Dato: 06.05.2019

ØKONOMI OG RENTER

Etter en fryktelig måned for finansmarkedene i mars var april en «lettelsens sukk» måned. Massive tiltak fra verdens sentralbanker i kombinasjon med enorme finanspolitiske stimulanser i en rekke land bidro til mer stabilitet i finansmarkedene. Kapitalmarkedene har gjennom måneden hentet inn en stor del av det som ble tapt i mars.

Rentenivået som kom kraftig ned i mars i land som Norge og USA fortsatte videre ned i april. Som en konsekvens av sentralbankenes likviditetstiltak var det særlig de korte pengemarkedsrentene som falt mye. I Norge så vi 5 års swaprente falle fra 0,8 % til 0,65 % mens 3 måneders Nibor falt fra 1,06 % til 0,5 %. Bare siden starten av mars er 3 måneders Nibor ned med 1,25%. Dette tilsvarer hele rentekuttet fra Norges Bank.

Internasjonalt var rentebevegelsene små. I Sverige var 5 års swaprente ned 0,05 % til 0,13 % mens i USA var tilsvarende rente ned 0,1 % til 0,39 %.

Usikkerheten fremover er enorm. Hvor dypt faller den økonomiske aktiviteten, hvor lang tid tar det før økonomiene kommer i gang igjen, hvor lang tid tar det før verden igjen er«normalisert og hvordan ser verden ut etterpå». Dette er spørsmål som stilles men som knapt noen kan svare fornuftig på. Når finansmarkedene kommer relativt raskt tilbake er det et tegn på optimisme med tanke på årene etter 2020. I Norge preges vi ytterliggere av kollapsen i oljeprisen. Dette adderer til den usikkerheten som preger oss. På tross av det svake oljemarkedet har kronekursen vært ganske stabil gjennom april. Dette har vært bra for finansmarkedene og tyder også på at dagens situasjon anses som midlertidig.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Etter den svært kraftige utgangen i kredittpåslag i mars har kredittmarkedene også hentet seg pent inn i april. Påslagene som nådde rekordnivåer i midten av mars har falt markert og på tvers av alle markeder. Per utgangen av april har vi hentet inn i størrelses orden 50-60 % av utgangen i mars. Det vi observerer er at gjeninnhentingen er svært ulik fra selskap til selskap og fra sektor til sektor.

I banker, kraftselskap og de beste industribedriftene har kredittpåslagene kommet kraftig inn, mens vi ser mindre bevegelser i eiendomsselskaper, sykliske selskaper og selskaper med en kredittrating i den svakere del av skalaen. Forskjellene i prising mellom selskaper og sektorer er fortsatt mye større enn det vi så i forkant av krisen.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond
Etter en svært svak mars måned hentet våre likviditetsfond seg inn i april. Selv om vi fortsatt ikke 100 % kan friskmelde markedsplassene så ser vi nå at likviditeten bedres og at aktiviteten øker. Avkastningen i april er først og fremst drevet av lavere pengemarkedsrenter og inngang i kredittpåslagene

Alfred Berg Likviditet (Classic) steg 0,62 % i april og er opp 0,58 % hittil i år

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) steg 0,46 % i april og er ned 0,27 % hittil i år

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Classic) steg 0,37 % i april og er ned 0,54 % hittil i år


Norske obligasjonsfond
I det norske obligasjonsmarkedet var kombinasjonen videre rentenedgang og kraftig reversering av kredittpåslagene en sterk mix som bidrog til en svært god måned i april.

Alfred Berg Obligasjon
 steg 2,09 % i april og er opp 1,91 % hittil i år.
Alfred Berg Kort OMF steg 0,50 % i april og er opp 0,33 % hittil i år.
Alfred Berg Kort Stat steg 0,14 % i april og er opp 1,24 % hittil i år.

Nordiske obligasjonsfond

Også våre nordiske obligasjonsfond hadde en god måned i april. Selv om rentebevegelsene her var mindre enn i Norge så vi også i Norden en kraftig reversering av kredittpåslagene. Fortsatt ser vi enkelte sektorer og enkelt selskap men svært høye kredittpåslag. Fremover lover dette godt for videre god avkastning.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) steg 1,36 % i april og er ned 2,47 % hittil i år.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) steg 1,78 % i april og er ned0,77 % hittil i år.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) steg 2,19 % i april og er opp4,49 % hittil i år.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital
April var en solid «come back» måned for Ansvarlig Kapital fondet vår. Etter den likviditetsdrevne utgangen i kredittpåslagene i mars så vi en voldsom reversering i april med en solid avkastning som resultat. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital steg 6,25 % i april og er ned 3,18 % hittil i år.

Alfred Berg Income hadde en positiv avkastning på 4,25 % i april og avkastningen hittil i årer -7,30 %. Siden bunnen den 24. mars er fondet opp 6,15 % til månedsslutt april. Store deler av porteføljen steg i april men high yield porteføljen bidro ekstra sterkt. Ettersom de svake utsiktene betyr at kredittratingen svekkes i flere selskaper så har vi fokusert på øke noe i investment grade delen av porteføljen og i noen mindre sykliske industrier, slik at ikke snittkredittratingen i fondet svekkes. Vi har for eksempel kjøpt i selskaper som Telia, Tele2, Securitas og OMFer (covered bonds). Vi har også deltatt i noen nye misjoner som i for eksempel Handelsbanken og Industrivärden. Utsiktene fremover er usikre så vi får regne med en del volatilitet. Markedet byr derimot på over snittet høye kredittrentepåslag og på mange interessante muligheter.

Alfred Berg Høyrente
Etter å ha vært praktisk talt stengt i mars, åpnet de nordiske emisjonsmarkedet forsiktig opp igjen i april. Digiplex plasserte et NOK 655 millioners lån, og fergeselskapet Color Group utvidet et av sine eksisterende lån med NOK 300 millioner. Fondet opplevde positiv tilstrømming av kapital, og hadde en betydelig kontantposisjon ved månedsslutt. Fondet falt 8,3 % i april, og er ned -14,0 % hittil i år.

Fremover venter vi høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten Koronaviruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal blir utfordrende. Vi tror det er risiko før økning i de nordiske kredittpåslagene hvis den pågående situasjonen vedvarer og man begynner å se innløsninger fra fond i større grad. Men vi ser også mulighet for kraftig reduksjon i likviditetspremiene når situasjonen begynner å normalisere seg.

AKSJEMARKEDET I APRIL

Norske aksjer
April viste seg å bli en overraskende sterk måned for Oslo Børs. Hovedindeksen steg hele 9,6 prosent. Dermed er omtrent halvparten av fallet fra februar/mars hentet inn igjen. Oppgangen var overraskende fordi underliggende økonomiske indikatorer viser svært dårlige målinger. Myndighetene er imidlertid rause med stimulansepakker og sentralbankene kjører på med tiltak for å tilføre likviditet til markedene.

Med en oljepris på 20-tallet er det enda mer overraskende at energisektoren var den største bidragsyteren til børsens oppgang i april. Alle aksjene var solid i pluss, noe som tyder på at det er mange investorer som satser på at de lave oljeprisene er kortvarig. Dette kan virke noe dristig med tanke på hvor stor overproduksjonen er. OPEC-kuttene er nok ikke tilstrekkelige til å balansere markedet, før lenge etter at verden åpner opp igjen.

Konsumsektoren var den nest største bidragsyteren til børsoppgangen. Dette er ikke såuventet siden dette er en defensiv sektor. Dagligvarer er det siste man kutter ned på når manfår dårligere råd. Orkla kom med et omvendt resultatvarsel. Det var heller ikke uventet medtanke på den ivrige hamstringen mediene meldte om i starten av krisen. Oppdrettsselskapenehar stort sett guidet på skuffende første kvartal av ulike årsaker, men sektoren vil likevel troligklare seg godt gjennom krisen. Den svake kronen er en fordel for sektoren.

Finanssektoren kom litt til hektene etter den dårlige utviklingen i mars. Både SR Bank og DNB har meldt om kraftig oppgang i tapene. Den ordinære bankdriften går bra, men det har vært stor frykt blant investorene for tapsutviklingen. Etter en liten irettesettelse fra tilsynet har de fleste bankene kuttet utbyttene. Kombinert med reduksjonen i den motsykliske bufferen bør dette gi bankene tilstrekkelige reserver til å tåle tapene.

Utviklingen i våre aksjefond

Alfred Berg Gambak steg 12,1 % i april, mens Fondsindeksen steg med 10,2 %. Fondets aktive andel er 55,5 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Tomra Systems (6,4 %), NEL (5,7%) og Mowi (4,8 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var BergenBio som steg 141,1 % (+1,46 % på porteføljenivå), NEL som steg 22,0 % (+1,11 %) og Tomra Systems som steg 16,8 % (+0,99 %). De som trakk mest ned var Adevinta som falt 9,0 % (-0,41 %), Frontline som falt 6,2 % (-0,10 %) og Borregaard som falt 1,6 % (-0,09 %).

Vi har redusert posisjonene i B2 Holding, Adevinta og SR Bank, samt solgt oss helt utav Axactor i april. Vi har økt posisjonene i Orkla, Gjensidige Forsikring, Europris og Sparebanken Vest i samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg 12,0 % i april, mens Fondsindeksen steg med 10,2 %. Fondetsaktive andel er 42,7 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BergenBio (som bidro med 0,70% i forhold til Fondsindeksen), overvekt i BW Offshore (0,55 %) og overvekt i Protector Forsikring (0,37 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Borregaard (-0,38 %), undervekt i TGS Nopec (-0,33 %) og undervekt i Storebrand (-0,27 %).

Vi har redusert vektingen i Subsea 7, Schibsted og Fjordkraft, samt solgt oss ut av TGS Nopec i april. Vi har økt vektingen i Orkla, Europris og Gjensidige i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge (Classic) steg 10,4 % i april, mens Fondsindeksen steg med 10,2%. Fondets aktive andel er 29,1 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BergenBio (som bidro med 0,48% i forhold til Fondsindeksen), overvekt i BW Offshore (0,30 %) og overvekt i Protector Forsikring (0,25 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i TGS Nopec (-0,32%), overvekt i Borregaard (-0,26 %) og undervekt i Storebrand (-0,20 %).

Vi har redusert vektingen i Subsea 7 og Fjordkraft, samt solgt oss ut av TGS Nopec i april. Vi har økt vektingen i BW Offshore, Europris og Gjensidige i løpet av den samme perioden.

Utsiktene våre fremover
Vi opprettholder vår anbefaling om overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt.

Nordiske aksjer

Det var fremdeles Koronaviruset – med tilhørende konsekvenser – som dominerte aksjemarkedet i april. Tiltakene som er satt i verk er historisk store, både når det gjelder tiltak for å begrense smitten, og økonomiske tiltak for å avhjelpe virkningene.

De gode nyhetene er at viruset ser ut til å være i tilbakegang i mange av de land som fikk viruset først, som f.eks. Italia. De dårlige nyhetene er at vi ikke på noen måte er ferdige med de økonomiske konsekvensene. De relative taperne er foreløpig ganske greit å identifisere, først og fremst reiseliv i alle sine former. De relative vinnerne er helserelaterte sektorer, selvfølgelig særlig de selskaper som produserer produkter direkte relatert til virusbekjempelsen. Vi ser også at f.eks. online-baserte selskaper også har kommet styrket ut av situasjonen.

I følge teorien er verdien av et selskap den neddiskonterte kontantstrømmen selskapet genererer gjennom sin levetid. For de fleste børsnoterte selskaper er levetiden lang, gjerne flere tiår, førløperen til dagens SEB ble f.eks. grunnlagt i 1854. Så ett eller to kvartaler med svekket inntjening skal ikke ha stor påvirkning på selskapenes fundamentale verdi. Spørsmålet er selvfølgelig hvor lenge vi må leve med de økonomiske konsekvensene av viruset. Mange privatpersoner som er blitt permitterte vil redusere sitt forbruk, bedrifter har utsatt investeringer og statenes gjeldsnivå har økt, som reduserer handlingsrommet fremover. Men alt er ikke bare negativt, situasjonen fremtvinger også effektiviseringer og økt kostnadsfokus, slik at mange bedrifter sikkert vil komme ut av krisen som langt bedre enn de gikk inn i den.

Selskapenes rapportering for første kvartal har denne gangen fått mindre oppmerksomhet enn vanlig. Når ca. 2/3 deler av selskapene på VINX indeksen har rapportert, er status 0,6 % positiv overraskelse på salgsvolum, og -1,5 % overraskelse på resultat. Dette er innenfor historisk normalnivå.

Sterkeste sektorer gjennom april var Konsumvarer, som steg 13,0 %, Energi (litt overraskende kanskje, gitt fallet i oljeprisen), med en oppgang på 10,4 %, og deretter Informasjonsteknologi, som steg 9,1 %. Svakeste sektorer var Eiendom, som falt 1,6 %, fulgt av Kommunikasjonstjenester (-1,3 %) og Industri (+ 6,1 %).

Volatilitet i aksjemarkedet har falt merkbart gjennom april, selv om vi fremdeles er over nivået fra før mars. Et mindre volatilt marked pleier å være et godt tegn.

Alfred Berg Nordic Gambak steg 7,9 % i april, mens VINX, målt i norske kroner, steg med 6,7 %. Fondets aktive andel er 66 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 8,9 %, Evolution Gaming Group 5,2 % og Astra Zeneca 4,5 %.

Aksjer som bidro mest i positiv retning var Evolution Gaming Group, som steg 30,3 % (1,3% på porteføljenivå), Avanza Bank, som steg 41,5 % (1,0 % på porteføljenivå) og Skanska, som steg 22,1 % (0,6% på porteføljenivå). I negativ retning trakk Kojamo, som falt 7,9 %, (-0,2 % på porteføljenivå), ICA Gruppen, som falt 7,9 % (-0,1 % på porteføljenivå) og Getinge, som falt 2,5 %, (- 0,1 % på porteføljenivå).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. ICA Gruppen, Orkla og Evolution Gaming Group. Vi har redusert posisjonene i JM, Sagax og Lindab International.

Globale aksjer

Etter en brutal mars måned preget av frykt for de økonomiske konsekvensene knyttet til Koronaviruset, ble april en rekordsterk måned i de globale aksjemarkedene. Den amerikanske S&P 500 indeksen hadde sin beste måned siden 1987, opp 13 % i amerikanske dollar. Selv om makrotallene stort sett kommer inn svakere enn analytikernes forventninger, bryr markedet seg lite om det. Enorme krisepakker, tegn på at smittetoppen er forbi og meldinger om gradvise gjenåpninger av økonomiene har gitt et kraftig løft i risikoappetitten i markedet. Aksjemarkedet forventer med andre ord ikke noen langvarig økonomisk nedtur som følge av Koronaviruset.

Verdensindeksen steg 11 % i amerikanske dollar i april. Kronen styrket seg mot dollar gjennom måneden, så i norske kroner var utviklingen noe svakere, opp 8 %. Så langt i år er verdensindeksen ned litt over 12 % i amerikanske dollar. Som følge av en kraftig svekkelse av kronen mot dollar de tre første månedene i år, er utviklingen i verdensindeksen i norske kroner derimot opp rundt 2 %.

Med økt risikoappetitt i markedet ble det en god måned for sykliske aksjer. Forbruk (+15%), energi (+14,5 %) og materialer (+12 %) var de beste sektorene i april. IT sektoren fortsetter den gode trenden, opp 12 %. Ikke uventet finner vi defensive sektorer som forsyning (+1,5 %) og konsum (+4 %) på bunn i april.

Hittil i år er IT (+14,5 %) og helse (+14,5 %) de sterkeste sektorene, mens energi (-26 %) og finans (-15,5 %) er klart svakest. I Alfred Berg Global har vi de siste månedene rotert i takt med markedet mot mindre sykliske sektorer. Vi har redusert vår porteføljevekt innenindustri og finans, og økt i helse og konsum. Ved utgangen av april har vi størst overvekt isektorene IT, helse og konsum relativt til vår referanseindeks. De største undervektene eri forbruk, finans og industri.


Alfred Berg Global steg 5 % i april. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), steg i samme periode 8 %. I en måned med stor appetitt for sykliske aksjer klarte ikke fondet å holde følge med markedet. Alfred Berg Global har høyeksponering mot kvalitetsaksjer og defensive aksjer med lav volatilitet, samt lav eksponering mot verdiaksjer. I sistnevnte gruppe finner vi mange sykliske aksjer. Vi ble derfor straffet hardt denne måneden. Hittil i år har vi derimot fått godt betalt for vår defensive posisjonering. Alfred Berg Global har levert en avkastning på 4,4 %, mot 1,8 % for referanseindeksen.

I Alfred Berg Global fokuserer vi på aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer derfor at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked som er preget av usikkerhet og lav risikoappetitt, men vil henge noe etter dersom den sterke risikoappetitten vedvarer i markedet.
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.  
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
November

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

oktober

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked