Aksjesparekonto - Spørsmål & Svar

Hva er en aksjesparekonto?

Reglene om aksjesparekonto ble innført for å legge til rette for at privatpersoner skal kunne investere langsiktig i verdipapirer uten løpende beskatning av transaksjoner, på samme måte som ved investering gjennom et privat investeringsselskap.

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan samle dine børsnoterte aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten, så lenge gevinsten ikke blir tatt ut av kontoen.

Hvem kan opprette en aksjesparekonto?

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge, med unntak av amerikanske statsborgere, kan opprette Aksjesparekonto. Du kan opprette flere aksjesparekonti.

Koster det noe å ha aksjesparekonto?

Det er ingen tilleggskostnad utover det vanlige forvaltningshonoraret som ligger i fondene fra før og handelskurtasjen ved handel i børsnoterte aksjer.

Hvorfor ble aksjesparekonto lansert?

Hensikten med aksjesparekonto er å gjøre det enklere for private å bytte, eie, kjøpe og selge aksjer og fond. Før måtte du skatte av eventuell gevinst med en gang du solgte aksjefond og aksjer, det trenger du ikke hvis du har aksjesparekonto.

Med aksjesparekonto slipper du å betale skatt på gevinst fra salg av aksjefond og aksjer som står på aksjesparekontoen din, så lenge du lar gevinsten bli stående igjen på kontoen.

Du kan ta ut beløpet du har kjøpt aksjer og aksjefond for, uten å betale skatt, så lenge gevinsten står igjen i kontoen. I hele 2018 kan du flytte aksjefond og aksjer du har fra før inn på aksjesparekonto, uten å betale skatt

Skattefordelene med aksjesparekonto

Frem til i fjord har du måttet betale skatt på gevinst når du har solgt aksjer og fond. Med  kan du investere i nye aksjer og fond, uten å betale skatt underveis i spareperioden.

Tre skattefordeler med aksjesparekonto:

1. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og fond uten å betale skatt underveis. Du betaler skatt først når du tar sparegevinsten ut av aksjesparekontoen.

2. Du opparbeider deg rett til skjermingsfradrag om du sparer i mer enn et år.

3. Du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp uten å betale skatt.

*Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer og aksjefond hvert år. Det innebærer at inngangsverdien oppjusteres med en liten prosentandel, slik at du ikke må skatte av hele gevinsten.

Blir pengene låst på aksjesparekontoen?

Nei, man kan når som helst bytte aksjefond og aksjer fritt innenfor Aksjesparekonto, og du kan ta ut innskuddet ditt, uten at du trenger å realisere skatt av gevinsten. Det er først når du tar gevinsten ut av kontoen at du begynner å skatte. Hvis du hadde innskudd på 12 000 kroner, verdien din nå er 15 000 kroner, så kan du ta ut 12 000 kroner uten å betale skatt. Lar du mao gevinsten på 3000 kroner stå, er det ingen skatt å betale. Aksjesparekonto kan til enhver tid avluttes.

Hva er skattesatsen på aksjesparekonto?

Hvis man tar ut gevinst fra aksjesparekontoen så må man skatte av gevinsten. En aksjesparekonto har en skattesats lik alminnelig inntekt (24 % i 2017), oppjustert med en faktor på 1,24. Dvs. 24 % X 1,24 = 29,76 %. Skattesatsen er altså 29,76 %. Man får skjermingsfradrag dersom man har opparbeidet seg det.

Formuesbeskatning av aksjer og aksjeandelen i fond vil ha en verdsettelsesrabatt på 10 % i 2017 og er foreslått økt til 20 % i 2018. Det vil si at bare 90 % av innestående i aksjer/aksjedelen i aksjefond ligger til grunn for formuesbeskatning. For 2017 er formueskattessatsen 0,7 % av formue over 1 480 000 kroner.

Hva slags spareprodukter kan inngå i en aksjesparekonto?

I en aksjesparekonto kan du samle EØS-registrerte aksjer, aksjefond (aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel) og egenkapitalbevis. 

Hva menes med overgangsordningen?

Dersom du flytter aksje- og aksjefondene du allerede har, inn i en aksjesparekonto før utgangen av 2018, kan du gjøre dette uten at du må betale skatt på eventuell gevinst du har hatt på denne sparingen.

Hva bør du flytte og hva ikke?

Ordningen åpner opp for å flytte verdipapirer. Ønsker man å flytte verdipapirer med en urealisert gevinst kan disse flyttes innen 31. desember 2018. Har du tapt på sparingen din er det mye som taler for at du ikke bør flytte denne sparingen over i en aksjesparekonto.
Opprette aksjesparekonto
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 00 50 00 hvis du er usikker på hva du bør gjøre.