Dato: 06.12.2018

Økonomi og renter

I skrivende stund, et par dager inn i desember, opplever vi et lettelsens sukk fra finansmarkedene. G20 møtet i Buenos Aires er over, Kina og USA har inngått en midlertidig våpenhvile, og verste scenario i handelskrigen er dermed utsatt, eller i beste fall avverget. Tross denne positive utviklingen, ser vi stor avstand mellom partene, og vil forvente mye usikkerhet fremover samt fortsatt svingninger i finansmarkedene.

De lange rentene beveget seg kraftig ned i løpet av måneden. Referanserenter i både NOK, SEK, EUR og USD markedene beveget seg om lag 10 basispunkter lavere gjennom måneden, og enda kraftigere ned fra toppunktet rundt 8. november. Det siste kraftige rykket ned på rentene kom som følge av Jerome Powels, den amerikanske sentralbanksjefens, uttalelser i The Economic Club of New York. Hans uttalelser ble tolket som at sentralbanken nå ser den amerikanske styringsrenten nærmere et naturlig rentenivå, og at de således ikke skal heve renten like mye som tidligere antatt. Vi mener at markedet har overtolket hans budskap. Samtidig mener vi at inflasjons- og arbeidsmarkedstall tyder på at økonomien vil kreve innstrammende pengemarkedspolitikk fremover.

Dermed mener vi at renten kan gå betydelig høyere enn dagens nivå, uansett hva som defineres som en naturlig rente.

Makrodata for øvrig har ikke gitt mange nye svar siste måned. Generelt har data kommet ut i linje med hva vi har sett foregående måneder. Europa fortsetter noe svakt, mens Kina og USA, samt Norden ser ut til å utvikle seg som forventet. Dette kommer til syne i grafen med makro surprise data under, hvor tall under 0 indikerer gjennomsnittlig datapunkter under markedsforventingen.
Økonomi og renter
10 års statsrente i USA, Europa og Norge, siste 5 år Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg

Utvikling i kredittmarkedene

Kredittmarkedene har lagt bak seg den tyngste måneden på flere år. Jevnt over har vi sett minst 10-20 basispunkter utgang i kredittpåslag i både SEK, NOK og EUR markedene. Mest utgang har vi sett innen industri og eiendom segmentet, men også bankobligasjoner har fått seg en trykk ut. Et par svenske eiendomsselskaper var ute og plasserte store volumer i markedet, noe som dro ut kredittpåslagene for andre selskaper.

Desember kan ofte by på litt annen dynamikk i markedet grunnet ulike tilpasningsbehov over årsskiftet. Overordnet ser vi bra verdi i en del kreditter nå. Risikosentimentet er imidlertid svakt, og det er få risikovillige investorer for øyeblikket. Dermed forventer vi fortsatt volatilitet innen kreditt.

Utviklingen i våre rentefond

Pengemarkedsfond
Nibor steg fra 1,16% til 1,22% gjennom måneden. Norske niborrenter fortsetter å påvirkes av utgang i amerikanske pengemarkedsrenter. Tross korte løpetider har vi observert noe utgang i kredittpåslagene også i pengemarkedsporteføljene våre. Spesielt industri, kraft og eiendom er berørt, og i noe større grad i SEK enn NOK gjennom måneden. Alfred Berg Likviditet har dermed gjort det best i november med en positiv avkastning på 0,06%. Alfred Berg Nordisk Pengemarked (inst klasse) har gitt negativ avkastning på -0,06%, mens Alfred Berg Pengemarked ga en negativ avkastning på -0,02%.

Norske Obligasjonsfond
Lavere renter og høyere kredittpåslag påvirker Alfred Berg Obligasjons avkastning i hver sin retning. Innen visse sektorer har vi sett langt større utgang i kredittpåslag enn vi har sett nedgang i rentenivået. Samtidig kan fondets nøkkeltall tyde på at vi har større eksponering mot kredittpåslag enn renter. Dette er synlig gjennom Alfred Berg Obligasjons modifiserte durasjon på omlag 2,5, mens fondets spreaddurasjon er på omlag 3,7. Vi fortsetter imidlertid å dra fordel av en konservativ sektoreksponering med mye eksponering mot obligasjoner med fortrinnsrett. Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0,13% i november, og 0,76% hittil i år.

Nordic Investment Grade

Alle delmarkedene i Norden opplevde økte kredittpåslag forrige måned. Størst negativt bidrag kom fra eiendomssegmentet, spesielt de denominert i SEK og EUR. Også i NOK har eiendomsselskapene utviklet seg negativt ila måneden, men mer på linje med annen industri og bank. Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) har lav renteeksponering, noe som betyr at fondet ikke fikk nyte godt av lavere renter i november. Fondet ga en negativ avkastning på -0,30% i november, mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Dur ga -0,15% avkastning.

Nordisk Ansvarlig Kapital
Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er investert i subordinert obligasjonsgjeld, primært utstedt av nordiske banker og forsikringsselskaper. Dette er et segment av markedet som normalt sett er mer volatilt, og som får økte kredittpåslag når det er uro i finansmarkedene. På den andre siden, så får vi en høyere løpende avkastning, som gir økt beskyttelse mot økte kredittpåslag. Vi fortsetter strategien med å vekte fondet ned i de aller minste norske sparebankene, hvor kredittpåslag ikke har beveget seg ut i stor nok grad, og heller vekte opp i store banker denominert i EUR og USD. Her har vi sett en mye større reprising. Dermed får vi, i våre øyne, bedre betalt for å være eksponert mot sterkere selskaper. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital ga en avkastning på 0,11% i november, og har gitt positiv avkastning på 0,24% siden oppstart i slutten av august. At fondet har gitt positiv avkastning i et såpass svakt marked, tydeliggjør styrken av den høye løpende renten som ligger i produktet.


Aksjemarkedet i NOVEMBER

November ble nok en svak måned for Oslo Børs med et fall for Hovedindeksen på 3,2%. Fallet var noe mindre enn forrige måned, men årsakene til børsfallet er de samme, altså oljeprisfall og internasjonal uro. Hittil i år er Hovedindeksen opp 5,7%.

I løpet av få måneder har oljemarkedet gått fra å være stramt til å bli overforsynt. Hovedforklaringen ligger i at amerikansk produksjon fortsetter å øke, samtidig som en del land fikk unntak fra Iran-sanksjonene. Saudi-Arabia hadde i utgangspunktet regnet med at Irans eksport skulle falle mer og benyttet anledningen til å øke produksjonen til rekordnivåer. I forkant av OPEC-møtet virker det som om Saudi-Arabia og Russland har blitt enige om å kutte produksjonen for å stabilisere oljeprisen.

Kommunikasjonssektoren ble månedens største positive bidragsyter. Sammensetningen i denne sektoren har endret seg tidligere i høst. Fra å være en ren Telenor-sektor, inngår også Schibsted med en meningsfull andel. Telenor hadde en god måned først og fremst fordi telekom oppfattes som defensivt når det er turbulens i aksjemarkedene. Schibsted fortsetter å utvikle seg positivt i forkant av utskillelsen av den internasjonale rubrikkannonsedelen av konsernet.

Industrisektoren var den nest største positive bidragsyteren. Det var særlig takket være en sterk måned for Tomra Systems. Aksjen har utviklet seg positivt over lang tid og passer godt inn i mange investorers portefølje med sin grønne profil. Entreprenørselskapene AF Gruppen og Veidekke hadde en god måned selv om ingen av dem leverte spesielt gode resultater.
Energisektoren forklarte det meste av børsens fall i november. Det er for så vidt ikke så rart når oljeprisen faller fra 76 dollar til 58 dollar per fat i løpet av en måned. Samtlige aksjer i sektoren falt tosifret i prosent, unntatt Equinor som slapp unna med en nedgang på 8 prosent. Størst fall hadde Petroleum Geo Services med et fall på hele 30 prosent.

Finanssektoren ble den nest største negative bidragsyteren i november. Det var negativ utvikling for alle aksjene i denne sektoren, men utslagene var små, unntatt for Aker. Nedgangen i Aker kan forklares med kursfallet for Aker BP og Aker Solutions, så i praksis kan vi si at nedgangen for finanssektoren skyldes olje det også.


Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) falt med 3,0 % i november, mens Fondsindeksen falt med 2,7 %. Fondets aktive andel er 30,7 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Tomra Systems (som bidro med 0,37 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Aker (0,33 %) og undervekt i Borr.

Drilling (0,24 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Telenor (-0,26 %), overvekt i Aker Solutions (-0,21 %) og overvekt i NTS (-0,21 %).

Vi har solgt de siste aksjene i Komplett Bank og Wallenius Wilhelmsen, samt vektet oss ned i Norsk Hydro den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Telenor, Storebrand, SR Bank og Elkem i samme periode.

Alfred Berg Aktiv falt med 3,4 % i november, mens Fondsindeksen falt med 2,7 %. Fondets aktive andel er 42,3 %.
De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Tomra Systems (som bidro med 0,54 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Aker (0,33 %) og undervekt i Borr Drilling (0,24 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Telenor (-0,58 %), overvekt i NTS (-0,40 %) og overvekt i Aker Solutions (-0,29 %).

Vi har solgt de siste aksjene i Nordic Semiconductor og Bank Norwegian, samt vektet oss ned i Norsk Hydro den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Storebrand, SR Bank og Elkem i samme periode.

Gambak falt med 4,0 % i november, mens Fondsindeksen falt med 2,7 %. Fondets aktive andel er 57,0 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Equinor (6,8 %), Aker BP (5,9 %) og Tomra Systems (5,6 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i november var Tomra Systems som steg 11,7 % (+0,56 % på porteføljenivå), NEL som steg 7,4 % (+0,29 %) og Schibsted B som steg 7,9 % (+ 0,23 %). De som trakk mest ned var BW Offshore som falt 31,4 % (-1,37 %), Aker Solutions som falt 22,2 % (-0,71 %) og Aker BP som falt 11,5 % (-0,69 %).

Vi har solgt oss ut av Bank Norwegian, samt redusert posisjonene i Subsea 7 og Akva Group i november. Vi har økt posisjonene i Schibsted, SR Bank, Marine Harvest og NRC Group.

Våre framtidsutsikter

Vi har endret vår anbefaling til overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Børsfallet har gjort at prisingen nærmer seg et normalt intervall og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter. Lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet.
Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Alfred Berg
aksjeporteføljer

Månedsrapport: August 2018

Månedsrapport FOR august
aksjeporteføljer

Månedsrapport: September 2018

Månedsrapport FOR september