Fokusfond: Juli 2018

Månedsrapport
Dato: 03.08.2018

Økonomi og renter

Juli har vært en ganske udramatisk måned for internasjonal økonomi. Vekstutsikter og inflasjon viser et ganske uendret bilde fra tidligere i år, dog med noen små nyanser. USA utvikler seg fortsatt sterkt og i overkant av forventningene. I Europa er bildet motsatt, med noe svakere vekst i 2 kvartal enn ventet. På den
annen side ser vi at inflasjonen i Europa er litt høyere enn antatt i juli. Også i Norden ser vi kun små avvik fra bildet som har dannet seg gjennom året.

Veksttakten i Sverige forsterkes noe og Norge preges av bedre utsikter drevet av høyere oljepris og bedre sentiment fra boligmarkedet. Sentimentet gjennom måneden har vært preget av retorikk rundt internasjonal handel. Ordbruken fra Trump er hard og usikkerheten har utvilsomt økt. Også det som fremstår som stadig vanskeligere BREXIT forhandlinger bidrar til nervøsitet i markedet.
Gjennom måneden har internasjonale, og norske, renter steget noe.
10 års statsrenter er opp ca. 10 basis punkter i alle markeder. I USA tester vi igjen 3 % grensen på 10 års stat. Gjennom måneden har internasjonale, og norske, renter steget noe. 10 års statsrenter er opp ca. 10 basis punkter i alle markeder. I USA tester vi igjen 3 % grensen på 10 års stat.
Økonomi og renter
(10 års statsrente i USA, Europa og Norge, siste 5 år)

Utviklingen i kredittmarkedene

kredittmarkedene
(Utviklingen i kredittpåslag for investment grade markeder i Europa)
Etter svak utvikling i de internasjonale kredittmarkedene i juni så vi et noe bedre sentiment gjennom sommeren.

Med solide makrotall og noe nedtonet retorikk rundt mulig handelskrig så vi noe inngang i internasjonale kreditt påslag.

I Norge og Norden for øvrig har bevegelsen vært svært begrenset og kredittpåslagene er om lag uendret. I vår region ser vi at rikelig likviditet holder kjøpsinteressene oppe.
Utviklingen i våre rentefond

Pengemarkedsfond
Nibor rentene har vært stabile gjennom juli, med 3 mnd. Nibor tett på 1 %. Markedet preges av svært mye likviditet og god interesse for å kjøpe obligasjoner. Kredittpåslaget på obligasjoner med korte løpetider presses inn og bidrar til god avkastning. Alfred Berg Pengemarked er opp 0,12 % i juli, AB Likviditet er opp 0,13 % og Alfred Berg Nordisk Pengemarked opp 0,11 %. Alfred Berg Nordisk Pengemarked ble lansert i juni og har i løpet av noen uker har fondet vokst til ca. 800 millioner NOK. Fondet er tuftet på samme regelverk som norsk pengemarkedsfond, men åpner samtidig for bedre risikospredning med tilgang til svenske, danske og finske utstedere.

Norske Obligasjonsfond
Kredittpåslagene i NOK markedene var noenlunde stabile i juli, mens renter i sum var marginalt høyere i Norge. Samlet bidro dette til en avkastning i Alfred Berg Obligasjon i juli på – 0,05 %.

Nordic Investment Grade
Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) gav en avkastning på 0,16 % i juli, mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Dur Fondet
gav 0,09 % avkastning i juli. Gjennom måneden var renter litt opp, norske kredittspreader uendret, mens internasjonale spreader var litt inn.


Aksjemarkedet i Juli

Det ble en ny positiv måned for Oslo Børs med en oppgang for Hovedindeksen på 2,0 %. Hittil i år er Hovedindeksen opp 10,1 %.

Resultatene for andre kvartal har vært drivende for aksjemarkedet i juli. Det har vært uvanlig store kursutslag for mange av selskapene som har lagt frem tall denne måneden. Selv med moderate avvik fra forventningene har utslagene vært store. Kursfall på 10 prosent skjedde ved flere anledninger uten at tallene avvek vesentlig fra forventingene.

Konsumsektoren var månedens største bidragsyter til børsoppgangen. Oppdrettsaksjene hadde en meget sterk måned. Sesongmessig er dette noe uvanlig fordi vi nå går inn i perioden med de laveste prisene. Investorene ser imidlertid at mye av volumveksten i år allerede er tatt, slik at veksten i forhold til i fjor vil avta, og at prisene derfor kan sies å ha holdt seg bra. Orkla var eneste aksje i sektoren med negativ utvikling etter svake resultattall.

Finanssektoren var nest største bidragsyter for børsen. Bankene har vist en moderat positiv utvikling. DNB-aksjen falt kraftig på tallene, men hentet seg deretter inn igjen ettersom banksektoren internasjonalt har utviklet seg bedre. Forsikringsselskapene, med Gjensidige i spissen, har levert svake tall og har hatt en negativ aksjekursutvikling. Denne aksjen falt også kraftig på resultatene. Det samme gjaldt Protector.  

Forbrukssektoren var den tredje største positive bidragsyteren til børsoppgangen. Forskjellene var imidlertid svært store innenfor sektoren. Tungvekteren Schibsted har steget kraftig etter tallene, men detaljhandelskjedene Europris og XXL falt kraftig etter tallene. Disse veier imidlertid ikke så mye i Hovedindeksen lenger, etter en lang periode med svak kursutvikling.

En liten nedgang for Telenor gjorde telekom-sektoren til månedens største negative bidragsyter. Energisektoren viste også en negativ utvikling, noe som først og fremst skyldes en liten nedgang i oljeprisen. De negative bidragene var imidlertid små.Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 1,7 % i juli, mens Fondsindeksen steg med 2,2 %. Fondets aktive andel er 30,9 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Lerøy Seafood (som bidro med 0,35 % i forhold til fondsindeksen), undervekt i Telenor (0,18 %) og overvekt i Salmar (0,16 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Subsea 7 (-0,21%), overvekt i Borregaard (-0,20 %) og undervekt i Austevoll Seafood (-0,16 %).

Vi har redusert posisjonene i Norsk Hydro og XXL, samt akseptert et oppkjøpstilbud i Saferoad den siste måneden. Vi har økt beholdningene i DNB, Norwegian Air Shuttle og Fjordkraft i løpet av samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg med 1,5 % i juli, mens Fondsindeksen steg med 2,2 %. Fondets aktive andel er 42,5 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Lerøy Seafood (som bidro med 0,46 % i forhold til fondsindeksen), undervekt i Telenor (0,36 %) og overvekt i Salmar (0,23 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Borregaard (-0,35 %), overvekt i Subsea 7 (-0,20 %) og overvekt i Aker BP (-0,19 %).

Vi har redusert posisjonene i Yara og XXL, samt akseptert et oppkjøpstilbud i Saferoad den siste måneden. Vi har økt beholdningene i DNB, Norwegian Air Shuttle og Fjordkraft i løpet av samme periode.

Gambak steg med 1,8 % i juli, mens Fondsindeksen steg med 2,2 %. Fondets aktive andel er 57,4 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Aker BP (6,8 %), Equinor (6,1 %) og Lerøy Seafood (4,4%).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i juli var Lerøy Seafood som steg 16,9 % (+0,66 % på porteføljenivå), Salmar som steg 21,8 % (+0,60) %) og Bakkafrost som steg 10,9 % (+ 0,44 %). De som trakk mest ned var Borregaard som falt 12,1 % (-0,36 %), Subsea 7 som falt 9,3 % (-0,28 %) og Aker BP som falt 3,1 % (-0,23 %).

Vi har solgt oss ut av Protector, Saferoad og Yara i juli. Vi har økt posisjonene i DNB, Schibsted, Equinor og NEL den siste måneden.

Våre framtidsutsikter

Vi gjør ingen endringer i vår anbefaling om nøytralvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen er høyere enn normalt, men lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet. Sentimentet er positivt, noe som gjør at innvirkningen fra negative nyheter er kortvarig i aksjemarkedet.
aksjeporteføljer

Månedsrapport: Juni 2018

Første halvår 2018 ligger bak oss. Som alltid har noe gått som ventet, men også med noen overraskelser som få hadde predikert. På den mer forutsigbare siden har veksten i USA fortsatt den sterke utviklingen.
Månedsrapport FOR JUNI