Fokusfond: oktober 2018

Dato: 12.11.2018

Økonomi og renter

Oktober var en måned preget av økt uro i verdens finansmarkeder. Både amerikanske, europeiske, og nordiske aksjemarkeder la bak seg en måned med negativ avkastning. Også rente- og kredittmarkeder har sett noe større grad av uro den siste tiden. Generelt synes stemningen å være nervøs. Verdsetting er høy i de fleste aktivaklasser. Verdens sentralbanker går fra å tilføre likviditet, til en situasjon der likviditet trekkes ut av markedene. Samtidig spekuleres det flittig hvorvidt den lange økonomiske oppturen kan fortsette en stund til, eller om vi står ovenfor en resesjon i nær framtid. Slik vi leser økonomiske data, er det lite som peker i retning av en økonomisk nedtur. Amerikansk økonomi går på høygir; veksten er høy og stabil, nye jobber skapes, og lønnsveksten er stigende. Noe avmatting i boligmarkedet med bakgrunn i at høyere renter begynner å merkes, er eneste viktige svakhetstegn. Således kan det virke som at økte renter fra FED, er det eneste som kan sette en stopper for den amerikanske økonomiske oppturen. Med en splittet kongress etter valget i USA, er det mye som tyder på at Trump vil måtte fokusere på handelspolitikk den neste toårs perioden. Handelspolitikk står han i stor grad fritt til å styre uten støtte fra de to kamrene i kongressen. Den harde linjen mot Kina er en av de få sakene det synes å være enighet om i begge partier, og vi forventer at konflikten med Kina blir langvarig, og at finansmarkedene vil påvirkes også fremover.

I Europa har det makroøkonomiske bildet vært relativt stabilt den siste tiden; der fremtids indikatorer fortsatt er på nivåer som peker i retning av positiv vekst. Inflasjonen kom inn på 2,1% og 0,9% på kjerne inflasjon sist måned. ECB vil med andre ord ikke ha noe hastverk med å sette opp renten. Den svenske Riksbanken vil heve renten i god tid før ECB, der forventingen nå ligger på desember eller februar. Amerikanske og norske renter steg moderat gjennom måneden, etter å ha startet oktober med et fall. Mens tyske og svenske renter i sum falt noe tilbake.
Økonomi og renter

Utvikling i kredittmarkedene

Kredittmarkedene globalt preges av mer usikkerhet. Vi har også observert at det har vært lange perioder med outflow fra europeiske kredittfond. Nå ved inngangen til november, har det vært 13 uker på rad med outflow fra europeiske investment grade fond, totalt ca 24 mrd EUR.

Utviklingen i våre rentefond

Pengemarkedsfond
Nibor steg fra 1,1% til 1,16% gjennom måneden, samtidig som kredittpåslagene i de korte løpetider holdt seg bedre enn de lengre løpetidene. Dette har i sum gitt 0.08% avkastning i både Alfred Berg Likviditet og Alfred Berg Nordisk Pengemarked (Inst klasse) gjennom måneden. Alfred Berg Pengemarked ga en avkastning på 0,07%.

Norske Obligasjonsfond
Et marked med høyere renter og økte kredittpåslag er generelt dårlig nytt for obligasjonsfond. Vi har innrettet porteføljen med kort rentedurasjon, og en konservativ kreditteksponering. Vi har en relativt høy eksponering mot obligasjoner med fortrinnsrett. Dette segmentet har stått seg ganske bra gjennom måneden. Dermed anser vi at porteføljen er rimelig godt rustet for et slikt marked. Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0,02% i oktober, og 0,63% hittil i år.

Nordic Investment Grade

Alle markedene i Norden så økte kredittpåslag forrige måned. Størst negativt utslag så vi i subordinert kapital i EUR, i navn som Danica Pensjon, KLP, og Danske Bank. Men også i disse porteføljene har vi en relativt høy eksponering mot obligasjoner med fortrinnsrett, som har stått seg godt. Også kortere SEK obligasjoner har vært relativt sterke. Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) gav en avkastning på -0,05% i oktober, mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav 0,06% avkastning grunnet noe lavere euro-renter.

Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper. Dette er et segment av markedet som normalt sett er mer volatilt, og som får økte kredittpåslag når det er uro i finansmarkedene. På den andre siden, så får vi en høyere løpende avkastning, som gir økt beskyttelse mot økte kredittpåslag. Både NOK og EUR markedet for subordinert kapital var negativt i oktober, og spesielt navn som Danica Pensjon, KLP, og Danske Bank bidro negativt. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital gav negativ avkastning på -0,06% i oktober (siden 24/9), men har gitt en positiv avkastning på 0,13% siden oppstart i slutten av AugustAksjemarkedet i oktober

Oktober ble en tøff måned for Oslo Børs med et fall for Hovedindeksen på 5,2%. På det verste var børsen ned 8%, men den hentet seg litt inn igjen de siste dagene av måneden. Hittil i år er Hovedindeksen opp 9,2%.

Den eneste sektoren som leverte positiv avkastning i måneden var konsum. Dette skjedde til tross for et resultatvarsel fra Grieg Seafood og litt skuffende tredje kvartalstall fra Marine Harvest. Etterspørselsveksten etter laks er imidlertid så sterk at problemer på produksjonssiden bare gjør at prisforventningene stiger. Dermed stiger inntjeningsforventningene likevel. Orkla er det eneste selskapet utenom oppdrettsselskapene som inngår i konsumsektoren. Orkla har hatt kapitalmarkedsdag uten de store nyhetene, men ettersom aksjen oppfattes som defensiv har den klart seg bra i en turbulent børsmåned.

Energisektoren var månedens største negative bidragsyter. Oljeprisen falt cirka 10 % i løpet av måneden så der ligger en naturlig sammenheng. Equinor klarte seg relativt bra med et fall på 4,4%. Aker Solutions slapp også unna med kun 4% fall etter at selskapet leverte gode resultattall og noen nye gode kontrakter. Ellers var det stort sett tosifrede prosentfall for de største selskapene i energisektoren.

Finansaksjene var den nest største negative bidragsyteren. Sektoren er i utgangspunktet følsom for børsuro, men i tillegg kom noen av resultatene i underkant av forventningene. DNB veier tyngst i sektoren slik at fallet her ble mest merkbart, selv om det ikke var spesielt dramatisk. Bank Norwegian ble derimot hardt straffet etter svakere resultater som skyldtes økte tap.

Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) falt med 5,4% i oktober, mens Fondsindeksen falt med 4,9%. Fondets aktive andel er 31,0%.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Lerøy Seafood (som bidro med 0,51 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i NTS (0,30%) og undervekt i Petroleum Geo Services (0,23%). De som trakk i negativ retning var overvekt i Elkem (-0,56%), overvekt i Aker BP (-0,36%) og undervekt i Marine Harvest (-0,28%).

Vi har solgt de siste aksjene i Protector Forsikring og Entra, samt vektet oss ned i Gjensidige Forsikring og Bank Norwegian den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Marine Harvest, Telenor og SRBank, samt tatt en ny posisjon i NEL i samme periode.

Alfred Berg Aktiv falt med 5,9% i oktober, mens Fondsindeksen falt med 4,9%. Fondets aktive andel er 41,0%.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Lerøy Seafood (som bidro med 0,64 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i NTS (0,57%) og overvekt i Tomra Systems (0,27%). De som trakk i negativ retning var overvekt i Elkem (-0,87%), overvekt i Aker BP (-0,51%) og undervekt i Orkla (-0,47%).

Vi har solgt de siste aksjene i Protector Forsikring, samt vektet oss ned i Bank Norwegian den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Marine Harvest, Telenor og Hexagon Composites, samt tatt en ny posisjon i NEL i samme periode.

Gambak falt med 6,6% i oktober, mens Fondsindeksen falt med 4,9%. Fondets aktive andel er 55,4%.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Equinor (7,3%), Aker BP (6,3%) og Lerøy Seafood (5,0%).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i oktober var Lerøy Seafood som steg 16,7% (+0,69% på porteføljenivå), Grieg Seafood som steg 14,3% (+0,49%) og NEL som steg 11,6 % (+ 0,36%). De som trakk mest ned var Elkem som falt 19,5% (-1,68%), Aker BP som falt 16,3% (-1,38%) og BW Offshore som falt 16,3% (-0,78%).

Vi har solgt oss ut av Nordic Semiconductor og Norsk Hydro i oktober og økt posisjonene i Equinor, Marine Harvest og Yara.

Våre framtidsutsikter

Vi gjør ingen endringer i vår anbefaling om nøytralvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen er høyere enn normalt, men har kommet ned som følge av den siste tidens fall i aksjemarkedet. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet. Et eventuelt videre børsfall gjør at det kan åpne seg muligheter for å øke til overvekt i aksjer.
Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Alfred Berg
Kilde: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.
aksjeporteføljer

Månedsrapport: August 2018

Månedsrapport FOR august
aksjeporteføljer

Månedsrapport: September 2018

Månedsrapport FOR september