Fokusfond: September 2018

Dato: 03.10.2018

Økonomi og renter

September var en ny måned hvor geopolitikk, Trump og sentralbanker stod i sentrum av begivenhetene. Finansmarkedene har tidvis svingt i takt med uttalelsene fra samtalene mellom USA og Kina, samt USA, Mexico og Canada. Den store frykten er full handelskrig mellom USA og Kina. Begge parter innførte nye tollavgifter i løpet av september, og det er foreløpig få konkrete tegn til at partene er klare for å møtes ved forhandlingsbordet.

Norges Bank hevet renten med 0.25% til 0.75% i september, første heving siden 2011. Norges Bank overrasket markedet med en mer forsiktig uttalelse, hvor de senket sine fremtidige forventninger i rentebanen. Dermed opplevde vi at den første rentehevingen på syv år resulterte i lavere markedsrenter på annonserings tidspunktet. Også ECB og FED møttes i løpet av måneden. FED hevet som forventet renten til 2-2.25% intervallet, og har med dette hevet renten åtte ganger siden de begynte å heve renten i desember 2015. FED indikerer ytterligere fem hevinger fram til og med 2020. ECB vil avslutte sine obligasjonskjøp ved slutten av året.


Flere av ECBs representanter har i etterkant av møtet uttalt at de ser større sannsynlighet for høyere inflasjonen i eurosonen fremover. Summen av handlingene og uttalelser nevnt over, samt en relativt stabil makroutvikling, har gitt økte renter i alle relevante markeder. Både amerikanske, europeiske, svenske og norske renter har steget 10-20 punkter utover rentekurven i løpet av måneden.
Økonomi og renter
10 års statsrente i USA, Europa og Norge, siste 5 år
Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg

Utvikling i kredittmarkedene

Mot slutten av august og inn i september ble det igjen mer aktivitet i verdens finansmarkeder. Førstehåndsmarkedet kom i gang etter europeisk ferietid, noe som også trigget mer aktivitet i sekundærmarkedet.

Investorsentimentet har vært svært variabelt. Euromarkedet har vært gjennom flere måneder med utgang i kredittpåslagene og også september var preget av noe svakere nivåer. SEK markedet er fortsatt sterkt, og synes foreløpig upåvirket av høyere påslag i andre markeder. I NOK markedet har vi opplevd 2-10 punkter utgang i kredittpåslagene siden bunnen midt i september.

Danske Bank og Nordea Bank gjorde de første senior etterstilte obligasjonene i det norske markedet. Dette er starten på en ny og voksende aktivaklasse i vårt marked. Obligasjonene skal oppfylle et nytt lovmessig krav om kapital som skal kunne skrives ned i en resolusjons-situasjon. Disse obligasjonene vil ligge mellom senior obligasjoner og ansvarlig kapital i bankenes kapitalstruktur. Apropos Danske Bank, så har vi hatt negativ prisutvikling på våre beholdninger gjennom måneden med bakgrunn i hvitvaskingsskandalen i bankens estiske avdeling.

Utviklingen i våre rentefond

Pengemarkedsfond
Nibor steg fra 1,03% til 1,10% gjennom måneden, samtidig som kredittpåslagene i 1-3 års løpetider var noe høyere. Dette har i sum gitt 0,01% avkastning i Alfred Berg Pengemarked i september, mens Alfred Berg Likviditet er opp 0,06% og Alfred Berg Nordisk Pengemarked opp 0,02% (Inst. klasse).

Norske Obligasjonsfond
Et marked med høyere renter og økte kredittpåslag er generelt dårlig nytt for obligasjonsfond. Vi har innrettet porteføljen med kort rente durasjon, og en konservativ kreditteksponering. Dermed anser vi at porteføljen er rimelig godt rustet for et slikt marked. Tross dette har Alfred Berg Obligasjon gitt negativ avkastning med -0,29% i september.

Nordic Investment Grade
Heller ikke de nordiske porteføljene er beskyttet mot økte påslag og renter. Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) gav en avkastning på -0,05% i september, mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Dur gav -0,24% avkastning.Aksjemarkedet i SEPTEMBER

Det ble en ny positiv måned for Oslo Børs med en oppgang for Hovedindeksen på 3,5 %. Hittil i år er Hovedindeksen opp 15,2 %.

Et kraftig løft for oljeprisen i september har virkelig satt fart i energisektoren. Av Hovedindeksens oppgang på 3,5 %, kan 2,1 % tilskrives denne sektoren. Oppgangen var bred, men tungvekterne Equinor og Aker BP bidro mest. Isolert hadde Aker BP den største oppgangen med 16,3 %. Verdens oljeetterspørsel fortsetter å øke, samtidig som viktige produsentland som Venezuela og Iran eksporterer mindre. Det er få land som kan vise til noen vesentlig produksjonsøkning utenom USA. Dette gjør at oljemarkedet forblir stramt og prisoppgangen kan forventes å fortsette.

Materialsektoren var den nest største bidragsyteren til børsens oppgang. Norsk Hydro presenterte en liten del av en forsonings avtale med brasilianske myndigheter som skapte litt optimisme omkring en normalisering av alumina produksjonen. Konkrete nyheter lar imidlertid vente på seg, så det er fare for at ekstrakostnadene vil vedvare inn i 2019.

Oppdrettsaksjene gjorde konsumsektoren til månedens tredje største bidragsyter i positiv retning. Biomassetallene tyder på en reduksjon av fisk i sjøen i forhold til i fjor. Dette betyr at vi kan forvente høye priser i fjerde og første kvartal. Det har vært høy slakting den siste tiden etter den varme sommeren. Den varme sommeren har gitt gode vekstvilkår for lakselus og mange velger tidlig slakt for å unngå problemer med grenseverdiene.

På samme måte som i august gjør det underliggende sterke aksjemarkedetat det er langt mellom taperne. Ingen sektorer utmerket seg i negativ retning denne måneden. Blant enkeltselskapene var det store kursfall i noen småselskaper. De som påvirket Hovedindeksen nevneverdig i negativ retning var Bank Norwegian, Nordic Semiconductor, Storebrand og Gjensidige Forsikring.Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 3,4 % i september, mens Fondsindeksen steg med 3,2 %. Fondets aktive andel er 30,3 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Aker BP (som bidro med 0,30 % i forhold til fondsindeksen), overvekt i NTS (0,22%) og overvekt i Tomra Systems (0,15 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Elkem (-0,20 %), overvekt i B2 Holding (-0,19 %) og undervekt i indeks (-0,15 %).

Vi har redusert posisjonene i Bakkafrost, Orkla og Entra den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Marine Harvest, Equinor, NTSog TGS Nopec i samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg med 4,0 % i september, mens Fondsindeksen steg med 3,2 %. Fondets aktive andel er 41,8 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Aker BP (som bidro med 0,43 % i forhold til fondsindeksen), overvekt i NTS (0,41 %) og overvekt i Tomra Systems (0,22 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Elkem (-0,33 %), overvekt i B2 Holding (-0,29 %) og undervekt i indeks (-0,15 %)..

Vi har redusert posisjonene i Bakkafrost, Orkla og Protector Forsikring den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Marine Harvest, Aker BP, NTS og BW Offshore i samme periode.

Gambak steg med 3,0 % i september, mens Fondsindeksen steg med 3,2 %. Fondets aktive andel er 56,1 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Aker BP (7,0 %), Equinor (6,7 %) og BW Offshore (4,9%).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i september var Aker BP som steg 16,3 % (+1,03 % på porteføljenivå), Equinor som steg 6,7% (+0,42 %) og Tomra Systems som steg 9,7 % (+ 0,41 %). De som trakk mest ned var Elkem som falt 7,6 % (-0,33 %), B2 Holding som falt 10,0 % (-0,29 %) og Bank Norwegian som falt 7,9 % (-0,15 %).

Vi har redusert posisjonene i Nordic Semiconductor og Akva Group iseptember. Vi har økt posisjonene i Equinor, Marine Harvest og NEL den siste måneden.

Våre framtidsutsikter

Vi gjør ingen endringer i vår anbefaling om nøytralvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen er høyere enn normalt, men lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet. Sentimentet er positivt, noe som gjør at innvirkningen fra negative nyheter er kortvarig i aksjemarkedet.
Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Alfred Berg
Kilde: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.
aksjeporteføljer

Månedsrapport: August 2018

August er feriemåneden i det store utlandet og dette betyr også lite vesentlige nyheter på økonomifronten. Det store bildet er fortsatt intakt.

Månedsrapport FOR Juli
aksjeporteføljer

Månedsrapport: Juli 2018

Juli har vært en ganske udramatisk måned for internasjonal økonomi. Vekstutsikter og inflasjon viser et ganske uendret bilde fra tidligere i år, dog med noen små nyanser.
Månedsrapport FOR Juli
aksjeporteføljer

Månedsrapport: Juni 2018

Første halvår 2018 ligger bak oss. Som alltid har noe gått som ventet, men også med noen overraskelser som få hadde predikert. Veksten i USA fortsatt den sterke utviklingen.
Månedsrapport FOR JUNI