Dato: 08.05.2019

Økonomi og renter

Vi har tidligere sagt at enten må kredittpåslag og aksjemarkeder snu til det mer negative, eller må økonomiske nøkkeltall bedres. Den siste måneden har vi sett en generell bedring i globale makroøkonomiske nøkkeltall, samt en stabilisering av tall fra Europa. Frykten for en nærstående økonomisk nedtur har minket. Samtidig har flere sentralbanker snudd fra å være innstrammende til igjen å være mer støttende.

Mer stabil, men moderat økonomisk vekst, begrenset inflasjon, og mer støttende sentralbanker har gitt grobunn for at finansmarkedene priser inn et såkalt «goldilocks scenario». Aksjemarkedene har hatt en voldsomt sterk utvikling så langt i år. Inngang i kredittpåslag og forventing om lave renter lenger, har også ledet til sterke kreditt- og rentemarkeder.

I de nordiske markedene mer spesifikt, var høydepunktet møtet i den svenske Riksbanken. De holdt renten uendret på -0.25%, men overrasket markedet med en kraftig nedjustering av sin prognose for fremtidig rentebane. Dette må sees som en delvis reversering av bankens retning høsten 2018, som ledet opp til en renteheving i desember.

Riksbanken er noe uklar i sin kommunikasjon, der de på den ene siden opprettholder sine optimistiske økonomiske prognoser, men samtidig nedjusteres anslagene for fremtidig inflasjon. Rentemøtet ledet til markant svekket svensk krone, og lavere renter. Citi Economic surprise index viser at økonomiske nøkkeltall i noe større grad har overrasket positivt.

Utvikling i kredittmarkedene

Kredittmarkedene fortsatte den sterke utviklingen fra første kvartal. Kredittpåslag i euromarkedene beveget seg i gjennomsnitt ned ca 10-15 punkter, mens vi i både Norge og Sverige opplevde noe mindre inngang i kredittpåslagene.

Porteføljene med eksponering i euromarkedene hadde dermed en meget sterk måned. April er en måned med lite tilbud av nye obligasjoner. Mange selskaper er opptatt med å legge fram sine regnskapstall for 1. kvartal, og kan derfor ikke legge ut nye obligasjonslån.

Samtidig har vi opplevd at investorer har hatt risikovilje i lys av det bedrede makroøkonomiske bakteppet nevnt over. Misforholdet mellom tilbud og etterspørsel har bidratt til inngang i kredittpåslagene.

Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond
Pengemarkedsrentene i Norge har steget noe som følge av økt sannsynlighet for renteheving før sommeren, og sluttet måneden på 1.4%. Sammen med sterke kredittmarkeder har dette bidratt til god avkastning i våre likviditetsfond. Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,16% i april og 0,64% YTD. Alfred Berg Likviditet Pluss (classic) gav en avkastning på 0,20% (0,80% YTD), mens Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss(classic) har gitt en avkastning på 0,21% (0,82% YTD).

Norske og nordiske obligasjonsfond
Globale renter beveget seg i utakt i april. Norske swaprenter gikk opp, svenske gikk ned, mens eurorenter var om lag uendret. Alt i alt påvirket dette de norske fondene med durasjon negativt, mens de nordiske fondene var lite påvirket. Imidlertid har alle markeder nytt godt av nedgang i kredittpåslag, dog mest i fondene med investeringer i euro.
Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0,12% i april (1,05% YTD). Alfred Berg Nordisk Investment Grade (classic) gav 0,5% (1,80% YTD), mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav 0,5% og 2,21% YTD.

Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper. Nordiske banker har lidd under frykt for at flere skandaler skal komme til overflaten i kjølevannet av Danske Bank og Swedbanks manglende hvitvaskingshåndtering.

Kredittpåslagene generelt har beveget seg lite i dette segmentet av markedet i april. Beste avkastning har vi fått fra KLP og Storebrands obligasjoner i euro.  Fondet gav en positiv avkastning på 0,4% i april, og 2.62% hittil i år.

Høyrente
2019 har så langt vært et godt år for å ta kredittrisiko. April ble nok en sterk måned, etter et litt svakere sentiment i mars måned. Da var markedet bekymret for den globale veksten fremover, mens optimismen var tilbake i april.
Den amerikanske bnp-veksten i første kvartal slo estimatene og det ble annonsert at USA vil gjøre slutt på sanksjonene mot Iransk olje. Aksjemarkedene i USA nådde «all-time-high» i løpet av måneden.

Kinesisk eksport var også mye sterkere enn ventet, Brexit ble nok en gang utsatt, og det ble uttalt fra amerikanske myndigheter at man var nærmere en handelsavtale med Kina. Oljeprisen økte med USD 4,4 per fat olje for å slutte måneden på USD 72,8, drevet primært av sanksjoner og OPECs produksjonskutt. Prisen falt imidlertid tilbake med 2,5 % mot slutten av måneden på bakgrunn av økte lager og for lite kutt fra Russland. US High-Yield Energy indeksen falt med 12 basispunkter (bps), og på 548 bps er nå risikopåslaget 142 bps lavere en ved starten av året.

Driveren for reduksjonen i risikopåslaget hittil i år har vært kraftig oppgang i oljeprisen, tilsvarende 33 %. Norske og nordiske kredittspreader er fortsatt noe høyere enn de for US High-Yield indeksen. Den bredere Europeiske indeksen iTraxx Crossover beveget seg også nedover og risikopåslaget falt med 21 basispunkter i april til 248. Volatilitetsindeksen (VIX) falt videre, ned 0,6 til 13,1, hvilket indikerer lavere markedsfrykt.

Den norske kronen (NOK) styrket seg svakt målt ved den importveide valutakurven i 44, til tross for den videre oppgangen i oljeprisen. Inflasjonen i Norge var høyere enn markedets estimater, og steg til det høyeste nivået siden oktober 2016, noe som støtter opp under forventningene til nye rentehevinger. Norges bank startet tilstrammingen av pengepolitikken i september i fjor med første renteheving på syv år. Etter det ble renten igjen satt opp i mars, og det ventes nok en heving i løpet av det neste halvåret.

Amerikanske FED holdt renten uendret, men anerkjenner at arbeidsmarkedet er sterkt og at økonomien har god veksttakt. FOMC gjentar at de vil være tålmodige med renteendringer, og vi se an den globale utviklingen. President Trump argumenterer fortsatt for at renten er for høy, noe som truer uavhengigheten til sentralbanken. Politiske ledere kan ikke gis tillitt til å styre pengepolitikken for å kontrollere inflasjonen, de vil alltid ønske lav rente for å øke sin egen popularitet og valgstøtte. FED signaliserer ingen rentehevinger i 2019, og en heving i 2020. Den europeiske sentralbanken, ECB, annonserte en ny runde med gunstige lån til europeiske banker og introduserte «LTRO3». Dette betyr billig finansiering for bankene, utstedt kvartalsvis fra september 2019 til mars 2021.
Aksjemarkedet i april

April ble en god måned for Oslo Børs. Hovedindeksen steg 2,1 %. Hittil i år er Hovedindeksen opp 10,2 %. For Norges del var det særlig en sterk oljeprisutvikling som påvirket aksjemarkedet positivt. Mot slutten av måneden svekket oljeprisen seg, men en del gode selskapsresultater var imidlertid nok til å holde børsen oppe.

Finanssektoren bidro mest til børsens oppgang i april. Gjensidige leverte sterke tall og fortsatte den positive kursutviklingen. Fin oppgang for DNB og Storebrand bidro også positivt for sektorutviklingen. Sterk utvikling i finansmarkedene i første kvartal gjør at markedet forventer gode resultater. Både DNB og Storebrand leverer kvartalsresultater i mai.

Materialsektoren ble den nest største bidragsyteren i positiv retning. Yara leverte resultater som var i underkant av markedets forventninger, men aksjen steg likevel kraftig. Norsk Hydro har også en måned med positiv kursutvikling bak seg uten at det ligger noen konkrete forklaringer bak det. Selskapet har måttet utsette kvartalstallene etter cyberangrepet og situasjonen i Brasil er fortsatt uavklart. En sterk måned for sykliske aksjer internasjonalt er vel den beste forklaringen.

Energisektoren var den tredje største positive bidragsyteren for Hovedindeksen denne måneden. I motsetning til forrige måned viste Equinor denne gangen en liten oppgang, mens Aker BP-aksjen falt. Equinors størrelse gjør at selv en liten oppgang er nok til at sektoren går i pluss. Subsea 7 la frem tall som var på linje med forventningene. Selskapet oppjusterer imidlertid guidingen og varsler om at det er mange interessante prosjekter å by på, samtidig som prisene er økende. Selskapet er en av tungvekterne i sektoren og takket være sin gode markedsposisjon og solide balanse har selskapet kommet seg rimelig uskadd gjennom nedturen i offshoresektoren.

Kommunikasjonssektoren var den største negative bidragsyteren for Hovedindeksen i april. Schibsted-aksjen har vært svak i etterkant av utskillelsen av Adevinta. Særlig de internasjonale investorene har vært mest interessert i Adevinta, og  har brukt tiden etter separasjonen til å kvitte seg med Schibsted-aksjer. Den skandinaviske virksomheten blir liggende igjen i Schibsted og er nok ikke like attraktiv som de store nettstedene i Frankrike, Syd-Europa og Syd-Amerika. Den nye Adevinta-aksjen har beveget seg sidelengs etter noteringen.Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 2,5 % i april, mens Fondsindeksen steg med 1,9 %. Fondets aktive andel er 33,2 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,30 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Hexagon Composites (0,24 %) og undervekt i Aker (0,15 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Aker BP (-0,23 %), undervekt i Gjensidige Forsikring (-0,22 %) og undervekt i Orkla (-0,11 %).

Vi har vektet oss ned i DNB og Equinor den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Gjensidige Forsikring og Fjordkraft i samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg med 2,7 % i april, mens Fondsindeksen steg med 1,9 %. Fondets aktive andel er 47,4 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,43 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Hexagon Composites (0,31 %) og undervekt i Schibsted A (0,21 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Aker BP (-0,32 %), undervekt i Gjensidige Forsikring (-0,31 %) og undervekt i Orkla (-0,19 %).

Vi har vektet oss ned i Mowi og Norsk Hydro den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Sparebanken Midt-Norge, Elkem, Hexagon Composites og Fjordkraft i samme periode.

Gambak
steg med 3,5 % i april, mens Fondsindeksen steg med 1,9 %. Fondets aktive andel er 58,6 %.
Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner NEL (6,4 %), Aker BP (6,0 %) og Tomra Systems (5,8 %).
Aksjene som bidro mest i positiv retning i april var NEL som steg 24,5 % (+1,29 % på porteføljenivå), Elkem som steg 16,5 % (+0,59 %) og Hexagon Composites som steg 23,4 % (+ 0,53 %). De som trakk mest ned var Aker BP som falt 7,3 % (-0,51 %), Schibsted B som falt 11,7 % (-0,32 %) og Grieg Seafood som falt 4,8 % (-0,17 %).

Vi har redusert beholdningene i  Schibsted, Aker BP, Mowi, Salmar og Lerøy Seafood i april. Vi har økt beholdningene i Subsea 7, Hexagon Composites, Entra, DNB og Spectrum i samme periode.

Våre framtidsutsikter

Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen ligger i et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet.
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked