Fokusfond: August 2018

Dato: 03.09.2018

Økonomi og renter

August er feriemåneden i det store utlandet og dette betyr også lite vesentlige nyheter på økonomifronten. Det store bildet er fortsatt intakt. Veksten i USA er godt opprettholdt og Europa går bra, men ikke så bra som forhåpningene for dette året. I Kina faller veksttakten noe og her hjemme i Norden ser vi klart bedre utsikter i Norge og fortsatt sterk makroutvikling i Sverige.

Fokuset gjennom måneden har igjen vært på internasjonale politiske forhold. Mulig handelskrig, Brexit, Italia uro og ikke minst betydelig valutasvekkelser i fremvoksende økonomier i land som Tyrkia og Argentina, preger markedene. Her hjemme ser vi fokus på det svenske valget, dog uten at markedet har reagert i særlig grad. I fravær av andre nyheter har politisk risiko vært drivere av markedene i august.


Renter har reagert på uro med nedgang. I Norge har 10 års statsrenter falt med ca. 10 basis punkter i august. I forhold til nivået ved årets start er vi opp kun små 18 basispunkter hittil i år.

Økonomi og renter

Utvikling i kredittmarkedene

I kredittmarkedene ser vi en viss divergens mellom våre nordiske markeder og de store internasjonale markedene. Mens mye likviditet driver kredittspreader noe inn i Norge og Sverige ser vi at politisk uro bidrar til svakere sentiment ute.

Bevegelsene er fortsatt små, men utviklingen krever nøye overvåkning. I Norge og Sverige ser vi særlig sterkt etterspørsel etter korte bankobligasjoner.

Utviklingen i våre rentefond

Pengemarkedsfond
Nibor rentene har vært stabile gjennom juli, med 3 mnd. Nibor tett på 1 %. Markedet preges av svært mye likviditet og god interesse for å kjøpe obligasjoner. Kredittpåslaget på obligasjoner med korte løpetider presses inn og bidrar til god avkastning. Alfred Berg Pengemarkeder opp 0,11 % i august, AB Likviditet er opp 0,10 % og Alfred Berg Nordisk Pengemarked opp 0,11 %. Alfred Berg Nordisk Pengemarked ble lansert i juni og har i løpet av perioden vokst til over 1000 millioner NOK. Fondet er tuftet på samme regelverk som vårt norske pengemarkedsfond, men åpner samtidig for bedre risikospredning med tilgang til svenske, danske og finske utstedere.

Norske Obligasjonsfond
Kredittpåslagene i NOK markedene var noenlunde stabile til fallende i august, mens renter var noe ned. Samlet bidro dette til en avkastning i Alfred Berg Obligasjon i august på solide 0,4 %..

Nordic Investment Grade
Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) gav en avkastning på 0,17% i august, mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Dur gav 0,27 % avkastning. Gjennom måneden var renter litt ned, norske kredittspreader om lag uendret, mens internasjonale spreader var litt ut.


































Aksjemarkedet i August

Det ble en ny positiv måned for Oslo Børs med en oppgang for Hovedindeksen på 1,1 %. Hittil i år er Hovedindeksen opp 11,3 %.

August ble en måned uten de store bevegelsene for de størsteselskapene på børsen. På listen over de største selskapene i Hovedindeksen må vi helt ned til PGS, som utgjør 0,72 prosent av indeksen, før vi finner en aksje som beveget seg mer enn 10 prosent. For PGS’ del ble det et kursfall på 18 prosent etter at hovedaksjonæren solgte seg kraftig ned i selskapet. Oppgangen i forkant har imidlertid vært sterk som følge av økende optimisme omkring oppgang i oljeselskapenes investeringer.

Finanssektoren var den største bidragsyteren til børsens oppgang. Særlig DNB bidro mye til denne oppgangen, av de samme årsakene vi nevnte forrige måned. 2. kvartalsresultatene viser at den positive utviklingen fortsetter og frykten for negativt press på rentemarginene har vært for stor. I tillegg viste Storebrand- og Gjensidige-aksjene en god utvikling uten at det ligger spesielle årsaker bak.

Materialsektoren ble den nest største bidragsyteren etter en fin oppgang for Yara. Oppgangen var ikke særlig stor, så det sier mer om hvor stille det har vært i resten av markedet. Det trakk imidlertid i positiv retning at den kjente investoren Tor Olav Trøim har kjøpt seg opp i selskapet.

Industrisektoren ble månedens tredje største bidragsyter i positiv retning. Denne oppgangen kan stort sett forklares med oppgang i Tomra-aksjen. Etter noen stille måneder hvor aksjen har falt litt tilbake,hentet aksjen inn igjen de siste månedenes lille nedgang.

Det var ikke mange sektorer med nevneverdig nedgang i august. Energisektoren bidro mest i negativ retning. Ovennevnte PGS bidro mest nedover, det samme gjaldt Borr Drilling. Dette er et ganske ungt selskap med en stor flåte av oppjekkbare rigger som er kjøpt på spekulasjon.Markedet er således utålmodig i påvente av nødvendige kontrakter.






























































Våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 2,3 % i august, mens Fondsindeksen steg med 1,1 %. Fondets aktive andel er 30,0 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,26 % i forhold til fondsindeksen), undervekt i PGS (0,22%) og undervekt i Borr Drilling (0,21 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Storebrand (-0,10 %), undervekt i Gjensidige Forsikring(-0,09 %) og overvekt i Bakkafrost (-0,08 %).

Vi har redusert posisjonene i Norsk Hydro, Veidekke og Lerøy Seafood,samt solgt de siste aksjene i XXL den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Yara, Storebrand og BW Offshore, samt tatt en ny posisjon i Hexagon Composites i samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg med 2,5 % i august, mens Fondsindeksensteg med 1,1 %. Fondets aktive andel er 41,3 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,41 % i forhold til fondsindeksen), overvekt i Tomra Systems(0,29 %) og undervekt i PGS (0,22 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Storebrand (-0,17 %), undervekt i Gjensidige Forsikring (-0,15 %) og undervekt i Yara (-0,13 %).

Vi har redusert posisjonene i Norsk Hydro, Veidekke og Lerøy Seafood, samt solgt de siste aksjene i XXL den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Yara, Storebrand og BW Offshore, samt tatt en ny posisjon i Hexagon Composites i samme periode.

Gambak steg med 4,6 % i august, mens Fondsindeksen steg med1,1 %. Fondets aktive andel er 57,2 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Aker BP (6,5 %),Equinor (5,7 %) og BW Offshore (4,9%).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var BW Offshore som steg 34,8 % (+1,31 % på porteføljenivå), Elkem som steg 16,3% (+0,62) %) og Tomra Systems som steg 9,7 % (+ 0,41 %). De som trakk mest ned var Bakkafrost som falt 4,5 % (-0,20 %), Subsea 7 som falt 3,6 % (-0,10 %) og Salmar som falt 2,9 % (-0,05 %).

Vi har solgt oss ut av Komplett Bank og Atea i august. Vi har økt posisjonene i Schibsted og Elkem, samt tatt en ny posisjon i Spektrum den siste måneden.

Våre framtidsutsikter

Vi gjør ingen endringer i vår anbefaling om nøytralvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen er høyere enn normalt, men lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet. Sentimentet er positivt, noe som gjør at innvirkningen fra negative nyheter er kortvarig i aksjemarkedet.
aksjeporteføljer

Månedsrapport: Juli 2018

Juli har vært en ganske udramatisk måned for internasjonal økonomi. Vekstutsikter og inflasjon viser et ganske uendret bilde fra tidligere i år, dog med noen små nyanser.
Månedsrapport FOR Juli
aksjeporteføljer

Månedsrapport: Juni 2018

Første halvår 2018 ligger bak oss. Som alltid har noe gått som ventet, men også med noen overraskelser som få hadde predikert. Veksten i USA fortsatt den sterke utviklingen.
Månedsrapport FOR JUNI