Dato: 10.09.2019

ØKONOMI OG RENTER

August har vært en svært innholdsrik måned i verdens finansmarkeder. I starten av måneden ¨tweetet¨ President Trump om innføring av ny og høy toll på mer av Kinas eksport. Dette har bidratt til eskalerende frykt for en handelskrig i ferd med å komme ut av kontroll. Frykten brer om seg til å bli et spørsmål om global økonomisk nedtur som ytterligere ble eskalert av negative andre kvartals veksttall i UK og Tyskland. Og toppen av det hele er frykten for ¨hard Brexit¨ i ferd med å bli reell. Opp i alt dette negative ser vi fortsatt godt opprettholdt vekst i USA, mens i Sverige øker vekstbekymringen med utviklingen i sentral Europa. I Norge er utviklingen fortsatt sterk og det er vanskelig å se grunnlag for pessimisme på kort sikt. Markedsreaksjonene på utviklingen i august har vært til dels voldsomme. Renter har falt som en sten i hele vår del av verden. Amerikanske 10 års renter er ned til 1,5% fra 2% ved utgangen av juli. Siden slutten av 2018 er rentenivået i USA mer en halvert. I Europa har renter falt til de laveste nivåene noensinne.

10 års renter i Tyskland er - 0,7 % og i Europa er det nå noen få land i syd som ved siden av Norge har positive renter. Norge har Europas høyeste rentenivå, men også her hjemme falt renter kraftig i august. 10 år statsrenter er nå 1,15 % mot 1,4 % ved utgangen av juli. Sverige følger Tyskland i stor grad og 10 års renter er nå nede i rekord lave - 0,36%.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Paradoksalt nok har markedsreaksjonene i kredittmarkedet og til dels også i aksjemarkedet vært positive gjennom hele dette året. Det som i øyeblikket trumfer økt frykt og svakere vekstutsikter er dels forventninger til nye aggressive stimulanser fra FED og ECB og dels det faktum at alternative investeringer i statsobligasjoner gir garantert negativ avkastning. Dette driver likviditet over i gode investeringer i kredittmarkedet og bidrar til at kredittpåslagene kommer inn til stadig lavere nivåer. Fenomenet er globalt og trenden er tydelig i Euromarkedet så vel som i Norge og Sverige.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
Pengemarkedsrentene i Norge er om lag uendret i august etter kraftig oppgang i juli. Med den usikkerheten vi ser globalt er markedet klart mer usikker på videre renteøkningen fra Norges Bank. I Sverige har de lagt forventninger om renteøkninger frem i tid. Disse forventes nå å skyves ytterligere lengre frem. Kredittpåslagene i NOK kreditter og SEK kreditter har vært fallende gjennom august. Dette har bidratt til god avkastning i både de norske og nordiske likviditetsfondene.

Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,16 % i august og 1,15 % YTD. Alfred Berg Likviditet Pluss (classic) ga en avkastning på 0,18 % (1,36 % YTD). Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (classic) har gitt en avkastning på 0,19% (1,43 % YTD).

Norske obligasjonsfond
August var en god måned for våre norske obligasjonsfond. Generelt så bidro rentenedgangen til at fond med lang durasjon ga bedre avkastning enn fond med kortere durasjon og at fond med stor eksponering mot kreditt ga bedre avkastning enn fond med mer defensiv posisjonering. Alfred Berg Obligasjon har gitt en avkastning på 0,67 % i august og 2,43 % YTD. Alfred Berg Kort OMF har gitt en avkastning på 0,20 % i august og 1,57 % YTD. Alfred Berg Kort Stat har gitt en avkastning på 0,2% i august og 0,64% YTD.

Nordiske obligasjonsfond
De samme faktorene som påvirket våre norske fond påvirket også i det nordiske universet. Lang durasjon og lang kredittrisiko bidro til den beste avkastningen. Gjennom måneden så vi mer eller mindre parallelle og positive bevegelser innenfor renter og kreditt i Norge, Sverige og Europa.Generelt ser vi nå særlig gode kjøpsmuligheter i både det svenske og norske markedet. I løpet av august har vi investert i to nye svenske selskaper; Sparebanken Vestra Mælardalen og Sparebanken Skåne. Begge er kjøpt på relative verdi vurderinger mot skarpt prisede norske banker. Alfred Berg Nordic Investment Grade (classic) ga en avkastning på 0,32 % i august og 3,12 % YTD. Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ga 0,72 % i august og 4,66 % YTD. I løpet av måneden startet vi opp et nytt nordisk fond med 7 år i durasjon.
Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper.I markedene vi ser nå ligger det stor verdi i å være diversifisert på tvers av ulike markeder for denne type kapital.Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital ga en avkastning på 0,40% i august og 5,25% YTD.

Høyrente
August startet med kraftig nedgang i risikoappetitten i de globale kredittmarkedene, med fallende oljepris og økende spenninger i handelskrigen mellom USA og Kina. Sentralbankene fortsatte å kutte rentene og rentekurvene skiftet nedover verden rundt. 10 -år statsrente i USA falt med mer enn 50 basispunkter, og endte måneden under 1,50 %.

En invertert rentekurve spredde frykt om resesjon, noe som sendte aksjemarkedene ned og kredittpåslagene høyere. Markedet reagerte på enhver negativ eller positiv utvikling i handelskrigen mellom de to store økonomiene, og den viktigste markedsindikatoren å følge med på var Donald Trumps Twitter-konto. Men høyrentemarkedet karret seg tilbake i andre halvdel av august og avsluttet sterkt, og en mer optimistisk tone spredde seg i de globale markedene og bedret sentimentet. Dette førte bl.a. til betydelig nytegning i amerikanske høyrentefond den siste uken av måneden. Oljeprisen falt gjennom måneden, som førte til planlegging av ytterligere produksjonskutt fra Saudi Arabia. Prisen falt på bakgrunn av en kombinasjon av resesjonsfrykt i de store økonomiene og generell global vekst, samt spenningene mellom USA og Iran. Sistnevnte kan føre til forstyrrelser i oljehandelen. Oljeprisen falt med USD 5 per fat til USD 60,50 per fat. US High-Yield Energy indeksen økte med 120 basispunkter (bps), og endte på 762 bps. Dette er høyeste nivå på tre år.

Skifergassprodusenter i USA opplever tøffere tider, med mye gjeld og økt finansieringskostnad. 26 selskaper i denne sektoren meldte oppbud i august, med en konkursrate på 5,7 % bland høyrenteutstederne. Den bredere Europeiske indeksen i Traxx Crossover var ganske uendret, og risikopåslaget falt med 2 bps til 252. Volatilitetsindeksen (VIX) steg kraftig første halvdel av måneden, men modererte seg noe og endte opp 2,8 til 19,0. Dette indikerer økt markedsfrykt. Den norske kronen (NOK) svekket seg målt ved den importveide valutakurven i 44, grunnet fall i oljeprisen og kapitalflukt til de store valutaene. Norges Bank har uttalte at den mest sannsynlig vil heve renten en gang til i løpet av året, men markedsforventningene til dette har blitt redusert som følge av den internasjonale utviklingen. Den amerikanske sentralbanken kuttet renten med 25 bps siste dagen i juli, og det er 100 % markedssannsynlighet for ytterligere kutt i september. FED-sjefen Powell har ikke lagt skjul på at usikkerheten, primært som følge av presidentens handelskrig og dens effekt på den globale veksten, sammen med svakere inflasjon enn ønsket, er en stor pådriver for endring i pengepolitikk.

AKSJEMARKEDET I august

En sterk avslutning på måneden gjorde at Hovedindeksen endte måneden i pluss,riktignok med beskjedne 0,25 %. På det laveste var imidlertidHovedindeksen ned nesten 5 %. Hittil i år har den steget 7,7 %.

Alle selskapene har lagt frem resultater for andre kvartal. Denne resultatsesongen har vært noe på den skuffende siden. Det har vært flere selskaper som har levert lavereresultater enn forventet, enn motsatt. Inntjeningsforventningene er blitt svaktnedjustert for året, men en svak krone vil trolig trekke i motsatt retningfremover. Vi ligger derfor fremdeles an til vekst i inntjening for selskapenepå børsen i år.

I tillegg til andrekvartalsresultater, var handelskrig mye i fokus denne måneden.De defensive sektorene viste derfor den beste børsutviklingen. Kommunikasjonssektoren ble børsens viktigste positive bidragsyter. Det var en særlig sterk utvikling for Adevinta/Schibsted-aksjene. Tungvekteren Telenor hadde også en positiv måned. Konsumsektoren ble den neste største positive bidragsyteren etter en sterk utvikling for Orkla.

Alle oppdrettsaksjene bidro også positivt, unntatt Grieg Seafood som leverte skuffende resultater. Resultatene var svært blandet fra oppdrettsselskapene, noe leverer bra på marginer og biologi, mens andre skuffer noe.

Finanssektoren ble den største bidragsyteren i negativ retning for børsen i august. DNB falt ikke mest, men størrelsen gjør at denne sto for det største negative bidraget. Storebrand hadde falt kraftig ettersom selskapet er følsom for fall i de lange rentene. Gjeldsinnkreverne B2 Holding og Axactor viste veldig dårlig kursutvikling. Førstnevnte sendte ut et resultatvarsel i forkant av tallene. Bank Norwegian hadde derimot en sterk måned etter at flyselskapet Norwegian solgte seg ut til en solid kurspremie.

Materialsektoren ble den nest største negative bidragsyteren for børsen. Sektoren består av Yara, Norsk Hydro og Elkem, og det var negativ utvikling for alle sammen. Råvareselskapene er ekstra følsomme for konjunkturfrykten som oppstår med alt skriveriet om handelskrig.

VÅRE AKSJEPORTEFØLJER

Alfred Berg Norge (Classic) falt med 0,4 % i August, mens Fondsindeksen steg med 0,6 %. Fondets aktive andel er 31,1 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,30 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Borr Drilling (0,27 %) og undervekt i DNO (0,17 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i B2 Holding (-0,33 %), undervekt i Schibsted A (-0,28 %) og overvekt i Hexagon Composites  (-0,19 %).Vi har solgt oss ut av Aker Solutions den siste måneden, og redusert beholdningene i Storebrand og Equinor. Vi har økt beholdningene i Schibsted B, TGS Nopec og AF Gruppen i samme periode.

Alfred Berg Aktiv falt med 1,2 % i August, mens Fondsindeksen steg med 0,6 %. Fondets aktive andel er 45,8 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,49 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Borr Drilling (0,27 %) og undervekt i Storebrand (0,23%). De som trakk i negativ retning var overvekt i B2 Holding (-0,46 %), undervekt i Orkla (-0,40 %) og overvekt i Hexagon Composites  (-0,32 %).  Vi har solgt oss ut av Aker  Solutions den siste måneden, og redusert beholdningene i Storebrand og Equinor. Vi har økt beholdningene i Schibsted B, TGS Nopec og AF Gruppen i samme periode.

Gambak falt med 1,8 % i August, mens Fondsindeksen steg med 0,6 %. Fondets aktive andel er 56,7 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Mowi (5,7 %), Tomra Systems (5,4%) og NEL (5,1 %).  Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var BW Offshore som steg 18,1 % (+0,61 % på porteføljenivå), Adevinta A som steg 14,9 % (+ 0,45 %) og Adevinta B som steg 15,3 % (+0,31 %) . De som trakk mest ned var Hexgon Composites som falt 23,6 % (-0,69 %), Grieg Seafood som falt 11,4 % (-0,54 %) og B2 Holding som falt 26,6 % (-0,43 %).  Vi har solgt oss ut av Storebrand i August og redusert beholdningene i Equinor og DNB i samme periode. Vi har økt beholdningene i Telenor, samt tatt en ny posisjon i Scatec Solar  i samme periode.

Nordic Gambak
Det ble en måned preget av valutasvingninger for det nordiske aksjemarkedet i august. Den nordiske indeksen endte + 1,7 %, målt i norske kroner, men – 0,9 % målt i Euro. Det relativt store avviket mellom avkastningen i hhv. NOK og Euro skyldes valutasvingningene, hvor både svenske og norske kroner har svekket seg mot Euro i løpet av måneden.

Det var fremdeles kvartalsrapporteringen som var viktigste begivenhet i august. Totalt sett for Norden har de aggregerte resultatene vært omtrent som ventet, både på omsetning og inntjening. Det er på linje med foregående kvartaler, hvor det har vært relativt samsvar mellom forventninger og resultater. Det har imidlertid vært større utslag blant enkeltselskaper, og i august har særlig materialer reagert positivt, mens Industri har falt på rapportering. Blant enkeltsektorer fortsetter eiendomssektoren å utvikle seg sterkt. Målt i NOK, er sektoren opp 10,8 % i august. Andre sektorer som har utviklet seg spesielt positivt er helse og konsumvarer. For eiendomssektoren er det fallende renter som fremdeles er hoved driver bak oppgangen. De nordiske økonomiene vokser fremdeles og ledigheten innen eiendom er fremdeles lav. Helsesektoren er sterkt påvirket av ett enkeltselskap, Novo Nordisk, og denne aksjen var opp 12,7 % i august. Konsumvarer ble løftet av bl.a. Ica, som fortsetter å levere resultater over markedets forventninger. Dessverre var bryggeriene Carlsberg og Royal Unibrew enda større bidragsytere men aksjer tilknyttet alkohol er utenfor Nordic Gambaks mandat. I den andre enden av skalaen finner vi IT. Dette er en sektor som har fått mye oppmerksomhet bl.a. som følge av restriksjoner mot Huawei, men luften gikk litt ut av ballongen i august, selv om estimatene har holdt seg nesten uforandret gjennom rapporteringssesongen for både Ericsson og Nokia. Energisektoren hadde en svak måned, som følge av svakere oljepris og svekket tro på rask oppgang innen oljeservices. Det har vært en viss økning i volatiliteten gjennom august, men langt under det vi så ved slutten av 2018 og begynnelsen av 2019. Nordic Gambak steg 2,6 % mens VINX, målt i norske kroner, steg med 1,7 %. Fondets aktive andel er 66 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 9,0 %, Ica 4,9 % og Metso 4,3 %. Aksjer som bidro mest i positiv retning var ICA Gruppen, som steg 13,8 % (0,6 % på porteføljenivå), Wihlborg Fastigheter, som steg 13,4 % (0,5 % på porteføljenivå) og Sagax B19,6 som steg 19,6 % (0,4 % på porteføljenivå). I negativ retning trakk Lindab International, som falt 13,1 %, (-0,4 % på porteføljenivå), Evolution Gaming Group, som falt 11,4 % (0,4 % på porteføljenivå) og Novo Nordisk, som steg 12,7 %. Novo Nordisk er et litt underlig tilfelle, aksjen er klart størst med ca. 9 % av referanseindeksen, slik at selv om aksjen var vår største enkeltposisjon i august, var vi likevel undervektet. Så aksjen gikk bra, vi hadde bare ikke nok av den. I løpet av måneden har vi økt posisjonene i Novo Nordisk, Skanska og JM. Vi har redusert posisjonene i Valmet, Ericsson og Vestas.

AlfredBerg Global steg 4,7 % i august. Fondets referanseindeks, MSCI World, endte isamme periode opp 1,6 %.          

Etter flere gode måneder i verdens aksjemarkeder ble august en urolig måned preget av ny usikkerhet knyttet til den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, svakere globale vekstutsikter og fallende renter i Europa og USA.

Verdensindeksen falt 2 % i amerikanske dollar. Amerikanske dollar styrket seg derimot kraftig mot norske kroner gjennom måneden, så i norske kroner steg indeksen rundt 1,6 %.I et urolig marked fikk vi godt betalt for vår defensive posisjonering, slik vi også fikk i mai. Porteføljen steg 3 % mer enn fondets referanseindeks. Porteføljen har høy eksponering mot kvalitetsselskaper, dvs. selskaper med god lønnsomhet, stabil inntjening og lite gjeld. Vi har også høyere eksponering mot lav betaaksjer (defensive aksjer) enn vår referanseindeks. Porteføljens faktoreksponeringer har vært relativt stabile etter at vi på slutten av fjoråret dreide eksponeringen mot større selskaper med stabil inntjening og lavere prisvolatilitet på bekostning av mindre selskaper med høye vekstforventninger.  Hittil i år er Alfred Berg Global opp 22,6 %,1,5 % foran referanseindeksen.Til tross for at handelskrig og svakere makrotall har preget overskriftene har de globale aksjemarkedene vært et godt sted for investorer så langt i år. USA er den storevinneren på regionsnivå med en oppgang på rundt 25 % i norske kroner. Europa og Asia er opp henholdsvis 17 % og 12 %. Merk at litt over 60 % av fondet er plassert i amerikanske aksjer, rundt 20 % i Europa og ca. 10 % i Asia.

På sektornivå er IT den store vinneren hittil i år, opp 34 % i norske kroner, etterfulgt av mer defensive sektorer som konsum (+24 %) og kommunikasjon (+23 %). Sektorene med svakest utvikling så langt i år er energi (+5 %), finans (+13 %) og helse (+13 %). Vi har de siste månedene redusert vår porteføljevekt innen helse, IT og industri og økt i konsum og finans. Ved utgangen av august har vi størst overvekt relativt til vår referanseindeks innen konsum, industri og IT, og størst undervekt i energi, kommunikasjon og helse. Vår noe defensive posisjonering med høyere eksponering (enn vår referanseindeks) mot lav beta aksjer og kvalitetsselskaper med stabil inntjening, gjør at vi forventer at porteføljen fremover vil gjøre det relativ bedre i et marked med lav risikoappetitt enn i et marked med stor risikoappetitt hos globale aksjeinvestorer.  

VÅRE FRAMTIDSUTSIKTER

Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen ligger i et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkede.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked