksjer med lav volatilitet, spesielt de tre siste månedene hvor markedet har vært veldig sterkt. Siden starten av oktober har vi tapt rundt 5 % relativt til vår referanseindeksen. Den siste tiden har vi økt eksponeringen noe mot verdiselskaper, men er fortsatt undervektetdenne typen aksjer. Fondet hadde ved utgangen av desember størst overvekt i sektorene IT, industri og forsyning relativt til vår referanseindeks. De største undervektene er i kommunikasjon, energi og helse.

Vår noe defensive posisjonering med høyere eksponering (enn vår referanseindeks) mot kvalitetsselskaper og stabile aksjer med lav volatilitet, gjør at vi forventer at porteføljen fremover vil gjøre det relativt bedre i et marked med lav risikoappetitt enn i et marked med stor risikoappetitt.  
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked